Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde 05.09.2016

Referat fra møde i Hasle Fællesråd

mandag den 5.09.2016 kl. 17.30 i ”Barakken”.

Deltagere: Klaus, Ole, Jesper, Jørgen, Erik og Steen.

Fraværende med afbud: Rasmus, Louise og Knud.

 

1. Revision af dagsorden.

Bemærk at mødet afholdes som bestyrelsesmøde da tilslutningen til udvalgsmøder har vist sig at være meget ringe.

 

2. Referent: Erik.

Da Rasmus var fraværende, blev Erik udpeget.

3. Kommentarer til sidste mødereferat.

De sidste linjer i pkt. 5.5 slettes, så ordlyden herefter er:

”Vi mangler et symbol for Hasle for at skabe fælles identitet og basis for branding”.

4. Meddelelser fra formanden.

Der er kursus i brug af kommunens hjemmeside den 13.09, kl. 19.00 – 21.00.

Der er MTM-møde for fællesrådene den 04.10, kl. 19.00 – 22.00, her ventes busplaner drøftet.

5. Udvalg.

5.01 økonomisk udvalg. (Jørgen)

Jørgen udleverede kontoplan.  Jørgen laver en fuldmagt til Klaus så han kan komme på netbank.

Herefter udspandt der sig en længere snak omkring medlemskaber og om fordeling mellem private og

forretninger/virksomheder/foreninger.  Der var tanker om at medlemskab i sig selv ikke er afgørende.

Vi blev enige om at vende emnet på FR-seminaret.

5.02 PR. (Jesper)

Hjemmesiden med bestyrelsen er tilrettet, og udvalgsbeskrivelser er opdateret.

Artikler produceres og publiceres planmæssigt.  Der var forslag om følgende artikler:

-          Artikel om Oasen.  Ole og Steen taler sammen.

-          Atriumhuset. (I forbindelse med besøg)

-          Lokalarkivet – Det gamle Hasle.

-          Ophævelse af byplanvedtægten for Bispehaven.  Herunder mulighed for letbanens 2. etape.

-          Den grønne kile ved Klokkervej.

Der var også en efterlysning af nye emner, og her blev der talt om Marienlystparken var en del af vores område eller ej – men hvis vi skriver en artikel om den så må vi jo se på reaktionerne.

5.03 Udvalg for byplanlægning. (Klaus)

Som nævnt ovenfor orienterede Klaus om ophævelse af Byplanvedtægten for Bispehaven.

 

5.04 Trafik. (Klaus)

Der er møde i Trafik og Miljø på Kalkværksvej, den 6/9-16, kl. 15.00 – 17.00.  Klaus og Jørgen deltager.

På mødet ventes orientering om:

- Anlægsprogram – indsendt 5. august.

- Nye tanker om krydset Ringvejen/Herredsvej – der er tanker om at lave 2 højresving og 1 Venstre-

sving/ligeud.

- Trafikdæmpning i Hasle.

- Der er først penge til kloakarbejder i området i 2027, pengene skal bruges til asfalt i Fuglekvarteret.

- Helhedsløsning for Hasle og en debat om generelle trafikproblemer.

Vi drøftede det uhensigtsmæssige i at overtrædelse som venstresving fra Lidl og Fakta og P-pladsen ved

Pølsevognen giver store trafik problemer.

 

Sten orienterede om Busomlægningen af linje 16 omkring kalenderkvarteret og Hasle Vest, der

ændres i forbindelse med Letbanens ikraftsættelse.  Den nye linje 24 vil ikke køre i aften og weekender

hvorfor Marienlystområdet vil være uden busforbindelse.  Det vil sige at ressourcesvage grupper lades i

stikken.

 

5.05 Miljø/kultur. (Ole)

Der blev udleveret en statusliste over igangværende projekter, og følgende blev kommenteret:

Bænke, blomster, elbrønd og retablering af træer på Hasle torv:

-          Bænke og strøm på Hasle Torv afventer afklaring i Kommunen.

Ansøgning til kommunen om blomsterløg:

-          Kommunen har afvist bistand.  Efter aftale med kommunen er andre muligheder for anvendelse af tildelingen i Hasle undersøgt.  P.t. overvejes mulighed for at plante på ny anlagt græskant på Ryhavevej ved Ryhaven.

Temaer til Atriumhuset og genbrugsbutik/kunstudstilling i Bispehaven:

-          Samarbejde med afdelingsbestyrelsen for Atriumhuset om arrangement er indledt.

Opfordring på fællesseminar til aktiv medvirken i Kulturby 2017:

-          Partneraftaler ved at være på plads.  Møde om udstillingen med partnere den 18/1 og afholdes i sognegården.

Forslag om at arrangere karneval:

-          Intet nyt, udover at der er søgt om kr. 1.000,-.

Kommunale midler til kunstnerisk løft:

-          Ansøgning indsendt.  Vi kan forvente svar omkring 1. oktober.

6. Eventuelt

 

Således opfattet af

Erik Vigsø J

 

Restore Default Settings

Login Form