Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde 08.02.2016

Referat fra møde i Hasle Fællesråd mandag den 08.02.2016 kl. 19.00 i ”Barakken”.

Fraværende: Ingen, bortset fra, at Ole mødte lidt senere.

1. Revision af dagsorden.

Intet at bemærke.

2. Referent: Steen

Steen fører pennen denne gang.

Det blev noteret, at Jørgen fremover stadig vil sørge for forplejning til møderne mod til gengæld at slippe for at skrive referater, og at Jørgen herudover frivilligt vil tage sig af al afrydning og opvask.

3. Kommentarer til sidste mødereferat.

Intet at bemærke.

4. Meddelelser fra formanden.

I relation til det kommende fællesrådsseminar den 03.03.2016, omdelte Klaus materiale i form at indkaldelse samt referat fra arbejdsgruppens møde den 27.01.2016. Klaus foretager koordineret tilmelding af de af os, der ønsker at deltage og meddeler ham dette senest den 25.02.2016.

5. Udvalg.

5.01 økonomisk udvalg. (Jørgen)

Jørgen meddelte den aktuelle økonomiske status. Vi har stadig en god økonomi.

5.02 PR.

Vi har bl.a. følgende i vores pipeline af emner til artikler:

  • Mind Your Own Business, som snart vender snart tilbage med forslag til en dag, hvor Ole og Steen kan besøge dem.
  • Måske noget om udfaldet af det møde vedr. høringssvar af forslag til trafikplaner 2017, der gennemføres onsdag den 10.02.2016 med deltagelse af Klaus, Steen og den nyvalgte formand for Kalenderkvarterets grundejerforening, Niels Ole Nielsen. Steen kontakter Ole efter mødet.

Der er kommet mange gode kommentarer til vores FB-opslag, herunder fra Carl J. Tønder på Kornmodsbakken.

Vores aktive FB-følgere kan blive en nyttig ressource for Hasle.

5.03 Udvalg for byplanlægning.

Der blev talt om en ombygning af Haslehus ved Holken, men da ingen rigtig vidste så meget om dette konkret, kom der ikke så meget debat herom.

5.04 Trafik.

Angående Østrevej kommer der nye trafikmålinger i den nære fremtid.

Der er ingen ændringsplaner i relation til Ryhavevej p.t.

Herredsvej er også stadig præget af al for megen trafik, men heller ikke her er der på indeværende tidspunkt konkrete planer.

Om letbanens fase 2 er der en forestående VVM-undersøgelse. Vi har her en opgave i at sikre, at Hasle ikke bliver opdelt i to på grund af letbanen, og lige så vigtigt, at den interne trafik i de enkelte boligområder, eksempelvis Ryhaven, ikke vanskeliggøres ved en uheldig beslutning om letbanens forløb.

5.05 Miljø/kultur.

Vi vil så gerne lave et sommerarrangement, men vores problem er nok - som med andre ting, vi så gerne vil gøre - at vi i bestyrelsen er tidsmæssigt begrænset på grund af øvrige gøremål. Og at vi derfor ikke selv har (wo)manpower nok til at planlægge, kommunikere omkring og implementere disse større tiltag. Det var dog befriende og motiverende, at det lykkedes os at få vores juletræ op, men skal vi fremover lykkes med større tiltag, må vi søge ressourcer uden for bestyrelsen, herunder:

  • Gennem aktive Hasle-borgere, hvor vi nedsætter ad hoc grupper af sådanne med en kontaktperson fra bestyrelsen til at sikre, at målsætning, budget, øvrige rammer og fremdrift overholdes. Kornmodsbakkens bestyrelse har haft en del succes med en sådan uddelegering af opgaver til ”ildsjæle” i deres forening, så det kan vi sikkert også i HF-regi.
    Disse ”aktivister” kan evt. rekrutteres gennem generalforsamlinger og FB.
  • Gennem et forsøg på at etablere et længerevarigt samarbejde mellem de erhvervsdrivende i Hasle, herunder specielt dem, der agerer på og omkring Hasle Torv.

Specifikt omkring sommerarrangementet søger vi aktive via FB og gennem en opfordring på generalforsamlingen af Ole til at bidrage med ideer og frivillig hjælp.

6. Eventuelt.

Angående generalforsamlingen:

  • Rettelser til indkaldelsen meddeles Klaus senest den 12.02.2016.
  • Der var debat om, hvornår vi kunne lave ”pakkedag”. Det blev besluttet, at dem, der har mulighed for at deltage, kommer ned i Rasmus’ butik den 16.02.2016 kl. 17.00.
Restore Default Settings

Login Form