Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat fra Generalforsamling for Hasle Fællesråd 2017

Aarhus, d. 22. marts 2017

Referat fra

Generalforsamling for Hasle Fællesråd

Foregået mandag den. 20. marts 2017 kl. 19.00 i sognehuset, Hasle Kirke.

 

  1. Valg af dirigent og referent.

 

Det tidligere byrådsmedlem Jens Winther blev valgt som dirigent, og næstformanden Knud Wium Rasmussen og bestyrelsesmedlemmet Steen C. Saabye blev valgt som referenter.

 

  1. Bestyrelsens beretning.

 

Formanden Klaus Bendixen berettede om trafikforholdene.

På Østrevej vil et vejkryds blive forhøjet i maj eller juni 2017 for at mindske hastigheden på vejen.

Som en forsøgsordning vil Høgevej blive spærret som Staghøjvej i en periode. På sigt vil det så blive besluttet, hvilken af disse veje der skal spærres permanent, og hvilken der skal genåbnes.

Status omkring Holmstruphøjvejs udkørselsproblemer til Viborgvej blev gennemgået.

Herredsvej har hidtil været en meget trafikeret gennemkørselsvej mellem Ringvejen og Viborgvej. For at reducere denne trafik er Herredsvejs nordlige udkørsel i Ringvejen ændret, så der nu er to højresvingsbaner og en ligeud-/venstre-bane. Der kan allerede nu mærkes positive effekter af denne regulering.

Ud for ejerboligblokkene på Ryhavevej er der trafikalt anarki på grund af cyklister, der jævnligt på hensynsløs vis tilsidesætter de mest elementære færdselsregler ved at benytte fortovet som cykelsti og dermed sætter fodgængeres liv og førlighed på spil. Deres opfattelse er åbenbart, at det er farligt for dem selv at køre udenom de parkerede biler, og at det derfor i deres optik er legalt at terrorisere den meget svagere trafikantgruppe, fodgængerne, i stedet for at finde en sikrere rute. En mulig løsning, der eventuelt kan indebære et parkeringsforbud, må afvente en afklaring af letbanens fase 3’s linjeføring.

Klaus omtalte endvidere den kommende linjeføring for letbanens fase 2 og de alternative linjeføringer for denne.

Det blev spurgt, om Hasle Fællesråd kunne gøre noget for Viborgvejs beboere m.h.t. den trafikale belastning. Klaus svarede, at der nok i fremtiden ville komme endnu mere trafik på Viborgvej.

Der fremkom også fra salen et synspunkt om, at et alternativ til letbanen kunne være elektrisk drevne busser.

 

Ole Nørgaard Madsen berettede om miljø og kultur.

Først om nogle aktiviteter, der er foregået i Hasle: Sct. Hans-fest, de 2 juletræer på torvene, Atriumhuset i Bispehaven, og de kommunalt sponsorerede forårsløg, der skulle have været plantet i Ryparken, men på grund af mangel på frivillige kom i jorden i Ryhaven i stedet.

Hvis der er problemer med affald, kan man med fordel benytte det kommunale ”borgertip”.

Kommunen havde en kunstbevillingspulje på 150.000 kr. til landområder og forstæder, og vi havde ansøgt, men fik ikke noget denne gang.

I forbindelse med medborgerskabspolitikken har der bl.a. været mulighed for hos kommunen at ansøge om midler til frugttræer/-buske og spiselige planter.

Angående lokalsamfundsbeskrivelserne, der skal danne input til Kommuneplan 2017, er dette for Hasle Fællesråds vedkommende i en foreløbig status.

De grønne kiler i Hasle blev også omtalt, og herunder blev det fra salen nævnt, at der jo også var en ”Hasle Park” i området mellem Præstevangsvej og Viborgvej.

 

Jesper Bomholt berettede om PR.

Kommunikationen fra fællesrådet foregår via den snart gamle hjemmeside og Facebook.

Hjemmesiden har behov for en teknisk modernisering, og det har derfor i fællesrådet været overvejet at nedlægge denne og udelukkende kommunikere via vores meget populære Facebook-side, der p.t. følges af 362 personer – et tal, der stiger for hver uge, der går.

Der var dog ikke opbakning på generalforsamlingen til umiddelbart at udfase hjemmesiden, men det kan på sigt blive nødvendigt, da den dels er teknisk vanskelig at ”holde i luften”, og da det dels er ressourcekrævende at opdatere både denne og Facebook med de ugentlige, meget populære, artikler.

 

  1. Regnskab og budget.

 

Kassereren Jørgen Vesterager gennemgik regnskab og budget, der begge blev godkendt. Specifikt blev der efter spørgsmål fra salen oplyst det aktuelle medlemstal (18 individuelle medlemmer, 20 medlemsgrupper) samt på hvilket grundlag kommunens tilskud beregnes (det aktuelle og forventede aktivitetsniveau).

 

  1. Kontingentfastsættelse for 2018.

 

Satserne blev vedtaget som uændrede, det vil sige:

250 kr. for medlemsgrupper, f.eks. foreninger, organisationer, skoler mv.

150 kr. for individuelle medlemmer, f.eks. husstande og enkeltpersoner.

.

  1. Indkomne forslag.

 

Der var ingen indkomne forslag.

 

  1. Valg til bestyrelsen, herunder:

a) valg af bestyrelsesmedlemmer.

Genvalg af alle tilbageværende medlemmer (Rasmus Milling var udtrådt af bestyrelsen i årets løb), nyvalg af Jesper Rodenberg.

b) valg af op til 3 suppleanter.

Der blev ikke valgt nogen suppleanter.

 

  1. Valg til bestyrelsen, herunder:

 

a) valg af 2 revisorer.

De to revisorer blev genvalgt in absentia, men efter at bestyrelsen havde indhentet forhåndstilsagn om, at de accepterede genvalg..

b) valg af 2 revisorsuppleanter.

Den ene revisorsuppleant blev genvalgt in absentia, men den anden var ikke var blevet forespurgt om, hvorvidt han ønskede genvalg, hvorfor der i den kommende periode kun er 1 revisorsuppleant.

 

  1. Eventuelt.

 

På Klokkerbakken har man dannet en gruppe, der har lavet et alternativ til letbanens fase 2. Dette kan ses på www.hasle-aarhus.dk.

 

 

Restore Default Settings

Login Form