Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde 05.12.2017

Referat af bestyrelsesmøde 05.12.2017

Hasle Fællesråd bestyrelsesmøde:

Tid og sted: tirsdag den 5/12, klokken 18.30 i mødelokalet

Tilstede: Klaus Bendixen (formand), Jørgen Vesterager, Jesper Rodenberg, Knud Wium Rasmussen, Jesper Bomholt, Steen C. Saabye

Afbud fra: Louise Nielsen, Erik Vigsø

Udtrådt af bestyrelsen: Ole Nørgaard Madsen 

Dagsorden

0.       Møde med Hasle Gruppen ved Freddy varighed 30 min.
Tilstede fra gruppen var Bente Bergmann, Poul Dahl og Freddy Wisler

1.       Revision af dagsorden.

2.       Referent: Jesper R

3.       Kommentarer til sidste mødereferat.

4.       Meddelelser fra formanden.

4.1.    Kommunale møder:

4.2.    Harmonisering af veje

4.3.    Fællesråds seminar

5.       Udvalg.

5.1.    Økonomisk udvalg. (Jørgen)

5.1.1.Halvårs regnskab

5.1.2.Medlemsliste, hvor står vi.

5.2.    PR.

5.3.    Udvalg for byplanlægning.

5.4.    Trafik.

5.4.1.Anlægsprogram

5.5.    Miljø/kultur.

5.6.    Juletræer og blomsterløg, Jørgen

5.7.    Lokale samfundsbeskrivelse, Jesper R

6.       Eventuelt.

Møde med Hasle Gruppen ved Freddy

Mødet blev indledt med et oplæg ved Freddy Wisler som beskrev ”Hasle Gruppens” arbejde med et forslag til en alternativ linjeføring af den formentlig kommende fase 2 af letbanen. Forslaget kan ses i detaljer på gruppens hjemmeside http://hasle-aarhus.dk/, hvor man også kan se hvad gruppen i øvrigt arbejder med. Der var en god og livlig debat. Og flere af medlemmerne var enige i gruppens betragtninger og der blev etableret direkte kontakter.

Fællesrådet er upolitisk og skal som sådan være områdets talerør for alle borgere, også borger som har helt andre meninger. Samarbejdet med Hasle Gruppen sker derfor ikke i regi af Fællesrådet. Fællesrådet vil forsøge at arrangere borgermøder i begyndelsen af 2018 med letbanen og by-fortætningen som tema

Revision af dagsorden

Ingen ændringer 

Referent

Som nævnt Jesper Rodenberg

Kommentarer til sidste referat

Ingen Kommentarer

Meddelelser fra formanden.

Kommunale møder:

Formanden efterlyste et større engagement fra de øvrige deltagere i bestyrelsen i forbindelse med deltagelse i møder med kommunen. Det er alt for ofte formanden er alene afsted.

Ansøgning om tilskud

Fællesrådet har igen anmodet om et kommunalt tilskud på kr. 20.000,-. Med ansøgningen var en grundig redegørelse for Fællesrådets økonomi og medlemsgrundlag.

Møde på Bautavej den 10/10 2017 mellem Fællesrådene og MTM (Magistratens afdeling for Teknik og Miljø)

Dagsorden ses i Bilag 1

Iflg. formanden var der god lejlighed til at få indsigt i magistratens mange afdelinger og møde fællesrådenes kontaktpersoner.
Lokalsamfundsbeskrivelserne vil blive brugt som et supplement til kommuneplan 2017

Der forventes referat fra mødet men det er endnu ikke kommet frem.

Forberedelse til Fællesråds seminar

Der afholdes Fællesrådsseminar den 6/3 2018

Formanden er med i planlægningsarbejdet. Seminaret kommer primært til at fokusere på samarbejdet mellem kommunen og fællesrådene, både på direktør og kontaktpersonniveau.

Harmonisering af veje

Der kommer sandsynligvis et møde i februar omhandlende overgang fra kommunal vej til privat fællesvej

Ressourcegruppe i Bispehaven

Der har været møde i ressourcegruppen den 31/10

To mulige aktiviteter blev drøftet:

  • Torvedag
  • Fællesspisning i Sognehuset

Det må formodes at datoer kommer snarest

Udvalg

Økonomi

Som nævnt blev en grundig redegørelse for Fællesrådets økonomi og medlemstal sendt med ansøgningen om tilskud for 2018.
Fællesrådest likvide formue et på ca. 29.000,- og antallet af medlemmer er mellem 30 og 35.

PR

Jørgen fremsatte ønske om at Fællesrådet i forbindelse med positive aktiviteter – juletræer, borgermøder etc. aktivt arbejder på at hverve medlemmer. Så der er et behov for en lille folder med oplysninger om hvordan man melder sig ind og hvilke fordele der er ved et medlemskab.

Der blev igen fremsat forslag om at lukke hjemmesiden og bare have Facebook siden. Det blev ikke vedtaget, men der skal i den nærmest fremtid lavet et oplæg til en ny struktur for de to.
I samme forbindelse skal det vurderes hvordan ”hullet” efter Ole – i forhold til at skrive indlæg og sørge for nyt indhold – lukkes.

Der har manglet bestyrelses referater på hjemmesiden – det er bragt på plads. Og der er aftalt en ny process:

  • Referenten sender ud til alle medlemmer på en gang
  • Der er herefter en uge til at gøre skriftlige indsigelser/ foreslå rettelser – disse sendes til alle
  • Herefter sender referenten det endelige referat til Jesper B. som lægger det på hjemmesiden

I øvrigt har der i en periode ikke været lukket for kontaktsiderne på hjemmesiden da der har været ”phishing” forsøg. Det skulle dog være aftaget, så der igen kan åbnes for muligheden.

Udvalg for byplanlægning

Ikke noget nyt

Trafik

MTM (Magistratens afdeling for Teknik og Miljø) har skrevet us om et nyt tiltag omkring sikre skoleveje. Det er muligt at se disse på http://www.aarhus.dk/sikreskoleveje . Der er mulighed for at kommentere, stille spørgsmål og foreslå nye

Den 22. august 2017 var der møde i Fællesråds gruppe 3. Mødet omhandlede:

  • Status på anlægsarbejder – kontaktperson for Hasle er Claus Bro
  • Fællesrådenes ønsker om anlægsarbejder – Listen fra Hasle fremgik af et tidligere referat

Der er planlagt forsøg med at lukke midterrabatten på Herredsvej – uden for Ringvejen – i et forsøg på at forbedre trafik flowet. Lukningen vil naturligvis give visse genere for den lokale krydsende trafik.

Miljø/Kultur

Hasle Fællesråd fik efter ansøgning tildelt 3000 forårsløg fra kommunen. Jørgen stod for dette sammen med seks drenge fra Bispehavens lommepenge projekt. Et godt og givende samarbejde. Løgene er fordelt på 4 lokationer, som vil blive indtegnet på et kort til kommunen.

Hasle fællesråd – igen Jørgen – har sørget for juletræer på både Hasle Torv og det ”grønne” torv. En del af pengene er indkommet ved indsamling fra de lokale erhvervsdrivende – Sadolin donerer strømmen på Hasle Torv. Lyset på træet på det ”grønne” torv er batteri drevet og der er indkøbt styringsmekanisme til dette. Jørgen købte også kirkens juletræ, og bestyrelsen vedtog at donere træet som tak for lån af lokaler gennem året.

Lokalsamfundsbeskrivelse

I forbindelse med udsendelsen af forslaget til kommuneplan 2017 udarbejdede Fællesrådene – herunder også Hasle Fællesråd – et oplæg til lokalsamfundsbeskrivelse. Der er kommet en indsigelse fra Freddy Wisler – faktisk en helt ny lokal samfundsbeskrivelse. Fællesrådet fandt at denne havde en bedre struktur end det oprindelige oplæg, dog var der uforholdsmæssigt meget fokus på letbanen. Fællesrådet vedtog at bruge Freddys oplæg og justere enkelte steder.

Eventuelt

 

Husk at melde afbud til møderne, bemærk at næste møde er den 8. januar 2018

 Bilag 1

Program – møde mellem Teknik & Miljø og fællesrådene

Tid: Tirsdag den 10. oktober kl. 19.00-21.00 (ca.)
Sted: Kantinen, Bautavej 1

19.00-19.05

Velkomst
v/sekretariatschef Lone Dannerby Paulsen

 

19.05-19.25

Årets budgetforlig – Kort intro til Teknik og Miljøs ”grundbudget” + budgetforligets konsekvenser for Teknik og Miljø
v/økonomichef Michael Johansson

 

19.25-19.55

Større planer og projekter – Hvad sker der lige nu?
v/centerchef Luise Pape Rydahl

 

19.55-20.25

Smagsprøver på udvalgte, aktuelle opgaveområder

 

20.25-20.55

Lokalsamfundsbeskrivelserne – Hvordan skal/kan de bruges fremadrettet?
v/kommuneplanchef Niels-Peter Mohr og planchef Anne Schmidt Andersen

 

20.55-21.00

Tak for i dag
v/sekretariatschef Lone Dannerby Paulsen

 

Restore Default Settings

Login Form