Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af M/K-udvalgsmøde 07.12.2015

Referat af M/K-udvalgsmøde den 7/12

Til stede

Rasmus, Knud, Klaus, Jesper og Ole (referent). Afbud fra Louise og Steen.

Bænke på Hasle Torv

Kommunen har givet tilsagn om at se positivt på etablering af bænke, eludtag, blomsterkummer og erstatningstræer (for ødelagte i forbindelse med busuheld).

Der tages stilling til behov for opfølgning/rykker på bestyrelsesmødet i januar.

Disse igangværende forbedringer gennemføres, inden behandling af /debat om evt. videregående ændringer af Torvets indretning.

 

Belyst juletræ på Hasle Torv

Opstillingen af juletræ er blevet positivt modtaget af både forretningsliv omkring Torvet og borgere.

Tematur om Ryhavens renovering med besøg i prøvehus

Deltagelsen var yderst begrænset, og det kræver mere tid og indsats at opnå deltagelse.

Vi prøver igen, og afklarer på næste bestyrelsesmøde hvor og hvornår.

Kulturbyprojekt

Ansøgning om økonomisk støtte til indsendt projekt afvist med henvisning til, at der ikke er flere ansøgningsrunder.

Tanker svarende til projektet indgår i forslag til Fællesrådsseminar, som Klaus har fremsendt (bilag 1).

 

Forespørgsel om afspærringsmateriel

På baggrund af fornyet behandling af sagen på seneste bestyrelsesmøde har Ole rettet henvendelse til Anja Thordal om information angående Kommunens krav til skiltning i forbindelse med vejfester og pris på skilte. Prisen er ifølge Anja Thordal 2545 kr.

Knud informerede om, at Grundejerforeningen Solbakken muligvis kunne være interesseret i at anskaffe skiltene til deres udlånspulje.

M/K-udvalget indstiller, at Fællesrådet afventer afklaring af Solbakkens holdning til anskaffelse.

Dette har Ole meddelt Anja Thordal.

 

Blomsterløg og blomsterhjørner

Knud oplyser, at han og Jørgen sørger for ansøgning til Kommunen om blomsterløg i 2016.

Forslag til fællesrådsseminar

Klaus har indleveret forslag (bilag 1) til arrangørudvalget og den kommunale sekretariatsbetjening af seminaret.

Aktiviteter i 2016

Debatarrangementer i forbindelse med kommunale planer.

Fokus på Hasle-værdier gennem temature og ”oase”-beskrivelser.

Fundament og strømforsyning til juletræ.

Sommerarrangement på Torvet.  Udvalget bringer afklaring af arrangementets art og karakter op på næste bestyrelsesmøde.

Bilag 1

Forslag til fællesrådsseminar den 3. marts 2016

Med henblik på indkaldelse af forslag til dagsordenen for fællesrådsseminar den 3. marts foreslås drøftelse af

kulturarv, sammenhængskraft og forandring som indsatsområder

med fokus på forudsætninger for fællesråds deltagelse i

- kortlægning af kulturarv

- arbejde med sammenhængskraft

- debat om forandring

Baggrunden for forslaget er ønske om

- at bevare et lokalhistorisk perspektiv som identitetsskabende fælles kulturarv i forhold til de enkelte lokalområder

- at styrke sammenhængskraften mellem befolkningsgrupper i lokalområdet uanset forskelle

- at skabe debatgrundlag til forståelse for og holdningsdannelse omkring forandring af eget lokalsamfund.

Kulturarv

Lokalhistorie har tidligere været dyrket med større interesse og intensitet. Bl.a. med støtte fra tidligere mere synlige lokalhistoriske arkiver.

Det gælder eksempelvis Hasle, hvorfra publikationen ’Hasle Sogns Historie’ har samlet beskrivelser, som giver indtryk af Hasle som landsby og landbrugssamfund. Det kan der være direkte spor af i nutidens lokalsamfund, f.eks. som bygninger eller anlæg med længere eller kortere historik. Og indirekte spor i form af sproglige og andre referencer, f.eks. stednavne med historisk baggrund eller egentlige minder til at bevare erindring om begivenheder eller fysiske forekomster.

’Hasle Sogns historie’ indeholder ligeledes beretninger, som i større eller mindre grad kan bidrage til oplevelse af en fælles historisk kulturarv i lokalsamfundet. Eksempelvis historien om tilblivelsen af ’Grisebrønden’, som har grise i Mikkel Rasmussens svinestald i Hasle som modeller. Eller beretning om tyskernes beslaglæggelse af Hasle Skoles bygninger under besættelsen og undervisningens flytning til Haslegården. Med mulighed for stadig at lokalisere, hvor det skete. Materialer til flere historier findes på Hasle Lokalhistoriske Arkiv.

Det giver mening at trække Hasles udvikling fra landbrug til bydel op og gentænke resultatet med henblik på tilblivelse af en differentieret boligstruktur med forudsætninger for meningsfyldt indsats for større social sammenhængskraft, som Hasle har bedre boligmæssigt grundlag for end de fleste byområder.

Sammenhængskraft

Sammenhængskraft afhænger af evne til at slå bro mellem forskelle som følge af alder, erhverv, sociale forhold, økonomi, familiestruktur, kultur, religion, boligform og andre forhold, som kan skabe andet end fysisk afstand mellem mennesker.

 

Det er næppe umiddelbart indlysende, hvordan fællesråd kan agere hensigtsmæssigt i forhold til disse ofte meget komplicerede forskelle. Men så meget des mere kan der være grund til

 

- at Kommunen tilbyder fællesråd indføringer i betydningen af forskelle i det aktuelle lokalsamfund og forskelle, som kan forventes at manifestere sig i lokalsamfundets udvikling

 

- at fælleråds rolle i forhold til sammenhængskraft sættes til debat og afklaring

 

- at vidensgrundlag til forståelse af sammenhængskraft formidles til fællesråd

 

- at informationer om brobygning opsamles og formidles på tværs af fællesråd.

 

Forandring

Forandring er i spil i Kommunens planlægning, og nye tanker om den moderne by gør sig i stigende grad gældende for forstæder og byområder som Hasle. Her er lagt op til fortætning som forandring, men med bevaring af bydelsidentitet.

 

Aarhus har som kulturby fokus på værdierne demokrati, bæredygtighed, mangfoldighed og forandring. Og nøgleværdier for fremtidens by er kompleksitet, variation og sammenhængskraft.

 

Forandring kræver forståelse for lokalområdets forudsætninger for videreudvikling i overensstemmelse med visioner for fremtidens by.

 

Forandring kræver indlevelse i ny virkelighed. Og forandring kræver evne til at gøre dens værdier synlige i ord og billeder.

 

Aktiviteter

Under alle omstændigheder er Kommunens aktive medvirken af afgørende betydning i form af sædvanlig informationsvirksomhed og demokratiske initiativer. Men bydelsbaseret arbejde med kulturarv, sammenhængskraft og forandring kan skabe behov for hjælp, foredrag, workshops, digitale og konventionelle informationer m.v. fra Kommunen.

 

Lokale fællesråds tiltag kan bestå i lokale borgeres inddragelse i opgaveløsninger gennem arbejdsgrupper, studiegrupper, informationsgrupper m.v. Eller i samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner om undervisningsprojekter og studieprojekter. Ligesom udstillinger, informationsmaterialer, arrangementer og andre former for formidling kan være muligheder.

 

Der vil være behov for efter projektansøgning at kunne opnå mulighed for økonomisk støtte fra kommunal pulje til realisering af indsats af fællesråd med henblik på kortlægning af kulturarv, arbejde for sammenhængskraft og debat om forandring.

 

 

Restore Default Settings

Login Form