Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde 03.10.2017

Referat fra bestyrelsesmøde i Hasle Fællesråd tirsdag den 03.10.2017 kl. 19.00 i Hasle Sognehus

Til stede: Klaus, Erik, Knud.

Fraværende: Jørgen, Louise, Jesper B., Jesper R., Steen.

 

1. Revision af dagsorden

- Godkendt.

2. Referent: Knud (i Jesper B.’s fravær).

3. Kommentarer til sidste mødereferat fra d. 05.09.2017

- Intet at bemærke. Godkendt.

4. Meddelelser fra formanden

- Spørgsmål til Jørgen: Har vi fået nyt kreditkort til Hasle Fællesråd, da der ikke kan hæves på det?

- Haslegruppens høringssvar (Freddy Wiesler): Der foreslås afholdt et møde med gruppen i forbindelse med

ordinært bestyrelsesmøde tirsdag d. 07.11.2017. Klaus kontakter gruppen.

- Debatarrangement om frivillighed d. 19.09.2017: Steen deltog, og referat herfra foreligger. (Til Jesper B:

Bedes lagt på hjemmesiden!)

- Møde mellem Teknik & Miljø og Fællesrådene: Tilmelding senest d. 06.10.2017. Besked herom til Klaus,

der sørger for en samlet tilmelding fra Hasle Fællesråd. Klaus deltager.

- Møde på Rådhuset i arbejdsgrupperne for Fællesrådene d. 20.09.2017, hvor der blev diskuteret sam-

arbejdsaftale mellem Kommunen og Fællesrådene, som er begrundet i møde for fællesrådsformændene

d. 29.08.2017.

- Blomsterløg: Spørgsmål til Jørgen: Hvad er udviklingen i forhold til blomsterløg?

5. Udvalg:

5.01 Økonomisk udvalg (Jørgen)

Regnskab

Medlemmer

- Intet nyt. Vi savner halvårsregnskab samt medlemsliste som anført i mødeindkaldelsen.

5.02 PR

- Intet nyt.

5.03 Udvalg for byplanlægning

- Bolig & Erhverv på Blomstervej taget til efterretning.

5.04 Trafik

- Vejudvalgsmøde vedrørende Ryhavevej d. 10.10.2017.

- Vedrørende Højhus i Ådalen: Hasle Fællesråd støtter indsigelse mod opførelse.

- Vedrørende anlægsarbejde i området i kommende periode: Kommunen er bevidst om, at trafikken på

Herredsvej er steget. Der bør ske noget, specielt på strækningen ved skolen.

Der ønskes hastighedsdæmpende foranstaltninger på Østrevej.

Der ønskes etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger på Klokkerbakken.

Højkolvej bør holdes under observation, da der opleves en del gennemkørende trafik.

5.05 Miljø/kultur

Borgermødet – kommentarer

- Intet nyt.

6. Eventuelt

- Erik orienterede om ændring vedrørende valg til brugerråd til Lokalcentrene/ny struktur

’Slip kræfterne fri’.

Restore Default Settings

Login Form