Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde 12.06.2018

Referat af bestyrelsesmøde 12.06.2018

Hasle Fællesråd bestyrelsesmøde:

Tid og sted: tirsdag den 12/6, klokken 19.00 i mødelokalet

Tilstede: Klaus Bendixen (formand), Jørgen Vesterager, Freddy Wisler, Poul Dahl, Steen C. Saabye, Jesper Rodenberg, Erik Vigsø

Afbud fra: Jesper Bomholt, Marianne Mogensen

Dagsorden

a)       Referent: Jesper R (bytter med Jesper B der har meldt afbud)

b)      Revision af dagsorden.

c)       Kommentarer til sidste mødereferat.

d)      Meddelelser fra formanden.

a.       Belysningsstrategi (1)

b.       Støjhandlingsplan (2)

c.       Borgermøde tryghedsnetværket (3)

d.       Fællesaften Bispehaven (4)

e)      Udvalg.
Udvalgsstrukturen (Klaus)

a.       Økonomisk udvalg. (Jørgen)

                                                               i.      Medlemsantal

                                                             ii.      Indbetalt kontingent

b.       PR.

                                                               i.      Hjemmeside struktur

                                                             ii.      Medlemskampagne

c.       Udvalg for byplanlægning.

                                                               i.      Rema 1000 Herredsvej (5)

                                                             ii.      Privatisering af offentlige veje (6)

d.       Trafik.

                                                               i.      40 km/t (7)

                                                             ii.      Parkering (8)

e.       Miljø/kultur.

                                                               i.      Ansøgning til kunsteksperimentarium 2018 (Steen) (9)

                                                             ii.      Blomsterkummer Hasle torv (10)

                                                           iii.      Svineri Ryhavevej 6 (11)

f)        Eventuelt

Revision af dagsorden

To punkter til Eventuelt

·         Bispehaverne ved Freddy

·         Møde med Camilla – også Freddy

Referent

Som nævnt Jesper Rodenberg

Kommentarer til sidste referat

Ingen Kommentarer

Meddelelser fra formanden.

a)       Der er møde vedrørende belysningsstrategi den 27/6 kl. 15:00 – 17:00  Erik Vigsø deltager’

b)      Der er udsendt et oplæg til en støjhandlingsplan fra kommunen. Der kommer senere en offentlig høring. Freddy Wisler er ekspert på området og arbejder på et veldokumenteret svar.

c)       Der er Borgermøde i Tryghedsnetværket den 19/6 kl 19:00 – afholdes i Hasle Sognehus.
Hasle Fællesråd står for det praktiske arbejde – indkøb, opstilling af borde, kaffe etc.
Der er tilmeldt det maksimale antal deltagere 125, og der er oprettet en venteliste.
Emnerne for aftenen er Sikkerhed ved Nethandel og Indbrudsforebyggelse, bl.a. Nabohjælp. Politiet vil være tilstede fra kl. 18:00 for spørgsmål.
Jørgen Vesterager sørger for indkøb, på trods af at han ikke kan være tilstede – tak for det
Jørgen sørger desuden for et antal ”print” fra hjemmesiden til uddeling til potentielle nye medlemmer.
Vi øvrige møder kl. 16:00 så vi kan få stillet op i ro og mag

d)      Der er fællesaften i Bispehaven den 13/6 2018 kl. 20:00 arrangeret af Ressource Gruppen
Klaus deltager
Emnerne er:

·         Bispehavens historie – Fortællerbordet

·         Civilsamfundet – Brainstorming

·         Aktualiteter [muligvis noget andet jeg kunne ikke tyde mine noter her]


Fællesspisning kl 22:00 (kl. 22:15 for fastende)

 

Ressourcegruppens arbejde blev debatteret. Freddy kunne godt ønske sig flere aktiviteter i fællesskab med Bispehaven. Der var bred opbakning, men ingen konkrete forslag. Ressourcegruppen er meget åben

Udvalg

På sidste møde blev der efterlyst en tovholder for hvert udvalg. Det var lidt trægt, så Klaus havde lavet et oplæg, som blev drøftet. Resultatet blev:

Formand: Klaus Bendixen
Næstformand: Steen C. Saabye
Kasserer: Jørgen Vesterager
Miljø/Kultur: Jørgen Vesterager, Erik Vigsø, Marianne Mogensen
Økonomiudvalg: Klaus Bendixen, Jørgen Vesterager, Erik Vigsø
Byplan: Poul Dahl, Klaus Bendixen, Freddy Wisler, Jesper Rodenberg, Erik Vigsø
PR: Jesper Bomholt, Marianne Mogensen, Poul Dahl, Freddy Wisler, Jesper Rodenberg, Steen C. Saaby
Trafik: Freddy Wisler, Klaus Bendixen, Poul Dahl, Jeper Rodenberg, Erik Vigsø

Der kunne ikke opnås enighed om en tovholder for PR-udvalget

a)       Økonomisk udvalg.

a.       Medlemsantal: 22 forretninger/virksomheder/foreninger, 18 husstande
budget: 34 forretninger/virksomheder /foreninger, 26 husstande

b.       Kassebeholdning: kr. 40.317,-

b)      PR.
Indkaldelse omkring ny hjemmeside struktur er på vej fra Freddy
Jørgen efterlyste en struktureret måde at håndtere meddelelser i bestyrelsen – det er lidt tilfældigt om filer vedhæftes eller kommer i personlige OneDrive. Det tages op sammen med hjemmesiden
Steen har set på Facebook pages, som er Facebooks bud på en professionel hjemmeside – det ser fornuftigt ud og vil indgå i diskussionen

Medlemskampagne blev drøftet igen.
Der bliver lagt print af hjemmesiden frem ved borgermødet – med oplysninger om indmeldelse. Klaus kan i sin velkomst opfordre til at man melder sig ind
Vi bør se på, hvordan vi kan få flere forretninger/virksomheder og foreninger til at melde sig ind. Det oprindelige oplæg fra kommunen omkring Fællesrådene var at de skulle være foreningernes (og virksomhedernes) talerør overfor kommunen. Desværre er der ikke særlig gode erfaringer med at få virksomheder som medlemmer, endsige fastholde dem

c)       Udvalg for byplanlægning.

a.       Rema 1000 Herredsvej
Formanden har fået en henvendelse fra Grundejerforeningen Stadionparken om eventuel etablering af en Rema 1000 på Herredsvej, nærmere bestemt mellem Staghøjvej og Haveforeningen Trillegården. Fællesrådet vil udtrykke vores bekymring over den eventuelle forøgelse af trafikken på Herredsvej i en indsigelse, når lokalplanændringen kommer i høring.
I denne forbindelse gjorde Jørgen opmærksom på at Grundejerforeningen Stadionparken slet ikke er medlem af Hasle Fællesråd og at vi derfor ikke kan være denne forenings talerør overfor kommunen
 

b.       Privatisering af offentlige veje
Flere af de andre Fællesråd er ikke orienteret om kommunens planer om at privatisere villaveje. Oplysningerne er tilgængelige på kommunens hjemmeside, men vi vil opfordre til at Privatiseringen tages op som et punkt på det næste fællesrådsseminar

d)      Trafik.

a.       40 km/t
Formanden har modtaget et brev fra en beboer på Klokkerbakken, som under henvisning til et forsøg i Mårslet, beskrevet i Aarhus Stiftstidende den 5. juni 2018 [link], opfordrer til at området i Hasle afgrænset af Viborgvej og Ryhavevej mod Aabyhøj kommer med i et sådant forsøg.
Bestyrelsen har allerede afleveret trafikønsker for i år, men er åbne for at tage det med næste år. I den forbindelse nævnte Jørgen at der på Klokkerbakken sker en forøgelse af både trafik og hastigheder og at vejen bør trafikdæmpes – hvilket falder fint i tråd med ovennævnte

b.       Parkering
Der er stadig problemer med parkering på Ryhavevej foran nr. 1 – 3. Nu holdes cykelstrien som oftest fri, til gengæld parkeres på spærrefeltet. Klaus har haft en kontakt til trafik kontrollørerne som ville sende en ud – det ser dog ikke ud til at have haft nogen effekt. 

e)      Miljø/kultur.

a.       Ansøgning til kunsteksperimentarium 2018
Steen har forfattet og på bestyrelsens vegne indsendt en ansøgning om midler  

b.       Blomsterkummer Hasle torv
Der er nu sat blomster kummer op på torvet

c.       Svineri Ryhavevej 6
Butikken på Rykavevej 6 har vanskeligheder med at holde affald på egen grund. Kommunen har nenvendt sig til ejeren som vil indskærpe overfor lejeren at sagen skal bringes i orden.

 

 

Eventuelt

Freddy har været i dialog med Bispehaven omkring renoveringen og har i den forbindelse aftalt at tage fat på en dialog dels om hvordan projektet skrider frem og hvilke visioner der er dels on hvordan der kan etableres et samarbejde omkring de mere bløde rammer. Alle i bestyrelsen var interesserede i at deltage i et sådant møde – også selvom der er et vist overlap med tryghedsnetværket.

Freddy og Poul har været til møde omkring letbanens linjeføring i Harlev og mødte i den forbindelse Camilla Fabricius. I den forbindelse aftalte de at mødes med hende i et mindre forum og drøfte letbanen. Fra bestyrelsen deltager Poul, Freddy og Klaus, herudover er der to deltagere fra Harlev Fællesråd. Der er ikke fastlagt en dato endnu.

Jørgen Vesterager som var primus motor i løg sætningen sidste år nævnte, at der i forbindelse med forskelligt entreprenørarbejde var gået en del løg til. Han har været i kontakt med forvaltningen og vi får nogle erstatningsløg

 

 

 mce_markermce_markerHASLE FÆLL ESRÅD
Referat af bestyrelsesmødet i Hasle Fællesråd.
Hasle Fællesråd bestyrelsesmøde: Tid og sted:  tirsdag den 7. august 2018, klokken 19.30 i mødelokalet
Tilstede: Klaus Bendixen (formand), Freddy, Poul og undertegnede.
Dagsorden 1. Referent: Jesper B. 2. Revision af dagsorden. 3. Kommentarer til sidste mødereferat.  4. Meddelelser fra formanden. 5. Udvalg.
Udvalgsstrukturen (Klaus)
5.01 Økonomisk udvalg. (Jørgen)  a) Medlemsantal.  b) Indbetalt kontingent.
5.02     PR. a) Hjemmeside struktur. b) Medlemskampagne.
5.03 Udvalg for byplanlægning.  a) REMA 1000 Herredsvej.  b) Privatisering af offentlige veje.  c) Letbanen.
5.04 Trafik.  a) Parkering.  b) Høgevej.
5.05 Miljø / Kultur.  a) Blomsterkummer Hasle Torv.  b) Svineri Ryhavevej 6 (11)  c) Letbanen.
6. Eventuelt.
Ad. 1: Referent Erik overtog hvervet, da Jesper B har meldt afbud.
Ad.2: Revision af dagsorden Der blev indføjet et nyt pkt. 5.05 c, Behandling af høringssvar vedr. støj fra Freddy.
HASLE FÆLL ESRÅD
Ad 3: Kommentarer til sidste mødereferat Udvalg - konstituering: Der mangler fortsat en tovholder til PR-udvalget, og dette blev drøftet – konklusionen blev at Poul påtager sig at indkalde udvalget til det næste møde og her må udvalget selv udpege sin tovholder.
Udvalg for byplanlægning – pkt. c, a: Der er enighed om, at bestyrelsens arbejde vedr. REMA 1000 til enhver tid skal varetage lokalområdets interesse.
Der var to emner der blev drøftet og som senere tilføjes beretningen, og det er arbejdet i: •  resursegruppen. •  Tryghedssamarbejdet med Aarhus Kommune og Østjyllands Politi.
Ad 4: Meddelelser fra formanden.  Formanden orienterede om en invitation til Økologisk Landsforening og smag på Aarhus der afholder høstfest i Frederiks allé, lørdag, den 18. august kl. 17.30. Pris for 3 retter mad er kr. 250,-.  Tilmelding kan se ved at besøge sitet Aarhus Høstfest.  I tilfælde af regn flyttes arrangementet til Den grå hal på Godsbanen.
I oversigten over aktiviteter i Hasle Fællesråd er konstitueringsmødet efter generalforsamlingen angivet forkert, det finder sted den 2. april 2019.
Formanden orienterede om at der holdes møde i Fællesrådenes arbejdsgruppe den 14. august – det er muligt at sende forslag til dette møde, der forbereder efterårets seminar, men da der er kort tid til, når referat næppe ud inden.
Der afholdes møde med Teknik og Miljø, tirsdag den 9. oktober – der kommer dagsorden senere – men reservere allerede nu datoen.
Ad 5: Udvalg. 5.01 Økonomisk Udvalg v/Jørgen. I henhold til dagsordenens punkter omkring medlemstal, kontingent er det opfattelsen at der bør indkaldes til et møde i økonomiudvalget, med henblik på en gennemgang af budget 2019 og en statusopgørelse for 2018.  Formanden indkalder udvalget.
5.02 PR Udvalg. Dette udvalg har som det eneste ikke udpeget en tovholder, men som nævnt har Poul påtaget sig at indkalde udvalget til dets næste møde.
5.03 Udvalg for byplanlægning v/Poul. a) REMA 1000: I forbindelse med REMA 1000 på Herredsvej har der været afholdt et møde med GF Stadionparken, hvor Klaus deltog. Det blev konstateret at der er tale om et delvis erhvervsområde, som kan ændres ved en lokalplansændring og der blev lavet en styregruppe. Det blev noteret at indsigelserne skal gå på trafik og sikkerhed, og Freddy arbejder med en skitse en løsning af evt. tilkørselsforhold.  Dette var der enighed om at arbejde videre med.
HASLE FÆLL ESRÅD
b) Privatisering af offentlige veje: Dette blev nævnt som et punkt til efterårets seminar for Fællesrådene.
c) Letbanen: Da vi ikke har hørt nyt fra henvendelse til Camilla vedr. mødet omkring Letbanen, rykkes der for et svar på en mødedato.
5.04 Trafik v/Freddy. Bestyrelsen drøftede skrivelsen ”Mulige trafiksaneringer i Hasle” og det blev besluttet at dette blev genstand for en drøftelse i udvalget, med henblik på at anvende det i forbindelse med bestyrelsens arbejde med trafikplanerne i området.
a) Parkering på Ryhavevej er fortsat en udfordring, men der er rettet henvendelse til Kommunen, og her har man meddelt at man kikker på problemet og evt. sender flere service vagter for at kontrollere.  Klaus har meddelt dette til beboerrepræsentanterne. b) Prøveperioden for lukningen af Høgevej udløber snart og herefter nedtages lukningen da denne kun er midlertidig.  Først herefter vil kommunen foretage en måling af lukningens effekt.  Dette har givet anledning til debat i området, hvor der i øvrigt ikke er enighed om lukningen – HF tager sagen op ved et møde med rådmanden, som udvalget forsøger at få afholdt snarest.
5.05 Miljø / Kultur v/Jørgen. Jørgen deltog ikke i mødet, men der er følgende vedr. udvalget: a) Blomsterkummer på Hasle Torv er opsatte og de får ros fra torvets brugere.  Oprindeligt er det kun tiltænkt midtbyens torve og pladser at få blomsterkummer, men Hasle Torv og Viby Torv er de to undtagelser der bekræfter reglen – vistnok fordi det er indfaldsveje. b) Svineriet på Ryhavevej er der intet nyt om udover at der vist nok har været kontakt til en af ejerne der er blevet bedt om at få forholdene bragt i orden – vi afventer indtil videre. c) Freddys høringssvar vedr. støj blev kommenteret, og der er bred enighed om at det er et flot stykke arbejde der er udført – hvilket Freddy har fået ros for.  Høringssvaret er indsendt og dermed bør det vel på hjemmesiden, så det kan læses der af interesserede.  Der laves i øvrigt en letlæselig konklusion (en pixi-udgave).
Ad 6: Eventuelt. Møde om Aarhus Kommunes belysningspolitik Erik deltog i et møde i Teknik og Miljø, den 27. juni hvor der blev orienteret om belysningen i vores kommune.  Mødet var planlagt for at Fællesrådene blive orienteret om og komme med forslag til anvendelse af den nye belysning – men det var ikke den store tilbagemelding – på mødet var der repræsentanter fra 4- 5 fællesråd.
Referent: Erik Vigsø.
Restore Default Settings

Login Form