Trafik til debat på generalforsamling

Trafik til debat på generalforsamling

Indsats for begrænsning af gennemkørende trafik på lokale veje i Hasle. Men trafikproblemer på Holmstruphøjvej og Ryhavevej må stadig vente på løsning. Forslag om letbane uden om Hasle. Fokus på det grønne Hasle

Af Ole Nørgaard Madsen

Trafik er et aktuelt kernepunkt i Hasle. Således også på Hasle Fællesråds generalforsamling.

I Bestyrelsens beretning peges på tiltag for at begrænse gennemkørende biltrafik på lokale veje. Nye opmarchbåse på Herredsvej fra nord til Ringvejen skal lede gennemkørende trafik mod Aarhus ad Ringvejen og Viborgvej i stedet for ad Herredsvej mod Hasle Torv. Udsagn på generalforsamlingen tyder på effekt på Herredsvej. Trafikundersøgelse skal vise, om børns vej til Hasle Skole og idrætsanlæg er blevet mere sikker.

I Solbakken mellem Herredsvej og Haslevangsvej vil Kommunen inden for få måneder foretage to trafikbegrænsende foranstaltninger. Gennemkørsel til Frydenlund lukkes på Høgevej. Da det sker som forsøg, opretholdes spærringen på Staghøjvej indtil videre. Og krydset mellem Østrevej og Højkolvej sikres med forhøjning.

Løsninger for Holmstruphøjvej og Ryhavevej udskudt

Løsning af problemer med Holmstruphøjvejs udmunding i Viborgvej må afvente udvidelse af Viborgvej. Og den uklare blanding af parkerede biler, gående, cyklende og kørende trafik på Ryhavevej mod Hasle Torv risikerer af fortsætte indtil eventuelt anlæg af letbanestoppested ved Hasle Torv.

Et netop udsendt lokalplanforslag om byfortætning på Hasle Hus grunden kritiseres på generalforsamlingen bl.a. for at forstærke kaotiske trafikforhold på Ryhavevej.

Mindre trafikbelastning og ingen letbane på Viborgvej?

Viborgvej undgår ikke en kritisk røst mod generende trafikbelastning. Men heroverfor står Viborgvejs status som vejforbindelse for gennemkørende trafik til og fra Aarhus.

En beboergruppe peger på alternativ linjeføring af letbanens etape 2, som friholder Viborgvej og Ryhavevej for letbanespor. Forslaget kan ses på beboergruppens hjemmeside www.hasle-aarhus.dk.

Lokalsamfundsbeskrivelse

I Hasle Fællesråds foreløbige lokalsamfundsbeskrivelse til Kommuneplan 2017 nævnes grønne kiler fra Hasle Bakker mod henholdsvis Klokkerparken og Marienlystparken. På generalforsamlingen gøres opmærksom på Hasle Park i Præstevangen som væsentlig del af det grønne Hasle.

Den foreløbige lokalsamfundsbeskrivelse indgår i kommuneplanforslagets offentlighedsfase efter første behandling i Byrådet i april. Med mulighed for andre kommentarer til den endelige lokalsamfundsbeskrivelse, der efter borgermøde til efteråret beskriver Hasle som lokalsamfund i den kommuneplan, Byrådet beslutter i december.

Efter to år nærmer færdige løsninger sig for opstilling af juletræ på Hasle Torv og ’Det grønne Torv’. Der arbejdes på at få et tredje juletræ ved Hasle Kirke.

Ud over de hidtidige otte medlemmer vælges Jesper Rodenberg til Bestyrelsen.