Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde 09.01.2017

Referat af bestyrelsesmøde 06.06.2017

Hasle Fællesråd bestyrelsesmøde:

Tid og sted: Tirsdag den 6/6, klokken 19.00 i mødelokalet

Tilstede: Klaus Bendixen (formand), Ole Nørgård Madsen, Jørgen Vesterager, Erik Vigsø, Jesper Rodenberg

Afbud fra´: Knud Wium Rasmussen, Jesper Bomholt, Louise Nielsen, Steen C. Saabye

Dagsorden

1.       Revision af dagsorden.

2.       Referent: Jesper R

3.       Kommentarer til sidste mødereferat.
Generalforsamlingen

4.       Meddelelser fra formanden.
Bænke og andet på Hasle torv
Gadeplan (ressourcegruppe)
Trygheds netværk
Fællesrådenes samarbejde

5.       Udvalg.

a.       Økonomisk udvalg. (Jørgen)
Regnskab
Medlemmer

b.       PR.

c.       Udvalg for byplanlægning.

d.       Trafik.
Anlægsprogram
Lukning af Høgevej

e.       Miljø/kultur.
Forårsløg
Evaluering af ”gentænk Hasle”
Udstillingsøkonomi

6. Kommende aktiviteter

7.       Eventuelt.

Revision af dagsorden

Den reviderede ses ovenfor med tilføjelser i kursiv

Referent

Som nævnt Jesper Rodenberg

Kommentarer til sidste referat

Ingen Kommentarer

Meddelelser fra formanden.

Bænke og andet på Hasle torv

Der er nu opsat bænke og blomsterkummerne vil blive beplantet i løbet af et par uger

Gadeplan (ressourcegruppe i Bispehaven)

  • Nyt fra Mediegruppen

o   Der er forslag om at lave et grill arrangement for beboerne

o   Der er ønske om at lave en lokal avis. Der er dog en udfordring i de mange forskellige sprog.

o   Der kommet forslag om at lave en lysavis på vandtårnet

  • I ressource gruppen er der fremkommet et forslag om at lave en torvedag på Hasle torv
  • Der er i den kommende uge et Sct. Hans arrangement i Bispehaven. Der er et ønske om at lave et arrangement som er for hele Hasle, evt. i Klokkerparken, men det er ikke muligt med den korte frist.

Tryghedsnetværket

Politiet ønsker at indgå partnerskabsaftaler med foreningerne i kommunen. Fra foreningernes side ligger ’arbejdet’ i at have et ”feed” på deres hjemmeside hvor politiets tweets bliver vist. Der vil ikke blive tale om at nogen skal optræde som amatør detektiver - Politiet vil dog gerne opfordre borgerne til at informere, hvis man i sin dagligdag støder på uregelmæssigheder.
Vi ser fra Hasle Fællesråds bestyrelse ikke noget problem i at indgå en sådan aftale. Erik Vigsø er vores kontakten og deltager i informations – og orienteringsmøderne

Politiet tager ud på skolerne i kommunen og holder sociale pejlingsmøder – en del af SSP-samarbejdet. Her bliver eleverne orienteret om de risici de er udsat for i deres dagligdag i forhold til at blive involveret i kriminelle aktiviteter bare ved at tro på hinanden. [ Møderne udspringer af et katalog som Aarhus kommune udarbejdede efter et forsøg i 2009- 2011 blandt en række skoler og klubber i kommunen. Kataloget kan ses her: http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/MBU/VI/SSP-DTO/AaExp/InspKat/AarhusEksperimentet-inspirationskatalog-juli-2013.pdf ]

 

Fællesrådenes samarbejde

Der har været et møde i arbejdsgruppen for fællesrådene

  • Der er et kommende møde mellem formændene for fællesrådene. Det primære mål er at få en bedre afvikling af seminarerne
  • Der efterlyses emner til kommende seminarer – det bør være brede emner der har fælles interesse for fællesrådene
  • Der er stadig en opfattelse af at samarbejdet mellem kommunen og fællesrådene halter lidt. Der er et glimrende samarbejde med borgmesterkontoret hvor fællesrådene i andre forvaltninger ikke ses at have en særlig stor rolle. På bestyrelsesmødet blev der talt om muligheden for at have faste kontakt personer i de forskellige forvaltninger.
    Ole havde i øvrigt bemærket at Fællesrådene ikke var nævnt i den nyligt lancerede medborgerskabspolitik

Udvalg

Økonomi

Udstillingen belastede fællesrådets kasse med kr. 17.000,-. Der er stadig en god kassebeholdning på kr. 39.000,-

Der er siden sidst kommet to nye medlemmer; 1 forretning og 1 person

PR.

Ikke noget nyt

Udvalg for byplanlægning

Ikke noget nyt

Trafik

Kommunen har udsendt et flere sider langt anlægsprogram for trafikal infrastruktur som blev behandlet på byrådsmødet den 5. april. Der var et efterfølgende møde den 24. april hvor fællesrådene blev indbudt.  [hele sagen kan ses her https://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder/Tidligere-moeder/2017/2017-04-05/Referat-da97/Anlaegsprogram-for-trafikal-infrastruktur.aspx ]

Hasle Fællesråd havde fire primære bemærkninger:

Herredsvej.

Det afgørende for os er Herredsvej mellem Ringvejen og Viborgvej, som vi ønsker indrettet på en måde, der ikke inviterer til tung trafik. Trafikken på Herredsvej er allerede nu stærkt forøget. I 2023 forventes et trafik tal på 25.700 på den nordlige del af Herredsvej. En del af dette trafik tal får vi sikkert ”stor glæde” af på den nedre del af Herredsvej. Som nævnt er trafikken på den nedre del af Herredsvej intensiveret, hvilket har medført, at der kødannelse fra Viborgvej til og nogle gange forbi Ved Skolen. Det betyder bl.a. at udkørsel fra Østervej til Herredsvej er blokeret. På den nedre del af Herredsvej er der skole, idrætsfaciliteter og børnehave. Det betyder mange bløde trafikanter og det harmonerer ikke med den øgede trafikintensitet. Hasle Fællesråd ser frem til dialog om løsning af problemet Herredsvej.

Østrevej.

En gruppe borgere på Østrevej og Hasle vangsvej har foretaget en underskriftsindsamling med meget stor tilslutning. De ønsker en trafikdæmpning af Østrevej, der efter, at der blev laver ubetinget vigepligt fra sidevejene, er blevet til en ”motortrafikvej” med høje hastigheder til følge, samtidig vil de gerne have lukket ved Høgevej dvs. flytning af spærringen på Staghøjvej. Det borgerne håber på er en løsning som i fuglebakke kvarteret, hvor der er få ind- og udkørsler, så uvedkommende trafik minimeres. Hasle Fællesråd støtter dette synspunkt.

Ryhavevej.

De mange parkerede bilen på den øverste del betyder at den ene kørebane er blokeret og der opstår mange farlige situationer for cyklister der bliver tvunget ud i den frie bane eller de bruger fortovet for at komme frem, hvilket i høj grad er til gene for fodgængere. Hasle Fællesråd imødeser en snarlig løsning på det problem.

Holmstruphøjvej.

Udmundingen i Viborgvej gør venstresving næsten umulig i tidsrummet 06:30 til 09:00 og 14:00 til 17:30. Ønsket er to svingbaner, så en trafikant der prøver at svinge til venstre ikke blokerer for dem der ønsker at svinge til højre. Der er plads til denne udvidelse

 

Hasle Fællesråd har desuden indsendt en række ønsker til kommende trafik anlægsarbejder, bl.a. om trafikken ad Højkolvej og trafikken ned ad Klokkerbakken

Miljø/Kultur

Hasle Fællesråd har ansøgt om at få del i kommunens uddeling af forårsløg

Gentænk Hasle projektet blive evalueret på et møde midt i juni – datoen var ikke helt sikker, men det bliver Tine fra borgmesterkontoret som indkalder. Ole har lavet et oplæg

Økonomien i udstillingen blev behandlet ovenfor

Kommende aktiviteter

Næste år er Aarhus Europæisk Frivillighovedstad 2018[ http://frivillighed.dk/nyheder/europaeisk-frivillighovedstad-2018-aarhus ]. Kommunen vil i den forbindelse tage en række initiativer. Ole foreslog at Hasle Fællesråd næste år bruger kræfter på at støtte mindre lokale frivilligheds projekter. Det blev støttet af de fremmødte. Kommunen afholder en række kick-off møder som Ole blev opfordret til at deltage i

Hasle fællesråd bør gå aktivt ind i medborgerskabs politikken – på trods af at fællesrådene ikke er nævnt i materialet (referentens bemærkning: måske skal vi forsøge at få fællesrådene med i næste udgave)

Borgermøder

Der er to større anlægsprojekter på kommunens program lige nu:

  • Kommuneplan 2017 som bliver fremlagt til høring henover sommeren
  • Den kommende fase 2 af letbanen – den er ikke vedtaget eller lagt ud til høring – men der er en tydelig sammenhæng mellem den forventede linjeføring til kommuneplan 2017.

Bestyrelsen forventer at afholde et borgermøde med en paneldebat op at stå i august så kommuneplanen kan blive grundig debatteret. Der er elementer som har stor betydning for den videre udvikling af Hasle

Fællesrådets andet store projekt er at få afleveret den endelige lokalsamfundsbeskrivelse. Der er lavet et godt oplæg af Ole – det er særdeles grundigt, hvis man sammenligner med nogen af de andre lokalråds beskrivelser. Der forventer vi også at afholde et borgermøde, måske først i begyndelsen af september. Det må dog forventes at borgernes forventninger til Hasle og Hasles udvikling vil komme frem på borgermødet om kommuneplanen

Eventuelt

Husk at melde afbud til møderne, bemærk at næste møde er rykket en uge !

Restore Default Settings

Login Form