Tirsdag, oktober 26, 2021
   
Text Size
Log på

Vedtægter for Hasle Fællesråd

Vedtægter for Hasle Fællesråd

Navn og hjemsted:

§1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Formål:

§2 Hasle Fællesråd har til opgave at være områdets talerør over for kommunen. Sammenslutningen har til formål at fremme samarbejdet i Hasle-området til fælles indsats ved løsning af opgaver som foreninger, grupper, organisationer, partiafdelinger, institutioner, skoler, kirker, virksomheder og råd m.m. finder hensigtsmæssig.

Medlemskab:

§3 stk. 1 Enhver forening, gruppe, organisation, partiafdeling, institution, skole, kirke, virksomhed og råd m.m. med bopæl, tilhørsforhold eller engagement i området kan optages som medlemsgruppe.

stk 2 Husstande og enkeltpersoner med bopæl i området kan optages som individuelle medlemmer.

stk 3 Bestyrelsen modtager indmeldelse og orienterer om optagelse på den ordinære generalforsamling.

stk 4 Eventuelle afvisninger af optagelse eller udelukkelse kan indbringes for generalforsamlingen til endelig afgørelse. Udelukkelse kan kun forekomme hvis:

1. der er mere end et halvt års kontingentrestance

2. man ikke opfylder kravene i §3, stk 1

§4 I fællesrådet har hver medlemsgruppe 3 stemmer og hvert individuelt medlem 1 stemme.

§5 Et medlem kan udtræde af fællesrådet. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest en måned før årets udløb. Ingen hæfter udover det vedtagne kontingent.

§6 Fællesrådet afholder en årlig generalforsamling i marts måned, hvortil medlemmerne indkaldes skriftligt med dagsorden 3 ugers varsel, Jf. §7,§9 og §10.

Generalforsamlingen:

§7 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Det ordinære repræsentantskabsmøde har følgende obligatoriske punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab og budget

4. Kontingentfastsættelse

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse, herunder
a) valg af bestyrelsesmedlemmer
b) valg af op til 3 suppleanter

7. a) valg af 2 revisorer b) valg af 2 revisorsuppleanter

8. Eventuelt

§8 stk 1 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

stk 2 Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov. Ad hoc udvalg kan kun nedsættes af bestyrelsen. Formand for ad hoc udvalg skal være medlem af bestyrelsen. Interesserede borgere kan deltage i ad hoc udvalg.

§9 Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før repræsentantskabsmødet.

§10 Dagsorden bilagt beretning, regnskab og budget sendes til medlemmerne.

§11 stk 1 Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen og kan vælges uden for medlemskredsen.

stk 2 Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal der stemmes skriftligt såfremt mindst én forlanger dette. Ligeledes skal valg til tillidsposter foregå skriftligt, såfremt der er mere end én kandidat til posten.

§12 Revisorerne må ikke være medlemmer af bestyrelsen, og er på valg hvert år.

§13 Fællesrådet ledes af en bestyrelse der tilstræbes at være på 7 - 11 medlemmer, dog minimum 5 medlemmer.

stk 1 Hvoraf halvdelen er på valg i lige årstal

stk 2 Hvoraf de der ikke var på valg i de lige årstal er på valg i ulige årstal

stk 3 Hvoraf det tilstræbes at højst 3 medlemmer kan være individuelle, Jf. §3 stk 2.

stk 4 3 suppleanter vælges hvert år i prioriteret rækkefølge, og vil ved bestyrelsesmedlemmers utidige udtræden indtræde i dennes valgcyklus i prioriteret orden

stk 5 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter vælges hvert år, jf §12

§14 Suppleanter for bestyrelsesmedlemmer kan deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men ingen stemmeret.

§15 Bestyrelsen repræsenterer fællesrådet udadtil og varetager dets formål gennem regelmæssige møder, der indkaldes af formanden. Et medlem kan med begrundet anledning forlange et emne behandlet af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. Særlige emner kan overlades til behandling i særligt udpegede grupper, jf.§8 stk 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, ligesom bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne deltager.

§16 Bestyrelsen kan beskæftige sig med alle spørgsmål af fælles interesse og kan optage kontakt til andre organisationer, instanser og enkeltpersoner med henblik på fælles aktiviteter. Enhver beslutning i bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal.

Økonomi:

§17 stk. 1 Økonomien tilvejebringes gennem kontingenter fra medlemmerne samt tilskud fra Århus Kommune. Såfremt der er behov for yderligere kapitaltilførsel, kan bestyrelsen søge fonde, EU etc.

stk 2 Generalforsamlingen kan fastsætte lavere kontingent for individuelle medlemmer end for medlemsgrupper.

§18 Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren fremlægger revideret regnskab og budget på generalforsamlingen. Kontingentet betales for kalenderåret og normal betalingsfrist er 1. marts. Ved udmeldelse i perioden betales kontingentet ikke tilbage.

§19 Kontingentrestance ophæver stemmeretten for det pågældende medlem. Et halvt års restance sletter medlemskabet automatisk.


Ekstraordinær generalforsamling:

§20 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes til afholdelse senest 4 uger efter fremsat krav herom med begrundet dagsorden fra mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne eller 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer

Vedtægtsændringer:

§21 Forslag om vedtægtsændringer kan vedtages med 2/3 flertal på repræsentantskabsmødet, hvortil forslaget foreligger med udsendt dagsorden.

Opløsning:

§22 Fællesrådet kan kun opløses efter reglerne for vedtægtsændringer, og kun efter vedtagelse på 2 adskilte ordinære/ekstraordinære generalforsamlinger med 2/3 flertal. Ved opløsning tildeles eventuelle overskydende midler børn og unge i Hasle-området.

__________________

Vedtægterne er godkendt på stiftende repræsentantskabsmøde 19. marts 1997 og er justeret på repræsentantskabsmødet 17. marts 1998, den 16 marts 2000, den 11. marts 2002, den 11. marts 2003, den 13. marts 2006, den 13. marts 2008, den 14. marts 2011, og senest den 16. marts 2015.

 

Restore Default Settings

Login Form