Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Nyheder

Forskelle og fællesskab

Forskelle og fællesskab

Interesse og respekt for forskelle som forudsætning for fællesskab. Hasle Fællesråd retter blikket mod lokaliteter og ’oaser’, der bidrager til Hasles identitet. Ungdomsboliger sætter præg på Hasle som del af uddannelsesbyen Aarhus

Af Ole Nørgaard Madsen

Hasle består af mange mindre enheder. Fællesskab på tværs bygger på interesse og respekt for forskelle mellem bydelens enheder.

Derfor sætter Hasle Fællesråd fokus på steder og lokaliteter, som i kraft af at være en del af Hasle er med til at skabe bydelens identitet.

Det sker ved at skrive på hjemmeside og facebookside om, hvad Fællesrådet bestyrelse har valgt at kalde ’oaser’.

Fortæl om ’din oase’

En ’oase’ er slet og ret et sted, nogen er glad for og gerne vil dele glæden over med andre.

Kender du en ’oase’, andre også kunne have glæde af at gøre brug af eller kende til? Så følg op på Fællesrådets facebookside med forslag til omtale af din ’oase’. Og oplys, hvordan vi kontakter dig med henblik på interview, hvor du fortæller om ’din oase’, og hvorfor den er værd at dele med andre.

Fællesrådet overvejer desuden muligheder for at genoplive en gammel tradition for byture med orientering om steder i Hasle med en god historie eller områder i Hasle, hvor der sker forandring eller er nyt.

Bytur til Ryhaven

Et sådant forsøg er gjort med besøg i Ryhaven i den vestlige ende af Ryhavevej mod Ringvejen. Her er total renovering af 124 boliger i gang. Kombineret med byggeri af 50 nye ungdomsboliger.

Med disse 50 ungdomsboliger vil det samlede antal ungdomsboliger mellem Ringvejen og Bispehavevej være på 280.

Dermed markerer Hasle sig som en betydende del af Aarhus som uddannelsesby. De 280 ungdomsboliger er forbeholdt uddannelsessøgende unge. Herunder de mange unge, som søger til Aarhus for at få deres uddannelse. Ungdomsbolig søges gennem Ungdomsbolig Aarhus. Unge boligsøgende, der kommer fra postnumre uden for 8000-8999, har fortrinsret i deres første seks måneder.

Allerede indflyttede i Ryhavens ungdomsboliger er dog beboere fra Ryhaven, som genhuses i fire måneder, mens deres bolig rives ned og erstattes af ny bolig.

Formanden for Hasle Fællesråds bestyrelse Klaus Bendixen deltog i besøget i Ryhaven. ”Man kan blive helt misundelig på vore dages studerende, som har så fint eget køkken i en ungdomsbolig,” lyder det med et smil fra Klaus Bendixen, ”i min tid måtte vi deles om fælles køkken på gangen – med rod og det hele.” På den anden side udtrykker Klaus Bendixen betænkelighed ved, om ungdomsboliger er ved at blive for dyre.

Klaus Bendixen indrømmer, at Ryhaven stort set er ukendt område for ham trods mange år i Hasle: ”Det er godt og spændende boligområde med en eminent grundplan og struktur. Et prøvehus viser, at renoveringen vil give Hasle 124 nye boliger svarende til tidens krav til bæredygtighed og boligindretning.”

 

Små ændringer indtil videre i Klokkerparken

Små ændringer indtil videre i Klokkerparken

Arbejde med fjernvarmeledning i Klokkerparken ændrer sti. Visionsoplæg om Klokkerparken tilgængeligt på Kommunens hjemmeside

Af Ole Nørgaard Madsen

Stien i den vestlige side af Klokkerparken er spærret af indtil januar måned. På grund af gravearbejde i forbindelse med nedlægning af ny fjernvarmeledning.

Hasle Fællesråd har tidligere orienteret om arbejdet. Se artiklen ’Fjernvarmeanlæg i Klokkerparken’ lagt op her på hjemmesiden den 15. juni 2015.

Fællesrådet tog initiativ til et velbesøgt borgermøde om Klokkerparken torsdag den 13. august i Sognegården. På mødet orienterede kommunens repræsentanter om et visionsoplæg for Klokkerparken, som ikke har været frit offentligt tilgængeligt. Hasle Fællesråd fik tilsagn om, at Visionsoplægget nu bliver tilgængeligt på Kommunens hjemmeside. Det er sket, og visionsoplægget kan nu ses på http://www.aarhus.dk/da/borger/natur-og-miljoe/Park-og-skov/Parker/Parkudviklingsplan.aspx.

Læs mere om debatten på borgermødet i artiklen ’Fjernvarmeprojekt åbner debat om Klokkerparkens fremtid’ lagt op den 17. august 2015. Ud over visionsoplægget omhandler debatten her også ny belægning og ændret bredde på den sti, som nu graves op i forbindelse med fjernvarmeprojektet.

Realisering af det nu offentligt tilgængelige visionsoplæg for Klokkerparken er af økonomiske grunde ikke umiddelbart forestående. Men som det fremgår af artiklen http://www.haslefaellesraad.dk/the-news/232-renovering-af-klokkerparken kan der være god mening i at holde interessen for fornyelse af Klokkerparken i live i Hasle. For politisk at styrke bevilling til Klokkerparken på Kommunens budget inden alt for længe.

 

Besøg ved renoveringsprojekt i Hasle

Besøg ved renoveringsprojekt i Hasle

Ryhavens 124 boliger totalrenoveres, og kvarteret får 50 nye ungdomsboliger. Interesserede kan lørdag den 14. november kl. 10 få adgang til at se ny ungdomsbolig, hidtidig familiebolig og nyopført prøvehus.

Af Ole Nørgaard Madsen

For enden af Ryhavevej mod vest er Ryhaven under ombygning med total renovering af 124 boliger og med bygning af 50 nye ungdomsboliger.

Hasle Fællesråd arrangerer lørdag den 14. november kl. 10 en besigtigelse af byggeriet. Deltagelse kræver ingen forhåndstilmelding.

Arrangementet omfatter besøg i nyopført ungdomsbolig. Besøg i hidtidigt hus i Ryhaven og i nyopført prøvehus svarende til Ryhavens nye familieboliger.

Vi mødes ved Børnehaven Ryhaven 114. Men vær opmærksom på, at parkering helt fremme i Ryhaven er problematisk på grund af byggearbejdet. Medlem af Hasle Fællesråds bestyrelse og beboer i Ryhaven Ole Nørgaard Madsen viser rundt.

Prøvehus færdigt

Det nybyggede prøvehus åbnede lørdag den 7. november for Ryhavens egne beboere. Med stort fremmøde. ”Beboerne har efter debatter, informationer og tegninger set frem til indtryk af deres nye bolig i størrelsesforholdet en til en,” lyder det fra varmemester Dennis Pedersen.

Mange måler op. Ved et vindue kommenteres vinduets bredde i forhold til almindelige gardinbredder. Der stilles spørgsmål til repræsentanter fra Østjysk Bolig. Boligorganisationens tekniske chef Kristian Jensen får især spørgsmål om indretning og brug af køkken. Han mærker også interesse for muligheden for at udvide haveterrasse i forhold til standardløsningen. Og der høres tilfredshed med skrå lofter som i de gamle huse.

Prøvehuset summer af positiv interesse og mange detaljer kommenteres med interesse. Ideen med et prøvehus tidligt i renoveringsprocessen bliver godt modtaget.

Østjysk Boligs direktør Allan Søstrøm fremhæver renoveringens betydning for bæredygtighed med hensyn til både energi og vedligehold. Og peger på nyindretning i bedre overensstemmelse med tidens krav til familieboliger.

En af de store københavnske boligorganisationer ser Ryhaveprojektet som en rigtig god løsning og har netop anmeldt besøg for besigtigelse.

Kun plads til nye beboere i ungdomsboliger

De nye ungdomsboliger giver plads til uddannelsessøgende som nye beboere. Men i første omgang skal de genhuse beboere fra Ryhaven i de fire måneder, det tager at nedrive og genopbygge en familiebolig.

Der er rift om familieboligerne i Ryhaven. Allan Søstrøm afslører, at han selv er tilmeldt som boligsøgende til Ryhaven på Aarhus Bolig, som er fælles boligsøgning til almene boligorganisationer i Aarhus: ”Jeg blev skrevet op for 20 år siden og er nu nummer 375 på ventelisten.”

 

Hasle i fremtidens Aarhus

Hasle i fremtidens Aarhus

Planer på vej med store forandringer af Aarhus. Med konsekvenser for Hasle. Mulighed for at komme til orde med ideer og få indflydelse gennem høringer

Af Ole Nørgaard Madsen

Kommunale planer for fremtidens Aarhus præges af tre tal. Nemlig at Aarhus i 2030 vil have 50.000 flere indbyggere, 30.000 flere arbejdspladser og 20.000 flere biler.

Aarhus har allerede gennemgået store forandringer. Men disse tal betyder, at Aarhus vil gennemgå endnu flere forandringer i de kommende år. Forandringer, der også vil præge Hasle.

Derfor er der gode grunde til at tage aktivt del i den kommende tids høringer om oplæg til Kommunens planer for fremtidens Aarhus.

Trafik- og mobilitetsplan

Høring om oplæg til en ny trafik- og mobilitetsplan for Aarhus Midtby er startet. Der er offentlig debat- og idefase indtil 15. januar 2016. I løbet af 2016 udarbejder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø planforslag, som forventes i offentlig høring sidst i 2016. Indholdet i den plan har betydning for også os borgere i Hasle. De fleste af os har brug for at komme i Midtbyen på grund af arbejde, forbrug, oplevelser. Ud over, at Midtbyens tilgængelighed for biler involverer Hasle som ’hjemsted’ for Viborgvej som indfaldsvej af betydning for Midtbyen og dens brug.

Aarhus Kommune har oprettet en høringsportal om trafik- og mobilitetsplanlægningen for Midtbyen. Den findes på www.vorestrafik.dk.

Letbane

Planer for en letbane mellem Brabrand og den nye bydel Aarhus Ø på havnen er allerede ude til debat. Se tidligere artikel herom (www.haslefaellesraad.dk/the-news/233-oplaeg-til-offentlig-debat-om-letbane-gennem-hasle). Men en egentlig offentlighedsfase forventes i gang i slutningen af 2015. Ikke mindst væksten med 20.000 biler presser på for en gennemførelse af letbaneprojektet. Den er måske færdig i 2021/2022.

Finansiering af det aarhusianske letbanesystem kan betyde reduktion af bybusnettet med 12%. Det er ikke alt sammen forringelser, fordi en væsentlig andel af besparelsen hentes på buslinje 1A, som for en del kører, hvor letbanen kommer. Men Hasleborgere med behov for busbetjening bør nok være opmærksomme på den offentlige høring om ny trafikplan, der er bebudet startet i begyndelsen af 2016. Planen kan få betydning for bustrafikken i Hasle.

Planstrategi og kommuneplan

Høring om overordnet planstrategi for Aarhus frem mod 2050 er på trapperne og strækker sig ind i januar 2016. Det handler om Aarhus som grundlag for vækst i hele Danmark og om Aarhus som storby for alle. Det tegner til fortætning af også en bydel som Hasle, som det f.eks. fremgår af billedmateriale i oplæg om letbane. Men med bevaring af bydelsidentitet.

Endelig får vi en offentlig høring om revision af kommuneplanen i vinteren 2016/17.

Ud over at informere ser Hasle Fællesråd det som sin opgave aktivt at inddrage Hasles beboere i plandebatterne. For at præge med ideer og indflydelse.

 

Hasle Fællesråd i aktivt medborgerskab

Hasle Fællesråd i aktivt medborgerskab

Oplæg om aktivt medborgerskab i Aarhus er i høring. Hasle Fællesråd ser sig som formidler af kontakt mellem kommune og beboere. Og som formidler af aktivt medborgerskab i forhold til lokalsamfundets miljø og kultur

Af Hasle Fællesråds  Bestyrelse

Efter to års arbejde med inddragelse af 700 aarhusborgere har Aarhus Kommunes Medborgerskabsudvalg fremlagt oplæg til politik for aktivt medborgerskab i Aarhus til høring inden Byrådets behandling efter 15. november.

Det udsendte oplæg til medborgerskabspolitik bygger på samskabelse for nye ideer og metoder, medejerskab til resultater af fælles indsats, sammenhængskraft og fællesskab på tværs af befolkningsvækst og befolkningssammensætning.

Hasle Fællesråds opgaver

I forhold til medborgerskabspolitikkens indhold ser Hasle Fællesråd det primært som sin opgave at styrke lokalsamfundet. Og gennem kommunikation at sprede ideer, budskaber og fælles viden om, hvad der sker i lokalsamfundet.

Hasle Fællesråd er talerør for lokalsamfundet over for Kommunen. Det gælder i spørgsmål om byplanlægning og andre spørgsmål af betydning for fysiske rammer og vilkår for beboerne i lokalsamfundet. Herunder ikke mindst trafikforhold.

I forhold til aktivt medborgerskabs fokus på samskabelse, medejerskab, sammenhængskraft og fællesskab arbejder Hasle Fællesråd med miljø og kultur som forudsætninger for lokalsamfund med aktivt medborgerskab.

Det handler om fælles opholds- og samværssteder og om kulturelle tiltag som miljøskabende faktorer.

Miljø i lokalsamfundet

Hasle Torv er eksempel på pausemiljø i bybilledet. Gennem flere år har Hasle Fællesråd samarbejdet med Kommunen om udformning af Hasle Torv, som gør Torvet til andet og mere end et vejkryds. Senest har Hasle Fællesråd taget initiativ til at undersøge muligheder for at placere bænke og juletræ på Torvet.

Parker er et andet indsatsområde for ophold, samvær og fælles aktiviteter. Klokkerparken er stadig på dagsordenen med henblik på fornyelse i forhold til lokalområdets behov. Hasle Fællesråd har tænkt at identificere og synliggøre lokalområdets oaser for beboere gennem omtale på hjemmeside og Facebook.

Kulturelle initiativer

Med henblik på lokalsamfundets kultur i historisk, aktuelt og fremtidigt perspektiv vil Hasle Fællesråd arrangere lokale temature. Lokalsamfundets beboere inviteres til besøg på steder i lokalsamfundet, som biddrager til lokalsamfundets forskellighed og fælles identitet.

Hasle Fællesråd har i forbindelse med kulturby 2017 skitseret idegrundlag for at trække Hasles udvikling fra landbrug til bydel op. Og gentænke resultatet med henblik på boligkultur med større social sammenhængskraft.

 

Som aktivt medborgerskab er Hasle værd at gentænke i kraft af bydelens historiske forudsætninger og muligheder for at virkeliggøre visioner om fremtidens byliv. Med kompleksitet, variation og sammenhængskraft.

 

Trafikproblemer i Hasle kræver løsning

Trafikproblemer i Hasle kræver løsning

Hasle Fællesråd har i en opsummering til Kommunens Center for Byens Anvendelse erindret om behov for løsning af trafikale problemer i Hasle. Skabt af gennemkørsel på lokal vej, hastighed, parkering og blokering for lokale udkørsel.

Af Ole Nørgaard Madsen

Hasle Fællesråd har over for Center for Byens Anvendelse under Kommunens magistratsafdeling for Teknik og Miljø præciseret fire trafikale problemer i Hasleområdet.

”Vi vil gerne sikre, at der trods kommunale omorganiseringer og personudskiftninger fortsat er fokus på trafikale problemer, det er væsentligt at få gjort noget ved,” påpeger Klaus Bendixen, formand for Hasle Fællesråd Bestyrelse.

Herredsvej
Det er af stor betydning for Hasle, at Herredsvej mellem Ringvejen og Viborgvej hverken inviterer til tung trafik eller bliver gennemfartsvej mellem Ringvejen og Viborgvej. Det strider mod hensyn til skole, børnehave og idrætsfaciliteter nær Hasle Torv. Og det giver trafikale problemer for beboere i Hasle. Således er udkørsel fra Østrevej allerede ofte blokeret af kødannelser mod Viborgvej.

Østrevej
Beboere på Østrevej og Haslevangsvej ønsker trafikdæmpning af Østrevej. Indførelse af ubetinget vigepligt fra sideveje til Østrevej har øget hastigheder. Hasle Fællesråd støtter løsning som i Fuglebakkekvarteret, hvor der er få ind- og udkørsler, så uvedkommende trafik minimeres.

Ryhavevej
Parkerede biler på Ryhavevej nær Hasle Torv blokerer den ene kørebane. Det betyder farlige situationer for cyklister, der tvinges ud i den frie bane. Hvis de ikke bruger fortovet til gene for fodgængere. Hasle Fællesråd peger på behov for snarlig løsning parkeringsproblemet.

Homstruphøjvej
Holmstruphøjvejs udmunding i Viborgvej gør venstresving næsten umulig i tidsrummet 06:30 til 09:00 og 14:00 til 17:30. Ved anlæg af to svingbaner, vil venstresvingende trafikant ikke blokere for højresvingende trafik.

”Naturligvis skal der være plads til trafik gennem Hasle til og fra Aarhus Centrum,” lyder det fra Klaus Bendixen, ”men den gennemkørende trafik hører hjemme på Viborgvej og ikke på lokale veje i Hasle. Omvendt skal der være rimelig adgang fra det lokale vejnet til Viborgvej. Og der er behov for indsats over for problemer med hastighed og parkering på det lokale vejnet.”


 

 

Vær med til at begrænse indbrud

Vær med til at begrænse indbrud

Danmark er plaget af indbrud. Det er for nemt at stjæle fra private boliger. Men der er gode råd til, hvad vi kan gøre for at undgå indbrud i eget og andres hjem

Af Ole Nørgaard Madsen

Ved et typisk indbrud brydes et vindue eller en terrassedør op med redskaber fundet ved boligen. Tyven bærer ikke rundt på redskaber, der bringer ham under mistanke for indbrud. Og tyven undgår helst støj ved at smadre en rude.

Et af mange gode råd fra infomøde om forebyggelse af indbrud er at rydde alt væk, der kan tjene som hjælpemidler til tyven.

Stor interesse for råd mod indbrud

Infomøde mod indbrud i Åbyhøj og Hasle var det niende i rækken af møder, hvor Aarhus Kommune i samarbejde med Østjyllands Politi og Nabohjælp opfordrer borgere til aktivt at arbejde og samarbejde for at forhindre indbrud. Behovet understreges blandt andet af, at Danmark efter Grækenland er det land i Europa, der er mest plaget af indbrud.

300 tilmeldte fyldte Gammelgårdsskolen aula, og 120 ville derudover gerne have været med.

Gør indbrud svært at nå på tre minutter

Både politiassistent Tim B. Johansen og den tidligere tyv Robert Nyborg advarer mod høje hække og lignende, som tyven kan ’arbejde’ uset bag. Risiko for at blive set gør tyve betænkelige ved at forsøge sig.

En tyv vil som oftest søge et indbrud afviklet inden for tre minutter. Det er værd at huske, når man sikrer sig mod indbrud. De fleste danske boliger er så nemme at komme ind i, at det ikke tager meget af de tre minutter. Bedre låse og mere sikre vinduer kan måske nok brydes op af en indbrudstyv, men forsøget opgives måske, hvis det tager for meget af de tre minutter.

En låsevrider på indersiden af hoveddøren giver tyven nem og hurtig flugtvej med flere tyvekoster. Og dermed mere tid til at søge efter værdigenstande.

En tyv bruger primært sin tid på at søge i soveværelse og badeværelse, fordi de fleste af os lægger/gemmer værdigenstande der. Vi må selv finde bedre gemmesteder. Tyvene ’lytter med’, hvis politiet giver råd om det.

Hjælp politiet

Både Tim B. Johansen og Robert Nyborg advarer mod at gribe ind, hvis man ser et indbrud. En stresset indbrudstyv kan være farlig. Men vær nysgerrig og observer. Ring 112 ved akut indbrud og fortæl politiet om dine observationer. Hvis tyven er forsvundet, ringes 114.

Påpasselighed hos os alle med at undgå køb af hælervarer er afgørende for at begrænse indbrud. De fleste tyvekoster sælges til os almindelige borgere. Internettet er blevet den største markedsplads for hælervarer.

På infomødet præsenteres forskellige hjælpemidler til bekæmpelse af indbrud. Moderne låseteknik stresser tyven og bruger hans tid. Alarmer er ikke tyvens ønske til godt arbejdsmiljø. Mærkning af værdigenstande øger ikke alene chancen for at få dem tilbage, men også for, at politiet kan løfte beviser mod tyven i retten.

 

Oplæg til offentlig debat om letbane gennem Hasle

Oplæg til offentlig debat om letbane gennem Hasle

Adgang til projektbeskrivelse af letbane med forløb gennem Hasle. Med informationer om påtænkt linjeføring, stoppesteder, anlæg, vejudvidelser og strømforsyning

Af Ole Nørgaard Madsen

Grundlaget for offentlig debat om letbane gennem Hasle er udbygget med projektbeskrivelse fra Kommunens magistratsafdeling for Teknik og Miljø. Projektbeskrivelsen er en foreløbig vurdering af, hvordan letbaneprojektet kan gennemføres.

Se også tidligere artikel om letbane http://www.haslefaellesraad.dk/the-news/230-letbane-gennem-hasle-et-skridt-naermere.

Linjeføring og stoppesteder

Letbanens linjeføring gennem Hasle går i projektbeskrivelsen ad Viborgvej over Hasle Torv gennem Ryhavevej over Ringvejen og videre ad Edwin Rahrs Vej. Med stoppesteder vest for Ringgaden, Frydenlund, Hasle Torv på Ryhavevej, Bispehaven og Ringvejen på Edwin Rahrs Vej. For stoppestedet ved Ringvejen peges på hensyn til omstigning til buslinjer på Ringvejen. Det betyder, at beboere i den vestlige ende af Ryhavevej må over Ringvejen eller til Bispehaven for at benytte letbanen. Det understreges i projektbeskrivelsen, at placering af standsningssteder er et af temaerne for den offentlige debat, projektbeskrivelsen lægger op til.

Anlæg og arealbehov

Letbanen skal så vidt muligt have sine egne skinner uden blanding med anden trafik. Ikke desto mindre vil det være nødvendigt nogle steder at køre i blandet trafik med nedsat hastighed. For Viborgvej, Ryhavevej og Edwin Rahrs Vej lægger projektbeskrivelsen op til, at letbanen skal have sine egne spor i vejenes midte. Det kan give behov for arealerhvervelse nord for Ryhavevej. Det behov er særligt stort ved signalregulerede kryds, ligesom der kan være behov for at erhverve 2-3 ejendomme på Ryhavevej mellem Hasle Torv og Bispehavevej.

Det kan vise sig nødvendigt at inddrage forhaver langs Viborgvej og ved trafikregulerede kryds. Og udbygning af kryds ved Højkolvej kan betyde nedlæggelse af tankstation.

Hvis letbanen skal have spor i kørebane, skal anden trafik være begrænset eller reguleret ved signaler for at undgå forsinkelser for letbanen.

Strømforsyning

Strøm hentes fra midtstillede master. Men det kan vise sig nødvendigt at strømforsyne ved wireophæng mellem facader og master. Ledningsfri strømforsyning nævnes som mulighed, men det betyder ”betydelige ekstraomkostninger”.

Projektbeskrivelsen er offentligt tilgængelig på http://www.aarhus.dk/~/media/eDoc/1/9/9/1998010-3030648-1-pdf.pdf

 

Renovering af Klokkerparken

Renovering af Klokkerparken

Der er grund til debat om visionsoplæg for Klokkerparken trods manglende økonomi til at realisere planen. Åby Park viser, der kan ske noget på parkområdet. Visionsoplægget for Klokkerparken er offentligt tilgængeligt. Og kommunalt plangrundlag

Af Ole Nørgaard Madsen

Borgermøde om Klokkerparken torsdag den 13. august i Hasle Sognegård gjorde ende på længere tids usikkerhed om, hvorvidt et visionsoplæg til helhedsplan for Klokkerparken er fortroligt materiale. Henrik Olesen og Martin Højholt fra Aarhus Kommunes Center for Byens Anvendelse præsenterede indholdet og slog fast, at visionsoplægget er offentligt tilgængeligt.

Visionsoplægget er fra oktober 2013 og udarbejdet af landskabsarkitekt Schønherr KS for Aarhus Kommune. Det er stadig helhedsplanen for fornyelse af Klokkerparken. Men aktuelle arbejder i Klokkerparken handler om fornyelse af fjernvarmeledning. Helhedsplanen venter, til der er økonomi til den.

Åby Park eksempel på parkrenovering
Martin Højholt bidrog på mødet til optimisme ved at pege på Åby Park som gennemført vellykket parkfornyelse.

Ud over at vise, at visionsplaner for parker kan blive til virkelighed, er Åby Park et besøg værd for inspiration og for indtryk af løsninger, som har fundet vej til virkelighedens verden. Det gælder eksempelvis udnyttelse af naturligt forekommende vand til rekreative vandløb og vådområder. Se billede.

Forslag til renovering af Klokkerparken
Det fremgår af visionsoplægget for Klokkerparken, at formålet er at skabe et unikt sted med stærk identitet med tiltag, der inviterer til aktivt brug.

Visionen er at skabe en sammenhængende smuk park med ny muligheder for aktiviteter og leg.

Brugere af Klokkerparken er ifølge visionsoplægget beboerne i de to villakvarterer klokkerfaldet og Klokkerbakken, Bispehavens beboere, Gammelgårdsskolen samt daginstitutioner og fritidsorganisationer i parkens periferi og nærområde.

Centralt i planen er en legeoase i parkens nordlige del mod Ryhavevej og et rekreativt vådområde i parkens sydlige del mod Klokkervej. De to områder forbindes af sti med løbebane og fitness-stationer mod vest og Klokkerfaldet og af bækanlæg med legemuligheder mod øst og Klokkerbakken.

Visionsplanen begrunder legeoase mod nord og vådområde mod syd med parkens fald som naturlig forudsætning for vand mod syd og leg mod nord.

Men visionsoplægget peger samtidigt på den nordlige legeoase som samlingssted for børn fra både villakvarterer og Bispehaven med fokus på fælles ejerskab og positiv integration.

Debat
På borgermødet i Sognegården gjorde deltagere gældende, at terrænet mod nord kan være problematisk at omdanne til legeoase, og at Gammelgårdsskolens brug af Klokkerparken taler for legeområde mod syd.

Se også artiklen ’Fjernvarme åbner debat om Klokkerparkens fremtid’

Hasle Fællesråd har efterlyst visionsoplægget tilgængeligt på Kommunens hjemmeside. Det har angiveligt voldt nogle praktiske vanskeligheder, men Kommunens Center for Byens Anvendelse oplyser, at der stadigt søges fundet en løsning.

 

SMS-kæde mod indbrud

SMS-kæde mod indbrud

Kornmodsbakkens grundejerforening har taget nyt middel i brug for at bekæmpe indbrud. Med automatisk rundsendelse af advarsel på mobil.

Af Ole Nørgaard Madsen

Kornmodsbakkens grundejerforening har givet vejens 96 husstande gratis tilbud om at deltage i nyt tiltag til bekæmpelse af indbrud og anden kriminalitet. Det oplyser Steen Saabye, som er beboer på Kornmodsbakken og medlem af Hasle Fællesråds bestyrelse.

Grundejerforeningen har oprettet SMS-kæde, som sikrer hurtig kommunikation mellem vejens beboere, når nogen oplever mistænkelig adfærd, tegn på indbrud eller igangværende indbrud.

Automatisk rundsendelse af advarsel

En beboer, der ønsker at advare andre beboere, sender en SMS til kæden. Modtagne SMS-er rundsendes straks automatisk til alle medlemmer af kæden. Andre beboere kan give supplerende oplysninger ved at svare på den modtagne SMS - disse oplysninger går også automatisk til alle kædens modtagere. Og systemet tilføjer automatisk navn og husnummer på den beboer, som sender en besked eller supplerende oplysninger.

F.eks. sender beboeren XXX (fornavn) på Kornmodsbakken nr. 182 en SMS til kæden med beskeden: ”En tyk rød mand er kravlet ned i skorstenen på K200”. Denne besked modtager alle gruppens medlemmer som: ”K182 XXX En tyk rød mand er kravlet ned i skorstenen på K200”.

Det koster 8 øre pr. tilmeldt modtager.

Brug og tilmelding

Kæden kører på en Android-mobil til 500 kr. med eget nummer, som modtager SMS-er fra medlemmer af kæden. Mobilen er tilsluttet permanent tændt oplader hos et bestyrelsesmedlem i grundejerforeningen, så kæden er ”i live” konstant. ”Når bestyrelsesmedlemmet modtager en tilmeldings-SMS fra beboer med mobilnummer, husnummer og fornavn, opretter han beboeren på mobilen i en gratis app. Derefter bliver efterfølgende SMS-er fra denne beboer automatisk distribueret til de andre tilmeldte beboere, via app’en” fortæller Steen Saabye.

For at blive tilmeldt kæden kræver det en mobil uden hemmeligt nummer. Det er en god ide for beboeren at oprette kontakt på egen mobil med SMS-kædens telefonnummer, så man hurtigt kan sende en besked til kæden. Der kan tilmeldes flere mobilnumre på samme husstand.

Tilbud om at være med i SMS­-kæden kom ud til beboerne på Kornmodsbakken midt i august, og tre uger efter var omtrent en fjerdedel af husstandene tilmeldt - og dette tal stiger ugentligt.

Steen Saabye kan kontaktes for information om SMS-kæde på Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. .

 

Letbane gennem Hasle et skridt nærmere.

Letbane gennem Hasle et skridt nærmere.

Fremkommelighed og kundegrundlag er afgørende for letbanesystem i Aarhus. Etape 2 vil omfatte Hasle, og Byrådet sætter gang i undersøgelse og debat af betydning for linjeføring og udformning.

Af Ole Nørgaard Madsen

Aarhus vokser med 5.000 nye borgere hvert år. Det betyder ikke alene flere mennesker, men også flere boliger, arbejdspladser og biler.

Det er i det lys, et letbaneprojekt i flere etaper skal ses. Væksten kræver forbedret fremkommelighed for den kollektive trafik. Det fremgår af bustur i Festugen, hvor trafikplanlægger Jesper Frandsen fra Center for Byudvikling og Mobilitet i Kommunens Magistratsafdeling for Teknik og Miljø fortæller om letbanen.

Den første etape af letbanen er under bygning, som det bl.a. ses på Randersvej. Planerne for linjeføring af etape 2 omfatter Hasle.

Undersøgelser og debat om letbanens etape 2

Faktisk er arbejdet med etape 2 sat i gang. Aarhus Byråd godkendte på sit møde den 26. august, at letbaneselskabet starter en VVM-proces med henblik på kortlægning af miljømæssige forhold i forbindelse med anlægget. Herunder også behov for arealerhvervelser, som kan komme på tale på Ryhavevej. Samtidigt bemyndiger Kommunen Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til gennem debatoplæg at indkalde forslag og ideer til planlægningsarbejde og VVM-redegørelse.

Oplæg om letbanens etape 2 findes på https://www.aarhus.dk/~/media/eDoc/1/9/9/1998010-3030648-1-pdf.pdf, hvor den påtænkte linjeføring gennem Hasle beskrives.

Fremkommelighed og kundegrundlag

Chefkonsulent Niels Schmidt fra Teknik og Miljø understreger, at fremkommelighed har størst mulig prioritet ved anlæg af letbanen. Teknisk kan letbanen køre sammen med anden trafik på spor nedlagt i almindelig vej. Men den mulighed forventer Niels Schmidt alene gjort brug af, hvor det er absolut nødvendigt.

Materiellet på etape 2 er lettere end det materiel, vi vil se på etape 1, oplyser Niels Schmidt. Der skal mere robust materiel til egentlige togstrækninger, som etape 1 også består af.

Ifølge Jesper Frandsen tilstræbes, at letbanen kører, hvor kundegrundlaget er størst. Det kan f.eks. betyde en linjeføring forbi Viborgvej ved Cereskrydset for at betjene Via University College på Silkeborgvej. Og det kan spille en rolle for endelig linjeføring fra Edwin Rahsrvej til Hasle Torv, hvor Ryhavevej formentligt er tættere på større kundemængde end en linjeføring Ringvejen-Rymarken.

Behovet for bedre fremkommelighed for den kollektive trafik illustreres af busturen om letbanen. Med start fra Dokk 1 en mandag eftermiddag i Festugen tager det bussen på grund af massive bilkøer 15 minutter at køre fra Dokk 1 gennem rutebilstationen, over Banegårdspladsen ad Vestre Alle og Thorvaldsensgade til Cereskrydset.

 

Stadigt tomme butikslokaler på Ryhavevej

Stadigt tomme butikslokaler på Ryhavevej

Butikslukning på Ryhavevej et problem for mange beboere. Blandt dem en gangbesværet kvinde, som nu skal med bus for at hente en liter mælk. Frustration over ikke at kunne gøre noget.

Af Ole Nørgaard Madsen

Netto-butikken på Ryhavevej lukkede 30. juni. Endnu er der ingen synlige tegn på, at en ny dagligvarebutik rykker ind i de stadigt tomme butikslokaler.

I det vestlige Hasle tales stadig med beklagelse om lukningen af bydelens nærmeste dagligvareforretning. Blandt dem er Edith Pedersen på Steen Blichersvej, som har forsøgt at finde hjælp til at få butik på Ryhavevej genetableret: ”Jeg har spurgt Hasle Fællesråd, om de kunne gøre noget for, at vi kan få en butik tilbage. Men Fællesrådet siger, at de ingen muligheder har for at gøre noget ved det.”

På grund af knæoperationer er det et problem for Edith Pedersen med stor afstand til indkøb, hun er afhængige af i det daglige. Og hun har talt med flere med samme problem: ”Vi er mange, der vil støtte op om en ny dagligvarebutik som kunder.”

Ballade, tyveri og hærværk

Ifølge Århus Stiftstidende skyldes Nettobutikkens lukning unges ballade, tyveri og hærværk. Det har ikke afholdt Edith Pedersen fra at handle i butikken. Men ud over åbenlyst tyveri af slik har hun oplevet en gruppe unge løbe rundt i butikken og vælte varer på gulvet. Det fik hende til at undgå at handle om aftenen.

Edith Pedersen føler det ubehageligt, at butikkens personale var nødt til at sige, at de ikke kunne gøre noget ved det. Og hun forstår simpelthen ikke, at politiet ikke kan gøre noget.

Østjysk Boligs direktør Allan Søstrøm siger til Århus Stiftstidende, at butikken ligger godt i forhold til de 3.000 beboere i Bispehaven. Han er ”—brandærgerlig over, at en lille gruppe ballademagere på 10-12 unge gennem tyveri, hærværk og ballade i og omkring butikken på den måde kan ødelægge det for så mange beboere.”

Men også for Edith Pedersen – og andre - som hende, der ikke bor i Bispehaven er det brandærgerligt: ”Nu skal jeg bruge bus og et par timer for at hente en liter mælk.”

Aktiv for trygt lokalmiljø

Det generer Edith Pedersen ikke at kunne gøre noget for at få en dagligvarebutik tilbage på Ryhavevej.

Hun yder gerne en aktiv indsats for at kalde kommunen og andre ansvarlige på banen for et godt og trygt lokalmiljø. Hun har argumenteret for fartdæmpende foranstaltninger på lokale veje. Hun har henvendt sig til Kommunen om stien, der forbinder Ryhavevej og Hasle Centervej på den vestlige side af Bispehaven; der er utrygt at færdes for ældre og gangbesværede uden bomme, der hindrer knallertræs. Og hun har været medvirkende til, at Kommunen og den almene boligafdeling Ryhaven i fællesskab ryddede kraftig bevoksning for at skabe tryghed for beboeres færdsel til og fra busser på Ringvejen.

 

 

Flere ungdomsboliger i Hasle

Flere ungdomsboliger i Hasle

I forbindelse med renovering af Ryhaven bygger Østjysk Bolig 50 nye ungdomsboliger på Ryhavevej.

Af Ole Nørgaard Madsen

Opførelse af 12 nye ungdomsboliger i Hasle er påbegyndt i Ryhaven bag ved børnehaven Ryhaven 114. Yderligere 24 ungdomsboliger opføres i efteråret for enden af Ryhavevej mod Ringvejen. Det sker i forbindelse med renovering af de 124 familieboliger i den almene boligafdeling Ryhaven.

Renovering af familieboliger og nybyggeri af i alt 50 ungdomsboliger foregår i etaper og er planlagt afsluttet i foråret 2017. De sidste 14 ungdomsboliger forventes færdige sidst i marts 2017, hvor Ryhavens fælleshus og vaskeri nu ligger.

Plads til to

Hver af de nye ungdomsboliger er på 50 m2 i to plan med et værelse mod haveside i hvert plan. Badeværelse i stueplan, og køkken med spiseplads på 1. sal. Denne indretning giver mulighed for par eller for, at to kan dele en bolig med hver sit værelse og med fælles køkken og bad.

Byggeriet af de første ungdomsboliger er allerede før sommerferien gået i gang på Scandi Bygs fabrik i Løgstør. Boligerne fremstilles i præfabrikerede elementer, som monteres på fundamenter i Ryhaven. For uddannelsessøgende, som søger bolig i forbindelse med optagelse på en uddannelsesinstitution i Aarhus, kan det næppe gå hurtigt nok med at få byggeriet gjort klar til indflytning.

Plads i bestående byggeri

De 50 nye ungdomsboliger i Hasle er mulige i kraft af en ikke fuldt udnyttet bebyggelsesprocent for Ryhaven. Og nybyggeriet kan ske uden at ændre afgørende ved Ryhavens unikke bebyggelsesplan. Samtidigt bidrager salg af grunde til de tre grupper af ungdomsboliger til finansiering af renoveringsprojektet for familieboligerne i Ryhaven.

Den forestående renovering og nybyggeriet af ungdomsboliger er med overvældende flertal vedtaget af beboerne i Ryhaven.

For både renovering og nybyggeri står Østjysk Bolig, som under navnet ’Det Sociale Boligselskab i Hasle’ og siden ’Boligselskabet Præstehaven’ står bag de almene boliger i Hasle. Østjysk Bolig har nu boliger flere andre steder i Aarhus og efter en fusion mellem ’Boligselskabet Præstehaven’ og ’Ry Andelsboligforening af 1945’ med navneændring til ’Østjysk Bolig’ i 2011 også boliger uden for Aarhus Kommune.

Men starten i 1939 i Hasle giver boligselskabet 75 års erfaring med alment boligbyggeri. Og herunder i de senere år også attraktive ungdomsboliger i både Aarhus Midtby og Hasle, hvortil nu føjes et nyt kapitel i Ryhaven.

 

Vejfest samler børn og voksne

Vejfest samler børn og voksne

Børn spiller en central rolle i den årlige vejfest på Østrevej. Vejfesten er mødested for kontakt mellem især børnefamilier. Og for udveksling af erfaringer om skolevalg. Email med liste over ’chefposter’ er grundlag for fælles indsats.

Af Ole Nørgaard Madsen

Børnene begynder planlægning af deltagelse i vejfesten på Østrevej i Høje Hasle i oktober. For at være forberedt i god tid til den tredje lørdag i august.

Sådan lyder det fra Gertrud Tefre og Anja Thordal Skott, der er blandt initiativtagerne til årets vejfest.

Gertrud Tefre fortæller, at alene afspærringen af Østrevej en hel lørdag og søndag formiddag er en oplevelse: ”Det er ren børneeufori at bruge gaden, og der breder sig umiddelbart en trist stemning blandt børnene, når gaden åbnes for trafik igen søndag ved middagstid.”

Aktiviteter og program

Børnenes forberedelser manifesterer sig i et væld af aktiviteter og tilbud. Der er loppemarkedsboder, fiskedamme, kastning af våd vaskesvamp mod levende mål, flødebollegribning og andre fantasifulde underholdningstilbud. Ud over at børn tager gaden i besiddelse på rulleskøjter og løbehjul.

I de syv år vejfesten har fundet sted, har der sågar været slået katten af tønden. Andre programpunkter er sæbekassebilsræs og konkurrence i tovtrækning mellem Høje Hasles veje.

Et overdådigt kagebord starter festlighederne lørdag eftermiddag. Der følges op med underholdning, som i år er musikalsk. Og der grilles aftensmad i fællesskab.

”Det er vores formål at skabe kontakt, især mellem børnefamilier. At skabe opmærksomhed om gode erfaringer i kvarteret og være en øjenåbner for, hvor mange børn der er i kvarteret,” uddyber Gertrud Tefre. Det handler også om erfaringsudveksling omkring Hasle Skole, som betyder, at flere og flere vælger den lokale folkeskole.

Chefposter

Det organisatoriske grundlag for at arrangere vejfesten på Østrevej er fælles indsats. ”Vi har i fem år haft en email med de opgaver, der skal løses for at få vejfesten op at stå,” forklarer Gertrud Tefre og tilføjer med et smil: ”Vi kalder funktionerne for chefposter, og dem er der mange af, f.eks. saftevandschef, lydchef, snobrødschef, morgenmadschef.”

Morten Skott bærer eget hjems møbler ud på gaden til fælles afbenyttelse, og Anja Thordal Skott fortæller, at det er almindeligt led i møblering af gaden til fest: ”Det kan være besværligt for beboere længere væk at bidrage med møbler, men nogen kommer alligevel med borde og stole på trillebør.”

Økonomisk bygges også på fællesskab. Indkøb af telt blev betalt ved udlæg af en mindre kreds af beboere. Indsamlingsbøsser de følgende år dækkede udlæg. Opsparing til vedligehold og nyt telt sker ved udlån af telt til privat brug for 500 kr.

Anne Kristensen er til vejfest for første gang: ”Det er så hyggeligt et arrangement for både børn og voksne. Min familie og jeg er her for at lære naboer bedre at kende.”

 

Fjernvarmeprojekt åbner debat om Klokkerparkens fremtid

Fjernvarmeprojekt åbner debat om Klokkerparkens fremtid.

Visionsoplæg om helhedsplan for klokkerparken på banen trods manglende økonomi til realisering. Fjernvarmeprojekt skaber mulighed for forbedring af stianlæg. Visionsoplæg og forslag til aktuelle forbedringer drøftet på borgermøde.

Af Ole Nørgaard Madsen

Der har hersket forvirring om rolle, status og offentlige tilgængelighed for et visionsoplæg til helhedsplan for Klokkerparken fra oktober 2013 udarbejdet af landskabsarkitekt Schønherr KS for Aarhus Kommune.

Men på borgermøde om Klokkerparken torsdag den 13. august præsenterer Henrik Olesen og Martin Højholt fra Aarhus Kommunes Center for Byens Anvendelse visionsoplægget for en fyldt sal i Hasle Sognegård.

Ifølge Henrik Olesen og Martin Højholt er visionsplanen stadig på banen som grundlag for helhedsplan til fornyelse af Klokkerparken. Men der mangler økonomi.

Visionsoplægget bliver tilgængeligt på Kommunens hjemmeside. Hasle Fællesråd vil kommunikere link hertil, når det er sket.

Selv om der stadig ikke er økonomi til fornyelse af Klokkerparken, vil Martin Højholt ikke udelukke muligheden: ”Der er fornyet parker i andre dele af kommunen, og turen kan komme til Klokkerparken.” Han peger på Åby Park som eksempel på vellykket parkfornyelse.

Forbedring af sti aktuel

Når der kommer entreprenørmaskiner i Klokkerparken sidst i september, skyldes det renovering af fjernvarmeledning under veststien i Klokkerparken. Retablering af stien åbner mulighed for forbedring i pagt med visionsoplæggets helhedsplanlægning.

Denne mulighed for forbedring blev grundigt debatteret på borgermødet i Sognegården med stiens bredde, belægning og belysning som hovedtemaer.

Bredde

Henrik Olesen begrunder forøgelse af den nuværende stibredde på 1,5 m. til 3 m. med hensyn til skolebørns færdsel på stien, og Martin Højholt peger på behov for tilstrækkelig bredde til, at f.eks to barnevogne kan passere hinanden. Heroverfor står en udbredt frygt blandt naboer til Klokkerparken for mere og farligere knallertkørsel. Martin Højholt understreger, at udvidelse af stiens bredde til 3 m. ikke er et ultimativt krav fra kommunen. På forslag fra salen foretages en vejledende afstemning ved håndsoprækning om stibredde. Den viser en meget klar stemning for en sti med en bredde på mere end 1,5 m., men mindre end 3 m.

Henrik Olesen og Martin Højholt lover at overveje løsninger på knallertproblemer, som er til stede uanset stiens bredde.

Belægning

Kommunen overvejer i stedet for nuværende belægning med såkaldte sf-sten udskiftning til asfalt med overfladebelægning, der visuelt minder om grusvej, men er fast at færdes på. En vejledende afstemning ved håndsoprækning efter indgående debat viser forsamlingen delt på midten om dette spørgsmål.

Belysning

Der er ikke penge til nu at investere i belysning, men der kan nedlægges kabler som forberedelse til senere realisering af stibelysning.

Andre emner i debatten på borgermødet er træer, parkens synlighed fra Ryhavevej og Klokkervej, den nye institutionslegeplads ved Klokkervej, samt flere af visionsplanens elementer.

 

 

Hensyn til lokale beboere i planlægning af gennemkørende trafik

Hensyn til lokale beboere i planlægning af gennemkørende trafik

Fredning af andre veje end Viborgvej og Ringvejen for gennemkørende trafik af afgørende betydning for Hasle. Også Hasle Torv, Klokkerparken og skøjtebane er stadig blandt fokusområder for Hasle Fællesråds Bestyrelse

Af Ole Nørgaard Madsen

Trafik og veje er ifølge formand for Hasle Fællesråds bestyrelse Klaus Bendixen et af de centrale områder for arbejdet i Hasle Fællesråd.

”Vi er helt med på Kommunens ønske om smukke indfaldsveje, men trafik ind og ud af Aarhus gennem Hasle skal begrænses til Viborgvej og Ringvejen. Det er helt afgørende, at det øvrige vejnet alene er for beboere i Hasle,” slår Klaus Bendixen med overbevisning fast.

Risiko for udbredt trafikbelastning

Derfor har Hasle Fællesråds bestyrelse stærkt fokus på Herredsvej, som er i risiko for også at blive en stærkt befærdet indfaldsvej. Fællesrådet har fået kommunalt løfte om trafiktælling på Herredsvej og ser frem til drøftelser med kommunen om tiltag for begrænsning af gennemkørende trafik.

”Vi vil også arbejde for, at heller ikke Ryhavevej går hen og bliver indfaldsvej, ligesom vi må undgå, at Haslevangen med Østervej kommer i alvorlig fare for trafikbelastning skabt af andre end Hasles egne beboere,” pointerer Klaus Bendixen.

I forbindelse med planer om etablering af nye vejkryds på Viborgvej er det væsentligt for Hasle Fællesråd at sikre Viborgvej som trafikforbindelse også for lokale beboere.

Hasle Fællesråd startede i 1997 som talerør over for Kommunen og som formidler af samarbejde lokalt i Hasleområdet. Klaus Bendixen har været med i bestyrelsesarbejdet i 12 år, heraf de to sidste som formand. Desuden er han med styregruppen for Aarhus Kommunes fællesråd.

Det betyder, at Klaus Bendixen har deltaget i mange møder om ikke mindst Hasle Torv.

Hasle Torv

”Det er rart her i sommersolen at se blomsterkummer på Hasle Torv, - og det er rigtigt godt, vi fik Mazdahjørnet med i torveanlægget,” lyder det med tilfredshed fra Klaus Bendixen.

’Mazdahjørnet’ er det østlige hjørne i forhold til Ryhavevej. Navnet fra tidligere forretning på hjørnet hænger stadig ved, selv om grunden for længst er overgået til boligbebyggelse.

”Det ville da være skønt, om vi også kunne få det sidste hjørne med og dermed realisere planen for det hele torv med sammenhængende belægning og træbeplantning i fuld cirkel,” tilføjer Klaus Bendixen, ”men realistisk må vi erkende, at det indtil videre er for dyrt at etablere.”

Hasle Fællesråds Bestyrelse har stadig Hasle Torv på dagsordenen med spørgsmål om, hvorvidt det vil være en god ide at opsætte bænke.

Ud over trafik og veje er miljø og kultur et centralt kerneområde for arbejdet i Hasle Fællesråd. Her har ikke mindst Klokkerparken og skøjtebanen ved Klokkervej været i fokus. Og vil stadig være det.

 

Nyheder igen efter sommerferie

Nyheder igen efter sommerferie

Nye historier fra Hasle igen fra og med uge 33. Vi modtager gerne gode ideer til fortællinger på Hasle Fællesråds hjemmeside og Facebook-side.

Af Ole Nørgaard Madsen

Hasle Fællesråds Bestyrelse ønsker alle i Hasle en god sommerferie. Og holder selv en god måneds ferie fra artikler på Fællesrådets hjemmeside og Facebook-side.

Vi har i foråret bragt en ugentlig historie fra Hasle, og det vil vi bestræbe os på at gøre igen efter sommerferien.

Har du en god historie eller forslag til emner, som andre beboere kan have glæde af at høre om, må du meget gerne kontakte os. Det kan være gennem et bestyrelsesmedlem, du kender. Eller det kan være ved mail til Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. . Så taler vi om, hvordan der kommer en artikel til hjemmeside og Facebook ud af det.

Hasle før, nu og siden

Artikler, der har været på i foråret, har handlet om Hasle før og nu. Samt løftet slør for nyt på vej i Hasle.

Hvad der er sket for flere år siden, kan være nyt og interessant for mange af os, der bor i Hasle. Hvad der sker her og nu, ser vi måske ikke uden at blive orienteret om det. Baggrund for, hvad der sker, kan være interessant. Og før noget ændres eller dukker op i vores bydel, er det rart at vide lidt om det på forhånd.

Hjælp os med at få mere med. Og hjælp os med at gøre mere viden fælles for os, der bor I Hasle. Om, hvad der er sket, sker og vil ske I Hasle.

Det kan f.eks. handle om boligområder, anlæg, virksomheder, foreningsliv, forretningsliv, arrangementer, skoler, institutioner, fællesskaber, frivillige indsatser, successer. Vi vil også gerne interviewe beboere i Hasle, som har en god historie at fortælle, - eller en beretning om, hvad Hasle var, er eller bliver.

Vi regner i Bestyrelsen med at starte med artikler igen i uge 33. Artikler kan forventes klar under menuen ’Nyheder’ på hjemmesiden mandag morgen.

   

 

 

Centre i spredt fægtning

Centre i spredt fægtning

Hasle fik ikke planlagt forretningscenter ved Hasle Centervej. Til gengæld har Hasle to ’Hasle Butikscenter’ ud over to forretningscentre ved bydelsgrænsen

Af Ole Nørgaard Madsen

Hasle Lokalcenter ligger på hjørnet af Rymarken og Hasle Centervej. Men det er ikke centret med plejeboliger og ældreservice, der har givet navn til Hasle Centervej. Og i øvrigt er det Rymarken, der lægger både adresse og indkørsel til Lokalcentret.

Vejnavnet Hasle Centervej stammer fra en plan, hvoraf boligområdet Bispehaven er den del, der blev realiseret.

Forretningscenter opgives

Inden kommunesammenlægningen i 1970 vedtager sognerådet i den daværende Hasle Kommune en plan, som ud over Bispehaven også omfatter opførelse af et op til 10.000 m2 stort forretningscenter.

Boligmangel og lempelser af regler for opførelse af almene boliger giver grundlag for stort anlagt boligbyggeri som Bispehaven. Muliggjort af industrialiseret fremstilling af betonelementer. Og ligesom vi ser det med Gellerup og City Vest, forsøger Hasle Sogneråd at knytte et forretningscenter til boligbyggeriet. Vejen mellem Bispehaven og det påtænkte forretningscenter får navnet Hasle Centervej.

Hasle Sogneråd regner med, at forretningscentret kan realiseres gennem en forpagtningsaftale med det dansk-svenske Schou-Epa. Firmaet ender imidlertid med ikke at ville binde an med et så stort anlagt forretningscenter.

I stedet for et forretningscenter har vi nu Hasle Lokalcenter og anlægget Ryparken mellem Hasle Centervej og de store kontorbyggerier langs Ringvejen.

Og vi har i Hasle en spredning af butikker omkring Hasle Torv, langs Viborgvej, på Ryhavevej, ved Frydenlund og Præstevangen.

To gange Hasle Butikscenter

Flere steder optræder betegnelsen ’center’. Buspassagerer på Viborgvej vil kunne nikke genkendende til navnet Frydenlundcentret, mens Solnæs Butikscenter ses fra bussen uden at blive nævnt i den. Derimod er det måske ikke så velkendt, at navnet ’Hasle Butikscentret’ optræder to steder.

Ud over Netto ligger på hjørnet af Rymarken og Ryhavevej en gruppe butikker med fælles indgang, hvorover navnet ’Hasle Butikscenter’ figurerer. Og går man på indkøb fra Kærtoften mod Hasle Torv til butikker langs Viborgvej, fortæller skiltning her, at man er på vej ind i endnu et Hasle Butikscenter.  Skiltningen her refererer ifølge Byggeselskabet Mogens de Lindes hjemmeside til butikker, fitnesscenter, kontorer og produktion indrettet i den tidligere Campen Maskinfabriks bygninger.

’Center’ betegner i Hasle spredning af dagligvarebutikker og lægger navn til en vej til minde om et indkøbscenter, der ikke blev til noget. Men Hasle når lige at få Solnæs Butikscenter og Frydenlundcentret med, inden bussen er ude af bydelen.

 

 

 

 

Fjernvarmeanlæg i Klokkerparken

Fjernvarmeanlæg i Klokkerparken

Til efteråret forventes fjernvarmeledning anlagt gennem Klokkerparken. Orientering af beboere forventes efter sommerferien. Anlægget kan give anledning til ændring af sti.

Af Ole Nørgaard Madsen

I løbet af efteråret kommer der entreprenørmaskiner i Klokkerparken. For at nedlægge fjernvarmeledning ved hovedstien gennem Klokkerparken. Som det i øjeblikket sker ved vejene i Klokkerkvarteret.

Det oplyser Flemming Olsen, som er formand for Klokkerparkgruppen nedsat af Hasle Fællesråd. Gruppen består af fire medlemmer med to fra hver sin side af Klokkerparken og med så stor aldersspredning som muligt.

”Fjernvarmeledningen langs stien i Klokkerparken bliver sidste del af fjernvarmeprojektet i Klokkerkvarteret,” fortæller Flemming Olsen, ”og arbejdet i Klokkerparken forventes at starte hen omkring oktober.”

Ifølge Klokkerparkgruppen forventer kommunen at udsende information til beboere i området efter sommerferien om arbejdet med fjernevarmeledningen i Klokkerparken.

Bredere sti under overvejelse

”Stien skal retableres efter fjernvarmeprojektet,” siger Flemming Olsen, ”og der er tanker fra Kommunens side om at udvide stiens bredde, men det er der endnu ikke taget stilling til.”

”Vi har fra Klokkerparkgruppen pointeret over for Kommunen, at stiens bredde og belægning er et væsentligt spørgsmål for beboerne,” fortsætter Flemming Olsen, ”og vi har derfor foreslået Kommunen et borgermøde om sagen.”

Der er en offentlig cykelsti på tværs af Klokkerparken, og der cykles på andre stier i parken. F.eks. af børn, der skal til og fra skole. Der er både med skiltning og bomme forsøgt dæmmet op for kørsel med motorkøretøjer. Men Flemming Olsen har sågar set biler i Klokkerparken. ”Det er svært helt at undgå, men i Klokkerparkgruppen peger vi ihærdigt på problemet over for Kommunen i håb om, at der findes gode løsninger på problemet.”

Træer og belysning

Det ligger allerede klart, at Kommunen er opmærksom på behov for at tage hensyn til bevaringsværdige træer ved stien.

Klokkerparkgruppen har foreslået, at der i forbindelse med retablering af sti opsættes vandalsikret belysning. Eller at der i det mindste nedlægges kabler til sådan belysning, når stien alligevel er gravet op.

Klokkerparkgruppen ser det som sin opgave at medvirke til, at beboerne bliver hørt, og at Kommunen tager mest muligt hensyn til beboernes ønsker.

Med et lidt skævt smil konstaterer Flemming Olsen dog, at sådan er det ikke helt gået med den ibrugtagning af et hjørne af Klokkerparken mod Klokkervej til udvidelse af legeplads til daginstitution. ”Dette område lukkes af i daginstitutionens åbningstid, men vil være offentligt tilgængeligt uden for åbningstiden,” slutter Flemming Olsen.

 

 

Hasle Skole beslaglagt under besættelsen

Hasle Skole beslaglagt under besættelsen

I næsten et år undervises på Haslegården på grund af tysk beslaglæggelse og ødelæggelse af Hasle Skole under besættelsen. Tyskerne maler bygning sort for at sløre den for engelske flyvere.

Af Ole Nørgaard Madsen

Den 15 maj 1945 står i det aarhusianske eftermiddagsblad Demokraten at læse, at tyskerne ”endelig i formiddag  besindede sig til at forlade Hasle Skole”, som de havde haft beslaglagt siden november 1944.

Demokraten skriver videre: ”Skolen er i en forfærdelig tilstand, og det er i øjeblikket umuligt at sige, hvornår den kan være i en sådan stand, at skolebørnene kan rykke ind.”

Frihedskæmpere og den kommunale byvagt overtager skolens bevogtning.

Fra delvis til fuld beslaglæggelse

En del af skolen blev beslaglagt af tyskerne ret tidligt under besættelsen. Ulla Rasmussen er datter af den daværende pedel, og hun fortæller, at det stadig var muligt at holde skole. Men i efteråret 1944 beslaglægger tyskerne hele Hasle Skole, efter at englændernes bombning har gjort tyskernes brug af universitetet umulig. Skolen bliver flyttet til Haslegårdens bygninger, som stadig findes på Haslegårdsvej.

Også pedelfamilien måtte flytte fra boligen på førstesalen i den røde bygning.

I publikationen ’Hasle Sogns Historie – Fra landsby til Århus-forstad’ udgivet af Hasle Lokalhistoriske Arkiv fortæller en lærer fra den gang, Kirsten Pihlkjær, om Hasle Skole under besættelsen.

Skolebygning malet sort

Nye bygninger på Hasle Skole blev taget i brug under besættelsen, kaldet den gule skole.  Den malede tyskerne sort. Herom beretter Kirsten Pihlkjær: ”Der blev sagt, at der var en meget ængstelig tysk kommandant, der var bange for, at de engelske flyvere netop skulle bombe den gule skole. Derfor skulle den være sort, for så kunne flyverne ikke se den fra luften. Der var nemlig en meldestation, som havde kontakt med vigtige punkter for tyskerne.”

Ifølge Ulla Rasmussen blev der gjort forsøg på at rense den sorte farve af og på den måde genskabe den gule skole. Det måtte opgives, og det fremgår af Demokraten, at ”--- man måtte pudse hele facaden og forsyne den med amerikansk stuk.”

Hasle Sogneråd godkender den 14. august 1945 aftaler med håndværksmestre om at sætte skolen i stand. Og Hasle Skole genåbner den 27. oktober.

Børnene kommer i samlet trop kl. 14 fra Haslegården syngende ”Det haver så nyligen regnet”. Flaghejsning sker til ”Der er ingenting, der maner.” Men Kirsten Pihlkjær husker, at der blev sunget bedst med på ”Der er et yndigt land.”

 

Hasle får ny nabo

Hasle får ny nabo

I stedet for motorvej som nabo har Hasles borgere fået Hasle Bakker. Og nu bliver en del af planlagt motorvejsareal nyt kvarter med boliger og erhverv.

Af Ole Nørgaard Madsen

Trods betegnelsen ’Motorvejskilen’ for det ubebyggede jordstykke langs Ringvejen mellem Hasle og Gellerup har det længe ligget klart, at Hasle ikke får en motorvej som nabo mod vest.

’Motorvejskilen’ refererer til plan for en linjeføring af den østjyske motor øst om Brabrand Sø. Den plan blev opgivet efter stærk modstand efter kommunesammenlægning i 70’erne. Den østjyske motorvej fik som bekendt en vestlig linjeføring.

Siden blev del af ’Motorvejskilen’ til Hasle Bakker. Syd for Hasle Bakker har været skov, indtil arealet blev inddraget i helhedsplanerne for Gellerup. Det har givet sig udslag i skovrydning mellem Globus 1 og Edwin Rahrsvej og igangsætning af byggemodning af den 60.000 kvm store grund.

Ifølge Århus Stiftstidende er de 60.000 kvm solgt til firmaet Reitan for et trecifret millionbeløb.

Handel ud over boliger og erhverv?

Reitan er norsk-dansk og står bl.a. bag detailhandelskæden Rema 1000, samt driver 7-Eleven og Uno-X i Danmark. Det ligger endnu ikke klart, hvordan Reitan kan og vil bebygge arealet. Men direktør for Reitan Ejendomsudvikling i Danmark Stephan Sørensen siger til Århus Stiftstidende, at han forestiller sig en ligelig fordeling mellem erhvervsbyggeri og boligbyggeri. Og mon ikke der også bliver tale om nye handelsmuligheder, der kunne være af interesse for borgere i Hasle.

Den endelige anvendelse afhænger af aftaler med Aarhus Kommune.

*Motorvejskilen’ nord for Edwin Rahrsvej er for længst som Hasle Bakker blevet en attraktiv afslutning af den grønne Skjoldhøjkile mod Hasle.

Det nye naboskab syd for Edwin Rahrsvej har endnu ikke taget endelig form, men vi kan da konstatere i Hasle, at vi har udsigt til en nabo af en ganske anden karakter end et motorvejsanlæg.

 

Se Hasle i lokalhistorisk perspektiv

Se Hasle i lokalhistorisk perspektiv

Siden 1992 har Hasle Lokalhistoriske Arkiv samlet materialer til at belyse Hasleområdets historie. Arkivet er åbent for interesseredes brug. Og efterspørger stadig materialer. Behov for mere frivillig arbejdskraft og mere egnede lokaler.

Af Ole Nørgaard Madsen

Gamle klassebilleder fra Hasle Skole er populære blandt besøgende i Hasle Lokalhistoriske Arkiv. Det fortæller arkivleder Erna Mikkelsen.

Også interesserede i slægtsforskning finder materialer med nyttige informationer på det lokalhistoriske arkiv. Sammen med Ulla Rasmussen, som er frivillig medarbejder, beretter Erna Mikkelsen om det og meget andet, besøgende kan finde dokumenteret på arkivet.

Det gælder f.eks., at Hasle Skole i den tyske besættelses sidste måneder blev overtaget af tyskerne og i bogstavelig forstand malet om til sort skole. Ulla Rasmussen oplevede det på nærmeste hold som datter af skolens pedel med bolig på skolen.

På det mere fredelig plan kan arkivet berette, at billedhuggeren Mogens Bøggild på gård i Hasle fandt en so og hendes smågrise, som han forevigede i den mest kendte skulptur i Aarhus, Grisebrønden.

Gerne flere materialer og flere frivillige

Alsidigheden på et lokalhistorisk arkiv illustreres af et stort ønske fra Erna Mikkelsen om at modtage rationeringsmærker fra tiden under og efter besættelsen. ”Hvis man er ked af at aflevere sine rationeringsmærker, er vi tilfredse med at få lov til at kopiere til arkivet,” lyder det fra Erna Mikkelsen.

I det hele taget vil kopier være nok for arkivet, ligesom arkivet også gerne vil kontaktes af Hasleborgere med gode fortællinger til optagelse for bevaring.

Ud over Erna Mikkelsen og Ulla Rasmussen er Hasle Lokalhistoriske Arkiv bemandet af Hanne Thomsen og Ole Kihm, som begge er frivillige medarbejdere. ”Vi vil gerne være flere,” oplyser Erna Mikkelsen, ”og interesserede skal være velkomne til en snak om at være med.”

Og gerne nye lokaler

Hasle Lokalhistoriske Arkiv har til huse i Hasle Lokalcenter med indgang Rymarken 118 A. Åbningstiden er første og tredje mandag i måneden kl. 9.30 – 11.30 og 14.30 – 16.30. Men Lokalcentrets lukketid begrænser reelt eftermiddagsåbningen til kl. 15.

Lokalekapaciteten er begrænset, og Erna Mikkelsen ser gerne arkivet flyttet til større og mere egnede lokaler. Samarbejdet med Hasle Lokalcenter giver dog udstillingsmuligheder for billedmaterialer fra arkivet.

Hasle Lokalhistoriske Arkiv udspringer af Hasle Kirkes 850 års jubilæum i 1992, som gav anledning til bogudgivelse om Hasle sogns historie. Materialer indsamlet hertil dannede grundlag for at starte det lokalhistoriske arkiv.

For 2017 overvejes initiativ til, at skoleelever interviewer ældre medborgere. Men Erna Mikkelsen håber under alle omstændigheder på besøg af elever, som både før, under og efter kulturhovedstadsåret vil arbejde med arkivets muligheder.

 

Ombygninger ved Hasle Kirke

I juni påbegyndes renovering og fornyelse af Hasle Kirkes sognegård, kirkekontor og gamle præstegård. Med forbedringer og nye aktivitetsmuligheder. Og med nyt og spændende arkitektonisk udtryk tættere på Viborgvej.

Af Ole Nørgaard Madsen

Det handlede i første omgang blot om at forny et nedslidt køkken. Men er endt med projekt for en gennemgribende renovering af Hasle Kirkes sognegård, som forventes påbegyndt den 11. juni.

Det oplyser Klaus Bendixen, der er kirkeværge med tilsyn af kirkens bygninger og medlem af menighedsrådet: ”Eksperter overbeviste os om, at det nok var en dårlig ide at investere i nyt køkken, når øvrige bygningsdele stod til fornyelse i nær fremtid.”

Derfor et renoveringsprojektet, som ud over den egentlige sognegård også omfatter kirkekontorets bygning og den gamle præstebolig.

Nyt ungdomshus, fornyet sognegård og kontorer

Kirkekontorets bygning bevares, men ombygges til aktivitetshus for unge. Det er her, der først tages fat den 11. juni. Når ombygning til ungdomshus er afsluttet i august, nedrives den gamle præstegård for at give plads til nybyggeri med kirkekontor og præstekontor.

Den eksisterende sognegård forlænges med nybygning mod Viborgvej. Der bliver to møderum med mulighed for også at arrangere koncerter.

I projektet indgår udendørs amfiscene og amfitrappe som dele af nyanlagt opholdsareal.

Det hele forventes klar til indvielse i begyndelsen af juli 2016.

Prøveopstilling for træbeklædning

Et første indtryk af, hvordan det nye byggeri vil tage sig ud set fra Viborgvej, antydes af opstilling ved siden af den gamle præstebolig. En midlertidigt opstillet trækonstruktion skal bidrage til endelig afklaring af valg af den træbeklædning, der bliver karakteristisk for byggeriet set fra Viborgvej. ”Der er tre forskellige muligheder under overvejelse,” fortæller Klaus Bendixen, ”men under alle omstændigheder bliver det en vedligeholdelsesfri træbeklædning, og vi får en spændende ny synlighed.”

Projektet har været i udbud, som blev vundet af OOOJA Architects og ingeniørfirmaet Bascon. Byggeriet koster 12 mill. kr. finansieret af den kirkeskat, som betales af folkekirkens medlemmer.

Byggeriet kræver midlertidig genhusning af en snes aktiviteter, som har til huse i sognegården ud over de rent kirkelige aktiviteter.

 

Nyd forårets blomster

Forårsløgene blomstrer langs Viborgvej mellem Hasle Kirke og Citykirken. Takket være tidligere tildeling til Hasle Fællesråd af kommunale løg. Fællesrådet arbejder for tildeling til Hasle fra dette års pulje til nye beplantningsprojekter.

Af Ole Nørgaard Madsen

Foråret vækker blomsterflor til live på begge sider af Viborgvej mellem Hasle Kirke og Citykirken.

Hvis synet er svært at nyde fuldt ud som trafikant på den til tider stærkt befærdede Viborgvej, har borgere i Hasle muligheden for at lægge vejen forbi til fods fra Hasle Torv ad Viborgvej forbi kirkerne. Mens de hvide tunger endnu smykker de grønne bakker op mod kirkerne.

’Skønne indfaldsveje’

Forårsoplevelsen skyldes en bevilling fra Aarhus Kommune, som er grundlag for tilbud til Kommunens fællesråd om andel i en pulje af forårsløg. Hasle Fællesråd har fået fra puljen til kirkebakkerne efter ansøgning motiveret med henvisning til kommunalt projekt for ’skønne indfaldsveje’.

Efter anmodning fra Hasle Fællesråd påtog Kommunen sig beplantningen. Et tiltag, der har sikret den professionelle udførelse, der er med til at forskønne Viborgvej som indfaldsvej. Og som forårsoplevelse for Hasleborgere.

Også i 2014 søgte Hasle Fællesråd om andel i den kommunale uddelingspulje af blomsterløg, men kom ikke i betragtning.

Ideer til nye beplantninger

En ny pulje er udbudt i 2015, og Hasle Fællesråd er igen på tæerne for, at en andel finder vej til Hasleområdet.

Under overvejelse er placering af blomsterløg i midterrabatter på f.eks. Viborgvej og Ryhavevej.

Også oversigtstrekanter ved vejkryds er i Fællesrådets søgelys for forskønnelse. Her er blomterbede med f.eks. roser fra den gamle Hasle Kommunes tid omlagt til græs og måske forsynet med et træ. I det mindste kan blomsterløg her forskønne foråret. Som det allerede sker mellem kirkerne på Viborgvej.

Men Hasle Fællesråd arbejder desuden med en ide om at etablere vejkrydslaug, som påtager sig at sørge for blomstrende oversigtstrekanter ud over forårets blomsterløg.

 

 

 

 

Nye ungdomsboliger og mødrekollegium på Bispehavevej

 

 

Nye ungdomsboliger og mødrekollegium på Bispehavevej

Hasle har fået 116 nye ungdomsboliger og 12 boliger til unge uddannelsessøgende mødre – i en hidtil uset kombination af boligtyper. Og et byggeri med bygningsmæssige nyskabelser

Af Ole Nørgaard Madsen

Indflytningen i 116 nye ungdomsboliger på Bispehavevej har fundet sted. Dermed har endnu en gruppe uddannelsessøgende fundet vej til Hasle.

Men ikke nok med det. Østjysk Boligs nybyggeri på Bispehavevej kombinerer mødrekollegium med ungdomsboligerne. Mødrekollegiet omfatter 12 boliger til unge mødre som resultat af positivt samarbejde mellem bygherren og Aarhus Kommune.

Godt grundlag for mødrekollegium

Leder af mødrekollegiet Charlotte Bøcher fortalte ved byggeprojektets rejsegilde, at der tidligere er etableret mødrekollegier i Aalborg og Aarhus i 2012. Men her i Hasle er det første gang, der skabes et mødrekollegium med alle boliger samlet i en opgang. Det åbner ifølge Charlotte Bøcher mulighed for fællesskab og gensidig praktisk hjælp mellem beboerne.

 

Mødrekollegier skyldes et ønske fra Socialministeriet om at støtte unge enlige mødres uddannelse. Formålet er at gøre de unge mødre selvforsørgende gennem uddannelse. Det skal boligen og den familiestøtte, der er knyttet til mødrekollegiet, skabe grundlag for.

Charlotte Bøcher understreger uddannelse som sigtet med mødrekollegiet: ”Derfor er det rigtigt dejligt, at mødreboligerne her i stedet for at være en del af et socialt projekt indgår i ungdomsboliger med ambitiøst studiemiljø. Det vil være et værdifuldt miljø for mødrekollegiets beboere og deres motivation for uddannelse.”

Herlighedsværdier

Byggeriet er ikke alene bemærkelsesværdigt ved at flette ungdomsboliger og mødreboliger i samme projekt. Også en atriumgård mellem de to længer, som huser boligerne, er et unikt tiltag i et ungdomsboligmiljø. Blandt byggeriets herlighedsværdier er yderligere sydvendt terrasse mod Ryhavevej med udsigt over Aarhus og Bugten.

At både ungdomsboliger og mødreboliger skal huse uddannelsessøgende har sat et særligt arkitektonisk præg på nybyggeriet. Som det ses fra Bispehavevej, bryder et vindue i hver bolig et stykke ud gennem facaden. En medarbejder i arkitektfirmaet bag byggeriet medbragte som erfaring fra sin studietid, at en vindueskarm er en velegnet arbejdsplads til læsning. Derfor er en vindueskarm i hver bolig takket være vinduets facadegennembrud bred nok til at være læseplads.

Med 128 nye boliger til uddannelsessøgende er Hasle blevet mere ung.

 

Boligrenovering kombineres med nybyggeri

Boligrenovering kombineres med nybyggeri

Ryhaven i det vestlige Hasle står foran omfattende renovering og nyt byggeri af ungdomsboliger. Begge dele sker med respekt for unik bebyggelsesplan med etplans boliger i klynger omkring attraktiv grønning med plads til aktivitet og fællesskab.

Af Ole Nørgaard Madsen

Til efteråret påbegyndes rydning af 124 boliger i Hasle. Men 124 nye boliger rejser sig i deres sted suppleret med 50 ungdomsboliger. Ryhaven i den vestlige ende af Ryhavevej renoveres.

Ryhaven er et tæt/lavt etplans boligbyggeri fra 1960’erne. Kravene til boligbyggeri var den gang ikke de samme som nu. Indeklima, energiforbrug, isolering, byggematerialer og for den sags skyld boligindretning lever ikke op til dagens endsige fremtidens krav.

Boligfornyelse med miljøperspektiv

Derfor en renovering, som fjerner de eksisterende boliger til fundamentet og erstatter dem med nye, der lever op til tidens og i muligt omfang også fremtidens krav. De nye boliger bliver højisolerede konstruktioner og får ventilation med 90% varmeindvinding. Indeklima fremtidssikres gennem indeklimacertificering efter DS 3033.

De gamle boliger bliver i Ryhaven som nedbrydningsmaterialer, der anvendes til etablering af niveaufri adgang til alle de nye boliger. Og til sikring mod vandindtrængning i tilfælde af selv monsterregn. Brug af nedbrydningsmaterialer betyder en miljøbesparelse på bortkørsel af 300 læs byggeaffald og af levering af et tilsvarende antal læs grus til sikring af myndighedskrav om handicapvenlige adgangsforhold.

Renoveringsprojektet åbner for placering af 50 ungdomsboliger, som yderligere styrker Hasle som del af uddannelsesbyen Aarhus.

Attraktiv grønning

Renoveringsprojektet bevarer en unik bebyggelseskvalitet, det er svært at finde mage til i moderne nybyggeri. Det giver landskabsarkitekt Vibeke Rønnow udtryk for ved præsentation af det godkendte renoveringsprojekt på orienteringsmøde for Ryhavens beboere. Ryhaven er bebygget med boligerne i klynger bundet sammen af grønning med friarealer og aktivitetsmuligheder. Selv om projektet indbefatter nyopførelse af 50 ungdomsboliger, bevares ifølge Vibeke Rønnow, hvad hun kalder Ryhavens geniale bebyggelsesplan.

Friarealerne i Ryhavens grønning er allerede udnyttet til aktivitetsmuligheder som multibane, scaterbane. legepladser, hundegård, kælkebakke, beachvolleybane. Renoveringsprojektet giver forventninger om yderligere forbedringer med f.eks. omdannelse af regnvandsbassin til søområde, udnyttelse af naturlig kilde i stedet for bortledning, bedre adgangsforhold.

Allerede inden påbegyndelse af Ryhavens renoveringsprojekt til efteråret starter byggeriet af nye ungdomsboliger. Første etape starter midt i juni og forventes færdig sidst i september. Anden etape følger et par måneder senere, mens tredje etape på grund af renoveringsprojektet først kan stå færdig i foråret 2017.

 

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde 2015

Indkaldelse til

Repræsentantskabsmøde

Tid og sted: mandag den. 16. marts 2015 kl. 19 00

I sognegården, Hasle Kirke

Klik her og find begivenheden på Hasle Fællesråds Facebookside

I henhold til fællesrådets vedtægter § 6 indkaldes til repræsentantskabsmøde i Hasle Fællesråd.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Regnskab og budget.
 4. Kontingentfastsættelse for 2016
 5. Indkomne forslag.

6.    Valg til bestyrelsen, herunder:

a) valg af bestyrelsesmedlemmer.

b) valg af op til 3 suppleanter.

7.                        

a) valg af 2 revisorer.

b) valg af 2 revisorsuppleanter.

8.   Eventuelt.

Efter repræsentantskabsmødet vil fællesrådet være vært ved et let traktement.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest mandag den 3. marts 2015.

Forslag kan sendes som mail til Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. eller til: Klaus Bendixen, Herredsvej 10, 8210 Århus V.

Kontingent for 2015:

250 kr. for medlemsgrupper, f.eks. foreninger, organisationer, skoler mv.

150 kr. for individuelle medlemmer, f.eks. husstande og enkeltpersoner.

Kontingent betales ved bank overførsel:

Reg. Nr. 9570 konto nr. 16 00 55 68, husk navn og adresse.

Sidste rettidige betalingsdato er mandag den 10. marts 2014.

Kun medlemmer, som har betalt kontingent, har stemmeret på mødet.

Klik her og find begivenheden på Hasle Fællesråds Facebookside

Klik her for at besøge Hasle Fællesråds Facebook side

Med venlig hilsen

Hasle Fællesråd

 

Bestyrelsen

 

Hasle Fællesråd på Facebook


 Hasle Fællesråd er nu også på Facebook

Som et nyt tiltag har Fællesrådet bevæget sig ud på de sociale medier via facebook, hvor fællesrådet vil søge tættere kontakt og dialog med medlemmer og øvrige beboere i fællesrådets område. På facebook vil vi søge mere inddragelse fra beboerne, som kan bidrage til at fortælle og dele de mange gode historier fra området.

Vi kan findes her: www.facebook.com/haslefaellesraad


 

Bestyrelsens konstituering 2013

Bestyrelsen 2013/2014 har konstituret sig som følger:

Formand: Klaus Lind Bendixen

Næstformand: Jørgen Vesterager

Jørgen Vesterager: Miljø, by- og lokalplaner, kultur + backup i PR

Jesper Bomholt: PR

Knud Wium Rasmussen: By- og lokalplaner, miljø + backup i PR

Birger Olesen: Trafik

Klaus Bendixen: Økonomi, trafik, by- og lokalplaner

Leif Scherrebeck: Miljø og kultur

Flemming Olsen: Kasserer og økonomi.

Ansvarsmatrice findes ved at klikke her

 

Indvielsen af Hasle Torv 2. etape


Boligejere og almene beboere samlet om indvielse af Hasle Torv til glæde for alle borgere i bydel med blandet bebyggelse. Ved indvielsen markeres tværpolitisk samarbejde om den kommunale bevilling mellem lokale byrådspolitikere. Som også erkender behov for en trafikpolitisk dagsorden for området.

 

Indvielsen af Hasle Torv 2. etape


Indvielsen af Hasle Torv 2 etape 8. dec. 2012. Fællesrådet takker byrådspolitikere for et fint tværpolitisk samarbejde.

Boligejere og almene beboere samlet om indvielse af Hasle Torv til glæde for alle borgere i bydel med blandet bebyggelse. Ved indvielsen markeres tværpolitisk samarbejde om den kommunale bevilling mellem lokale byrådspolitikere. Som også erkender behov for en trafikpolitisk dagsorden for området.

   

Fællesrådet tager kampen op mod skrald på veje og grønne områder i Hasle

For at bekæmpe den omsiggribende forurening af skrald på veje og grønne områder i Hasle, er fællesrådet i samarbejde med lederen af børnehaven ”Myretuen” i dialog med ejeren af ”Netto” bygningen. En anden indfaldsvinkel, er et samarbejde med Natur og miljø om at fastslå ansvarsfordelingen for oprydning, specielt i området Ryhavevej, Rymarken og arealer der grænser op mod Hasle Torv.

Sagsbehandleren ved Natur og Miljø har efterfølgende haft et ”walk-around” møde i områder, sammen med de ansvarlige fra Trafik og Veje, samt Affald Varme Aarhus.

Der er ingen tvivl om at der bliver tale om en lang og sej kamp, vi kæmper imod dårlige vaner og kulturelle holdninger som tager totalt afslappet på affaldsproblemer, men vi kan alle bidrage til at få et bedre miljø. Hvis vi alle tager nogle af de aviser mv. der flyder rundt omkring og smider dem i en affaldsbeholder, er vi nået langt.

   

Kom til indvielse af Hasle Torv 2. etape 8. december...

Kom til indvielse af
HASLE TORV
(2. etape)
Den 8. dec. kl. 14.00-16.00
Hasle Fællesråd inviterer alle beboere
i lokalområdet til en festlig indvielse
i teltet på torvet denne dag.
Aarhus byråd vil være repræsenteret
af Kate Runge og Ango Winther.
Der vil desuden være musikalsk
underholdning, samt mulighed for at
købe drikkevarer, æbleskiver m.m.
   

Indvielse af Hasle Torv 2. etape

Invitation: Kom til indvielse af Hasle Torv 2 etape 8. dec. 2012...

   

Side 4 ud af 5


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/haslefaellesraad.dk/templates/rt_affinity_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/haslefaellesraad.dk/templates/rt_affinity_j15/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/haslefaellesraad.dk/templates/rt_affinity_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/haslefaellesraad.dk/templates/rt_affinity_j15/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/haslefaellesraad.dk/templates/rt_affinity_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/haslefaellesraad.dk/templates/rt_affinity_j15/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/haslefaellesraad.dk/templates/rt_affinity_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/www/haslefaellesraad.dk/templates/rt_affinity_j15/html/pagination.php on line 100

Newsflash

 • Skøjtebanen på Klokkervej - en succeshistorie - læs mere her

   
 • Hasle Fællesråd har fået ny hjemmeside!

   
 • Hasle Fællesråd bestyrelse arbejder frivilligt og ulønnet!

   
 • Du kan altid komme i kontakt med Hasle Fællesråd bestyrelse - klik her for kontakt

   
Restore Default Settings

Login Form