Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde 05.09.2017

Referat af bestyrelsesmøde 05.09.2017

Hasle Fællesråd bestyrelsesmøde:

Tid og sted: Tirsdag den 5. september 2017, kl. 19.00 i Hasle kirkehus, mødelokalet

Tilstede: Klaus Bendixen (formand), Steen C. Saabye, Knud Wium Rasmussen og Erik Vigsø.

Afbud fra´: Jesper Bomholt, Jesper Rodenberg og Louise Nielsen.

Dagsorden

1.       Revision af dagsorden.

2.       Referent: Erik

3.       Kommentarer til sidste mødereferat.

4.       Meddelelser fra formanden.

5.       Udvalg.

a.       Økonomisk udvalg. (Jørgen)
Regnskab
Medlemmer

b.       PR.

c.       Udvalg for byplanlægning.

d.       Trafik.
Anlægsprogram.

e.       Miljø/kultur.
Evaluering af ”Borgermødet 23. august”

6.       Eventuelt.

Ad 1: Revision af dagsorden

Ingen bemærkninger.

Ad 2: Referent

Som nævnt Erik Vigsø.

Ad 3: Kommentarer til sidste referat

Ingen Kommentarer.

Ad 4: Meddelelser fra formanden.

 • Den sidst vedtagne mødeplan frem til generalforsamlingen 2018 blev vedtaget uden indsigelse og denne følges fremover.  (tidligere fremsendt)
 • Blomsterløg er tildelt 4 fællesråd herunder Hasle Fællesråd, og vi har meddelt Birgitte Poulsen, at disse sendes til Jørgen Vesterager og ikke som anført i mailen Lisbeth Thuesen.
 • Vi har modtaget en indbydelse til debatarrangement om frivillighed i Aarhus, 19. september kl. 16.00 – 17.30 i Skt. Clemens Stræde (Mail fra Klaus 1/9).  Erik og Steen tilmelder sig.
 • Louise har meddelt at hun ikke genopstiller til bestyrelsen i Bispehaven, og dermed ikke fortsætter i Hasle Fællesråd.  Hun er personligt valgt til HF og er dermed medlem indtil generalforsamling – evt. nyt medlem fra Bispehaven skal vælges på HF’s generalforsamling i foråret 2018.

Ad 5: Udvalg

Økonomi

 • Intet nyt.

PR

 • Vi må ændre lidt i vores kommunikation efter at Ole har forladt Hasle Fællesråd.  Knud og Steen vil fremover forsøge at lave månedlige nyhedsbreve til hjemmeside og Facebook.

Udvalg for byplanlægning

 • Der har været borgermøde om bygning af 58 m. højhus på Søren Frichsvej, og den grønne kile, og Hasle Fællesråd er blevet kontaktet for en støtteerklæring mod dette – der er generel opbakning til en sådan støtteerklæring.
 • Der er en debat omkring nogle sikringslinjer på 300 m. omkring Hasle kirke omkring den by fortætning der er planlagt for Hasle.  Der er forskellige udsagn omkring gyldigheden af disse sikringslinjer så der pågår stadigvæk undersøgelse af dette.  Sagen behandles af Heidi Bielenberg, Byplanlægningen.
 • Mail af 5. september fra Klaus vedr. Bolig og erhvervsområde ved Blomstervej i Tilst, LP 1043, blev taget til efterretning.

Trafik

 • Der har været møde i forvaltningen på Kalkværksvej, den 22. august, hvor man bl.a. drøftede trafikomlægningen i Hasle.

o   Der er intet nyt i forbindelse med krydset i Ringvejen / Herredsvej.

o   Der etableres trafikmåling på den sydlige del af Herredsvej.

o   Lukningen af Høgevej er udført, hvilket er blevet rost fra flere sider.

o   Der asfalteres 7 veje i området forud for etablering af private fælles veje – generelt kan det oplyses, at der går 4 år fra man bliver bekendt med at vejen overgår til privat fællesvej, inden dette sker, og imellem tiden bliver vejen toptunet.  Der kan ses flere oplysninger om, hvilke veje det vedrører på: www.aarhuskommune.dk/borger/trafik/projekter/anlæg/harmonisering af veje (billede i bunden).

o   Der etableres cykelsti på Ryhavevej fra Hasle Centervej til Viborgvej i 2017.

o   Stærk forøget trafik på Klokkerbakken efter åbningen af Skejby Sygehus – dette sættes til observation for yderlige tiltag.

o   Der er en del uvedkommende trafik på Højkolvej og ofte med høj fart efter lukningen af Høgevej – dette holdes under observation for yderligere tiltag.

Miljø og kultur

 • Vi evaluerede kort borgermødet onsdag den 23. august, da vi kun var 4 bestyrelsesmedlemmer og kun en enkelt havde deltaget i mødet.

Formen for borgermødet var at der blev nedsat et panel med repræsentanter fra forskellige interessegrupper og borgere og der blev inviteret byrådskandidater, der så fra salen kunne kommentere de aktuelle emner.  Det var et velbesøgt møde med ca. 100 deltagere.

Det er med beklagelse at mødet har resulteret i, at Ole valgte at trække sig fra Hasle Fællesråd og de fremmødte bestyrelsesmedlemmer tog dette til efterretning.

Ad 6: Eventuelt

 • Intet

Referent Erik Vigsø,

10. september 2017.

Restore Default Settings

Login Form