Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde 03.04.2017

Aarhus, den 4. april 2017

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Hasle Fællesråd

Tid og sted: mandag den 03.04.2017, klokken 19.00 i Sognehuset

 

Louise og Jørgen havde meldt afbud.

 

1. Revision af dagsorden

Dagsordenen blev tilrettet, så de efterfølgende punkter ser ud som i det følgende.

Endvidere blev tidspunktet ændret i overensstemmelse med det faktiske, kl. 19.00.

 

2. Referent

Steen blev udpeget.

2a. Præsentation

Idet der var tilgået et nyt medlem, Jesper Rodenberg, præsenterede de tilstedeværende medlemmer af fællesrådet sig for hinanden.

3. Kommentarer til sidste mødereferat

Sidste mødereferat var fra generalforsamlingen. Eneste kommentar var, at Jens Winther er tidligere byrådsmedlem, ikke nuværende. Steen tilretter referatet med dette, hvorefter det er godkendt og Steen sender det til Jesper Bomholt, der sørger for det videre m.h.t. offentliggørelse på hjemmesiden og Facebook.

4. Meddelelser

Tryghedsnetværk

Der blev orienteret om dette partnerskab mellem kommunen, politiet og fællesrådene. Sigtet er at bekæmpe kriminalitet, specielt indbrud. På det netop afholdte møde var der foregået en brainstorm samt en række gruppearbejder. Senere skal det besluttes, om fællesrådene vil indgå i det videre samarbejde mellem de tre partnere, eksempelvis som formidlere til borgerne. Ultimo maj kommer der endnu et møde, hvor Klaus sender invitationer ud til os på forhånd med henblik på tilmelding.

Klaus mindede om invitationen til ”Genlyd”. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.

I relation til Haslehus fik vi en diskussion om, hvorvidt Hasle Fællesråd skulle sende en indsigelse. Der var enighed om, at vi ikke skulle gøre dette, idet fællesrådet allerede har gjort dette i en tidligere fase af sagsforløbet, at vores synspunkter er blevet overvejet, og at der ikke er kommet nye aspekter til det trafikale, som kan give anledning til en indsigelse fra fællesrådet. Det blev også fastslået, at, at fællesrådet principielt ikke blander sig i udpræget lokale sager som f.eks. de indsigtsgener o. lign., som kunne være et potentielt problem for de nærmest boende til Haslehus. Fællesrådet har generelt fokus på sager, der vedrører Hasle som helhed eller i det mindste en væsentlig del af Hasle geografisk. Derimod er de trafikale problemer, vi tidligere har påpeget i forbindelse i relation til Haslehus et væsentligt problem for Hasle, hvorfor disse har fællesrådets bevågenhed.

I den afledte diskussion blev det endvidere påpeget, at fællesrådets generelle holdning til veje i Hasle er, at de ”lokale” veje ikke skal være gennemkørselsveje.

Der er møde den 24.04.2017 kl. 15 på Kalkværksvej 10 vedr. ønsker fra fællesrådene. Tilmelding til Klaus, der så sender disse videre.

5. Konstituering

Konstitueringen blev gennemført, og Klaus har efterfølgende delt sit dokument med os. Steen har som referent tjekket dette og justeret det med mindre tilføjelser (flere bisiddere).

Angående lokalsamfundsbeskrivelse er Jesper R fremover projektansvarlig.

Angående tryghedsnetværk er Erik fremover projektansvarlig.

Klaus har efterfølgende delt et dokument vedr. mødetidspunkter for det kommende år. Steen har som referent tjekket dette og justeret det med mindre tilføjelser.

6. Evaluering af generalforsamlingen

Vi var enige om, at generalforsamlingen var forløbet tilfredsstillende.

6a. PR-udvalg

Jesper B offentliggør referatet fra generalforsamlingen, når han har modtaget den tilrettede version fra Steen.

Førstkommende artikler er om konstitueringen (Ole og Jesper R), og tryghedsnetværket.

 

7. Udstilling i maj

Ole gennemgik status og plan.

Udstillingen starter 03.05.2017. Forinden kommunikeres den ud via lokalavis (25.04 og 02.05, evt. også 18.04), hjemmeside, FB og eventuelt også via link til vores FB fra foreningssites og kommunen.

7a. MK-sager

Ole gennemgik aktivitetslisten, herunder Hasles identitet og tryghedsnetværket. ”Oaserne” nedprioriteres foreløbig.

 

8.  Torvet

Der skal afleveres en tegning til kommunen over vores forslag til bænke. Klaus spørger Jørgen, om han kan forestå dette.

9. Eventuelt

Ole kommenterede Freddy Wislers mail, der indeholdt en del kritik i relation til blandt andet Oles arbejde. Fællesrådet bakkede Ole op i, at han havde gjort et fortræffeligt og uangribeligt arbejde.

Restore Default Settings

Login Form