Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde 11.01.2016

Referat for Hasle Fællesråds møde 11. januar 2016

 

Fraværende: Jesper (uden afbud), Rasmus (med afbud)

 

1. Revision af dagsorden.

Intet at bemærke

 

2. Referent: Louise

3. Kommentarer til sidste mødereferat.

Ingen kommentar

 

4. Meddelelser fra formanden.

Formanden orientere om general forsamling 14. marts – der er bestilt lokaler i ældrecenteret kl. 17-22.

Fællesrådet mødes en time før, kl. 18.00. Jørgen bestiller snitter.

Formanden  omtaler Århus strategiplan frem til 2050 – Ole får kopi til artikel inspiration.

Formanden oplyser at 3. marts 17.30 er der fællesråds-seminar i Rådhushallen. Vores indsendte forslag bliver vurderet og derefter forlagt de politikkere som har med området at gøre – således disse kan forberede sig på emnet inden den 3. marts.

Klaus vil gerne have kopi af indsendte forslag.

Formanden oplyser at vores ansøgning om tilskud til fællesrådet fra Kommunen erudfyldt og  indsendt. Der er ikke kommet bevillingssvar endnu.

Ingen spm. Til formandens meddelelser.

5. Udvalg.

 

5.01 økonomisk udvalg. (Jørgen)

Kassebeholdning pt. 64.286,33

Jørgen mangler en del kontigentbetalinger.

Juletræet på tovet har kostet ca. 10.000 i alt. Jørgen foreslår at vi i fremtiden har 3 juletræer på tovet + et ved kirken.

Ekstra pynt på træet var lavet af Kreativ Århus.

Feedback fra borgerne er meget positivt.

5.02 PR. (Jesper)

Jesper og Rasmus fraværende.

Klaus laver annoncer til aviserne ang. generalforsamlingen i marts.

Jesper sørger for PR på facebook + web.

Derudover skal borgermødet under pkt. 5.04 også nævnes på Facebook og web. (Jesper)

 

5.03 Udvalg for byplanlægning. (Klaus)

Intet at bemærke

 

5.04 Trafik. (Klaus)

Offentlig høring af trafikplaner 2017. Rute bliver 16 meget berørt.

Steen vil gerne have at fællesrådet laver et udvalg ang. dette. Klaus foreslår en ad hoc gruppen bestående af Steen, Klaus, Karl Tønder og Morgens Lyhne/ny formand

Jørgen forslår at ad hoc gruppen tænker ”ud af boksen”, som f.eks. i Firenze hvor offentlig trafik er mere handicap venligt.

Klaus pointe med et ad hoc udvalg er det akutte problem at buslinien evt. forsvinder og derfor gennemførsel af et borgermøde senest midt februar. Steen står for indkaldelse til møde i gruppen.

Formanden har fået mail fra Palle Christiansen formand Ryhavevej 1a-5c, som bakker fuldt op om evt. tiltag fra fællesrået som kan forbedre trafikken på Ryhavevej.

Anlægsprogrammet for 2016: Klaus og Knud skal til møde med kommunen; Bent Fredshavn og Claus Broe, den 18. januar 10.30 . Flere af  fællesrådets ”gamle” ønsker er umiddelbart udskudt grundet ventning på letbanen eller kaldes nye projekter (genoptaget gamle projekter)

Formanden har fået mail fra Annette Holdesen omhandlende trafikdæmpning på hendes vej. Klaus har svaret at dette emne også behandles på mødet den 18. januar.

Bent Fredshavn oplyser at der har været trafiktælling på Herredsvej op til jul. Dette vil også tages op på mødet den 18. januar.

5.05 Miljø/kultur. (Ole)

Fundament til juletræet – tages op i oktober 2016.

Jørgen er ansvarlig. Han tager kontakt til city kirken og det grønne torv. Jørgen undersøger mulighed for at få lavet stjerner til opsætning af træer fremover.

Klaus spørger Hasle Kirkes meninghedsråd om et samarbejde ang. juletræpå torvet og ved kirken.

Bænke og anden fornyelse på torvet;

Klaus har haft møde på torvet med kommunen. Dog har der ikke været opfølgning på mødet. Klaus forventer at dette evt. løser sig selv når vejret bliver varmere. Klaus har sidst rykket i okt. 2015.

Jørgen forslår at vi indkalder dem til møde i foråret, for at sikre os at dette sker.

Klaus sørger for møde og indkalder Jørgen.

Sommerarrangement på Halse Torv – Rasmus er tovholder. Der er endnu ikke lavet planer for sommeren 2016.

Forslag: Cafer/spisesteder er evt interesseret i at lave street food boder. Diverse udstillinger. Afstikker af Bispehavens kulturdag. Punktet tages op i februar – for at være klar til generalforsamlingen.

Skilte til vejfest på Østervej – Knud er ansvarlig, tager det med på bestyrelsesmøde den 22. januar.

6. Generalforsamlingen forventet den 14. marts 2016

Formanden uddeler to do liste ang. generalforsamling. Listen gennemgået + opgaver fordelt.

Ekstra møde (evt.) den 18. februar med henblik på generalforsamling (pakning af dokumenter til udsendelse).

7. Eventuelt

Jørgen har gamle arkivalier på sit loft som er Solbakkens og Halse Fællesråd – han forslår at det går til lokalhistorisk arkiv.

Jørgen står fremover fast for foder og øl (mod at han slipper at skrive referat J)

Restore Default Settings

Login Form