Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde 15.08.2016

Aarhus, den 03.09.2016.

 

Referat fra møde i Hasle Fællesråd mandag den 15.08.2016 kl. 17.30 i ”Barakken”.

Deltagere: Klaus, Ole, Jesper og Steen.

Fraværende med afbud: Jørgen og Knud.

Fraværende uden afbud: Erik, Louise og Rasmus.

Mødet bar præg af det store frafald.

 

1. Revision af dagsorden.

Intet at bemærke.

 

2. Referent: Rasmus

Da Rasmus var fraværende, blev Steen valgt som referent. Rasmus tager til gengæld alle Steens kommende referater for resten af året.

3. Kommentarer til sidste mødereferat.

Intet at bemærke.

4. Meddelelser fra formanden.

Der er kursus i brug af kommunens hjemmeside den 13.09. Indkaldelse følger.

Der er MTM-møde for fællesrådene den 04.10 på Bautavej. Klaus tilmelder de, der melder sig til ham forinden.

Den 08.07-09.07 afholdt Bispehaven kulturfest.

Der er ressourcemøde om samarbejde i Bispehaven den 29.08.

Der er frivilligbørs den 27.09. Ole vurderer basis for artikel herom.

5. Udvalg.

 

5.01 økonomisk udvalg. (Jørgen)

Jørgen har fremsendt halvårsregnskab.

5.02 PR. (Jesper)

Angående FB-struktur (mapper m.v.) afventer vi udspil fra Rasmus.

Artikler produceres og publiceres planmæssigt. Anja Thordahl har et emne om hundeskov.

Pipelinen for artikler blev gennemgået af Ole.

Vi mangler stadig en artikel om Marienlystparken.

Jesper opdaterer udvalgsbeskrivelserne på grundlag af input (så vidt muligt på elektronisk form) fra Klaus.

 

5.03 Udvalg for byplanlægning. (Klaus)

Vores diskussioner om Ryhavevej-bebyggelsen fordrer en diskussion på næste møde af, hvad vi som fællesråd bør kommentere generelt og specifikt.

 

5.04 Trafik. (Klaus)

Renovering af vejenes slidlag skulle afvente gennemførelsen af kloakplanen (separering), men denne er nu udskudt til 2027. Det er uvist, hvilke konsekvenser dette får for slidlagsrenoveringen.

Der er møde 06.09 om anlægsplanen.

Situationen omkring Hasle Torv er uafklaret. Klaus undersøger status.

Herredsvej-krydset blev nok en gang debatteret.

Årshjulet fremskynder ønsker fra fællesrådene mhp. tidligere behandling.

Cykelhandlingsplansmødet er åbent for alle.


5.05 Miljø/kultur. (Ole)

Bænke og strøm på Hasle Torv er stadig en uafklaret problemstilling, men der forventes en udmelding i august eller september.

Der er bevilget blomsterløg, men vi skal muligvis selv stå for udplantningen. Ole forhører sig om proceduren fremadrettet.

Bispehave-tematuren var sparsomt besøgt – vil vi fortsætte?

På generalforsamlingen kom der forslag om Sct. Hans-bål – dette forslag skal vi følge op på.

Tematur omkring atriumhuset er overtaget af Ole – aftales ca. 01.10.

Kulturby ’17 – er det muligt at realisere planoplægget? Ole gennemgik status og vil arbejde videre herpå med støtte fra Klaus. Ole informerer samarbejdspartnerne.

Mail fra Iben Randlev af 22.03 henlægges.

Skal fællesrådet have en ”lokal” version af medborgerskabspolitikken?

Puljen med mulighed for støtte på 150.000 kr. til et projekt med en kunstner blev kort vendt. Det kunne passende være Hasle Torv.

Vi mangler et symbol for Hasle for at skabe fælles identitet og basis for branding. Der er fuld enighed om, at dette symbol skal være en giraf, og at der skal være en stor en på Hasle Torv og nogle mindre rundt omkring i Hasle for at definere ”territoriet”.

Steen har søgt CGI om 100.000 til en karnevalsfond. Han ved ikke, om vi bliver tilgodeset med dette beløb, noget mindre end slet ingenting. Men nu forsøger vi. Steen er tovholder.

6. Eventuelt

Der er møde på Bautavej den 04.10 om trafikplan 2017.

 

Således passeret, S. E. & O.
Steen C. Saabye

 

Restore Default Settings

Login Form