Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af generalforsamling i Hasle Fællesråd 2016

Referat af generalforsamling i Hasle Fællesråd

Den 14. marts 2016 kl. 19

Afholdt i Lokalcenter Hasle

 

Bestyrelsesformand Klaus Bendixen byder velkommen og henleder opmærksomheden på, at sidste års repræsentantskabsmøde foretog ændring til generalforsamling fra og med 2016.

Dirigent

Jens Winther vælges.

Referenter

Ole Nørgaard Madsen og Rasmus Milling udpeges.

Generalforsamlingens konstituering

Dirigenten gennemgår dagsorden og konstaterer generalforsamlingen rettidigt indvarslet.

Bestyrelsens beretning

Klaus Bendixen annoncerer beretningen opdelt svarende til bestyrelsens udvalgsstruktur, idet den mundtlige beretning aflægges af udvalgenes tovholdere. Foreslår med dirigentens tilslutning debat efter hvert udvalgsområde.

Bestyrelsens beretning – trafik

Aflægges af Klaus Bendixen.

Østrevej: Udsigt til kommunal indsats for løsning på problemer med høj fart.

Holmstruphøjvej: Borgermøde med kommunal deltagelse indkaldt med henblik på orientering om udbygning af Viborgvej, samt problemer med kødannelse i forbindelse med udkørsel på Viborgvej og behandling af forslag om ændret forløb af cykelsti.

Herredsvej: Trafikudviklingen følges med kommunale trafiktællinger. Hasle Fællesråd har ud over trafikintensitet på Herredsvej som lokal vej fokus på krydset Herredsvej/Ringvejen, som har status som ’sort plet’. Og på kødannelser ved udkørsel på Viborgvej ved Hasle Torv.

Ryhavevej: Parkering mellem Haslehus og Hasle Torv får cyklister til at køre på fortovet til fare og gene for beboere. Kommunen og Politiet afviser at gøre noget ved problemet. Hasle Fællesråd agter fortsat at arbejde med sagen.

Debat: Palle Christiansen udtrykker skuffelse over Kommunens og Politiets holdning og foreslår cykelsti anlagt og/eller sluser anlagt på fortovet. Mogens ? bakker op om trafiktællinger til støtte for opfølgning på problemerne på Herredsvej.

Bestyrelsens beretning – Miljø & Kultur

Aflægges af Ole Nørgaard Maden.

Hasle Torv: Forslag om juletræ sat i værk og mødt med positive tilkendegivelser. Dialog med Kommunen om opstilling af bænke, installation af brønd for eludtag til juletræ og arrangementer samt erstatning for træer ødelagt ved busuheld.

Klokkerparken: Overfladebelægning af nyanlagt sti afventer temperatur på mindst ti grader. Behov for fortsatte tilkendegivelser over for Kommunen af behov for renovering af parken.

Medborgerskabspolitik: Udtalelse afgivet og interesse tilkendegivet i forbindelse med kommunalt afholdt fællesrådsseminar.

Kulturby: Ansøgning fra Fællesrådet om projektstøtte afvist med henvisning til, at der mod forventning ikke var ny ansøgningstermin. Temaet ’Hasle før, nu og siden’ (eller Hasle i historisk, aktuelt og fremtidigt perspektiv) fra ansøgningen fortsat i fokus for Fællesrådets arbejde med miljø & kultur.

Letbane: Fællesrådet har formidlet information om høring og peget på konsekvenser af foreløbige planer for Viborgvej og Ryhavevej, samt opfordret til tilkendegivelser af behov for lokale hensyn i forhold til letbanens fremdrift (fart).

Kommunal planlægning: Byfortætning med lokal centerdannelse og levende bymiljøer kombineret med respekt for lokal identitet er tema for debat om fremtidens Hasle.

Beplantning: Ny kommunal arbejdsgruppe Team Medborgerskab støtter økonomisk beplantning med frugttræer og frugtbuske.

Lokale arrangementer: Efterlysning af forslag til arrangementer på Hasle Torv og af deltagere i arbejdsgruppe herom. Og af forslag til temature og beskrivelse af oaser.

Debat: Winny Rasmussen peger på behov for indsats mod affaldsproblemer på Ryhavevej. Jørgen Vesterager omtaler ide om 4-5 juletræer i Hasleområdet og samarbejde med forretninger herom. Hanne Thomsen peger på blæst og trafik på Hasle Torv som problemer for ophold på Torvet. Bemærkninger om byfortætning og om, at det kan have lange udsigter.

Bestyrelsens beretning – Pr-udvalg

Aflægges af Jesper Bomholt.

Artikler: Ugentlig artikel på hjemmeside og facebookside. Artikel lagt på samme dag som generalforsamlingen nået ud til 104. Foregående uges artikel om ’Mind Your Own Business’ nået ud til 2152.

Brug af hjemmeside og facebookside: Udviklingen af Facebook tenderer i retning af at overflødiggøre hjemmeside. Opfordrer til at bruge Facebook til at stille forslag.

Pr-politik: Formål at brande Hasle ved at tale bydelen og dens kvaliteter op. Positive indfaldsvinkler vælges så vidt muligt.

Debat: Gurli Madsen efterlyser sct. hansbål i Klokkerparken. Niels Ole Nielsen oplyser, at der afholdes sct. Hansbål i Marienlystparken.

Regnskab og budget

Forelægges af Jørgen Vesterager.

Medlemskontingenter er faldende og peger på behov for kampagne om medlemstegning. Juletræ på Hasle Torv har i 2015 kostet 7-8.000 kr., men forventes i år at komme ned på 3.000 kr. Ny udgift er afgifter til Facebook for øget kontakt herigennem.

Underskud i 2015 på 5.778 kr. dækkes uden problemer af Fællesrådets opsparede midler.

Regnskab for 2015 og budget for 2016 godkendt.

Valg

Louise Nielsen, Rasmus Milling og Steen Saabye genvalgt til Bestyrelsen

Erik Vigsø nyvalgt til Bestyrelsen inden for vedtægtens åbning af mulighede for bestyrelse på op til 11 medlemmer.

Carsten Klemmensen og Keld Nørgaard genvalgt som revisorer.

Erik Trond Hansen genvalgt som revisorsuppleant.

Eventuelt

Ingen bemærkninger.

 

Klaus Bendixen afslutter og takker dirigenten.

 

Restore Default Settings

Login Form