Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af M/K-udvalgsmøde den 07.09.2015

Referat af M/K-udvalgsmøde den 7/9

Til stede

Rasmus, Steen, Knud, Klaus og Ole (referent). Afbud fra Louise og Jørgen.

Bænke på Hasle Torv

Indstilling af 14-8-15 vedhæftet som bilag 1.

Ole sender følgende henvendelse til Henrik Højmose:

Ved mail af 24-10 2014 til formanden for Hasle Fællesråd Klaus Bendixen har du tilkendegivet ikke at være afvisende over for ønske om opstilling af bænke på Hasle Torv. I den anledning søger Hasle Fællesråd om kommunens opstilling af bænke på Hasle Torv.

Du efterlyser nærmere om formålet med sådanne bænke. De allerede opstillede sten i Torvets cirkelalle opleves ikke som behagelige eller attraktive at sidde på. Derfor ønsker Hasle Fællesråd egentlige bænke inden for cirklealleen som supplement til eller på bekostning af disse sten i større eller mindre omfang. Bænke bør være ikke-flytbare og vandalsikrede, samt tage hensyn til Torvets arkitektur.

Hasle Fællesråds formand Klaus Bendixen ( Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. , tlf. 86152928) kontakter dig for aftale om nærmere drøftelse af bænke og deres placering.

Belyst juletræ på Hasle Torv

Indstilling af 11-8-15 vedhæftet som bilag 2.

Rasmus, Klaus og Knud samarbejder om at følge indstillingen op med henblik på beslutning i Betyrelsen.

De undersøger desuden mulighed for udtag af el til andre af Hasle Fællesråds formål med relation til Torvet som f.eks. marked.

Klaus inddrager sagen i kontakt med Henrik Olesen angående aftale om drøftelse af bænke på Torvet.

Tematur om Ryhavens renovering med besøg i prøvehus

Ole arrangerer tur lørdag den 14.november kl. 10 med besigtigelse af nyopførte ungdomsboliger, besøg i bestående bolig, besigtigelse af Ryhavens grønning og besøg i nyopført/renoveret prøvebolig.

Kulturbyprojekt

Notat af 17-8-15 vedhæftet som bilag 3.

Ole kontakter Kulturbysekretariatet for nærmere information om støttemuligheder.

Indstilles til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

Forespørgsel om afspærringsmateriel

Bestyrelsen har tidligere besluttet ikke at indkøbe afspærringsmateriel.

M/K-udvalget er af den opfattelse, at der er nyt i sagen, som berettiger til at genoverveje sagen. Således er anvendelse af nyt godkendt afspærringsmateriel nu krav fra kommunen, som ikke stiller udlån til rådighed.

Knud indsamler information, og herunder om sponsormuligheder, med henblik på forelæggelse for Bestyrelsen.

På grundlag af oplysninger fra Knud orienterer Ole Anja Thordal Skott, som har spurgt om Hasle Fællesråds mulighed for at deltage i fælles løsning.

 

 

 

Bilag 1

ONM, den 14-8-15

Indstilling til M/K-udvalget om bænke på Hasle Torv

Der foreligger mailkorrespondance med Henrik Højmose Olesen (HHO), Aarhus Kommunes Center for Byens Anvendelse angående tiltag i forhold til Hasle Torv.

I mail af 24-10-14 tilkendegiver HHO ikke at være afvisende over for bænke på Hasle Torv og efterlyser nærmere om, hvad Fællesrådet har forestillet sig.

På sit møde den 10. august besluttede Hasle Fællesråd Bestyrelse at søge om kommunal opstilling af bænke på Hasle Torv.

Klaus har foreslået henvendelse til Alice. Det må være Alice Rosborg, der – så vidt jeg kan se – har privat arkitektfirma, der må have været involveret i udformning af Hasle Torv.

Jeg går ud fra, at genoptagelse af sagen kræver henvendelse til Kommunen for at sikre midler til rådighed til et bænkeprojekt.

Det indstilles pr mail at rette følgende henvendelse til HHO:

Ved mail af 24-10 2014 til formanden for Hasle Fællesråd Klaus Bendixen har du tilkendegivet ikke at være afvisende over for ønske om opstilling af bænke på Hasle Torv. I den anledning søger Hasle Fællesråd om kommunens opstilling af bænke på Hasle Torv.

Du efterlyser nærmere om formålet med sådanne bænke. De allerede opstillede sten i Torvets cirkelalle opleves ikke som behagelige eller attraktive at sidde på. Derfor tænkes egentlige bænke som supplement til disse sten inden for cirklealleen.

Henvendelse om nærmere drøftelse af bænke og deres placering til Klaus Bendixen, Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. , tlf. 86152928.

 

Bilag 2

ONM, den 11-8-15

Indstilling til M/K-udvalget om belyst juletræ på Hasle Torv

Der foreligger mailkorrespondance med Henrik Højmose Olesen (HHO), Aarhus Kommunes Center for Byens Anvendelse angående tiltag i forhold til Hasle Torv.

I mail af 24-10-14 formoder HHO tomrør til kabler trukket ved renovering af torvet. Han afviser kommunal finansiering af tilslutning til elnet og af strømforbrug.

Ligeledes afviser HHO kommunal finansiering af juletræ og strømforbrug hertil. Han forudsætter kommunen orienteret om et juletræs placering og fiksering/fastgørelse. Han tilkendegiver at mangle viden om pris på klargøring af juletræ og drift af juletræsbelysning, men tilbyder at skaffe oplysning om pris på juletræ.

M/K-udvalget forelagde sagen for Bestyrelsen ved notat af 4-6-15, og Bestyrelsen besluttede på sit møde den 10-8-15 at skaffe grundlag for belyst juletræ på Hasle Torv ved sponsoraftaler med forretninger med tilknytning til Torvet.

På den baggrund indstilles, at M/K-udvalget på sit møde den 7-9-15 udpeger ansvarlig for

- indhentning af tilbud fra firma (f.eks. Bagner) om 1) anlæg af strømforsyning til og etablering af grundlag for fiksering/fastgørelse af juletræ på Hasle Torv og 2) drift af juletræsordning ved årligt indkøb, opsætning, belysning og nedtagning af juletræ

- aftale med forretninger om sponsorbidrag til finansiering af anlæg og drift med henblik på juletræ på Hasle Torv

- orientering af Aarhus Kommune v/ Henrik Højmose Olesen om fiksering/fastgørelse af juletræ i indhentet tilbud

- forelæggelse for Bestyrelsen af tilbud, sponsortilsagn og kommunal reaktion på orientering.

 

 

Bilag 3

ONM, den 17-8-15

Notat om kulturbyprojekt

På grundlag af drøftelser i M/K-udvalget og Bestyrelsen samles her betragtninger omkring forsøg på at iværksætte kulturbyprojekt om Hasle i forbindelse med Aarhus som europæisk kulturhovedstad i 2017.

Notatet har til formål at skabe baggrund for afklaring af mulighed for

- dannelse af arbejdsgruppe under Hasle Fællesråd til udformning og gennemførelse af projekt

- indgåelse af aftaler med eksterne partnere og deltagere i projektet

- ansøgning til Kulturbyfonden om økonomisk støtte

- planlægning af offentliggørelser.

 

Det overordnede kulturbytema er ’Rethink’. I forhold hertil kunne vi trække Hasles udvikling fra landbrug til bydel op og gentænke resultatet med henblik på boligkultur med større social sammenhængskraft, som Hasle har bedre forudsætninger for end de fleste byområder i ikke blot Aarhus, men i hele Danmark (eller den sags skyld Europa).

 

Angiveligt har Kulturbyfonden åbne ansøgningsrunder i 2016 for projekter inden for kulturbyprogrammets rammer og værdigrundlag. Muligvis kan der blive tale om krav om en vis medfinansiering, men det fremgår ikke umiddelbart af hjemmesiden, om det vil være tilfældet. Under alle omstændigheder vil der være behov for at begrænse udgifter mest muligt. Formentligt kan denne projektide drøftes uforpligtende med kulturbysekretariatet inden involvering af samarbejdspartnere uden for Hasle Fællesråd.

 

Aarhus har som kulturby fokus på værdierne demokrati, bæredygtighed, mangfoldighed og forandring. Disse værdier vil kunne findes i den udvikling, Hasle har gennemgået fra landsbrugs- og landsbysamfund til nu. Hasle står med særlige forudsætninger for en moderne byudvikling med henblik på skabelse af kompleksitet, variation og sammenhængskraft.

 

Kulturbyprojekt Hasle søges bygget op af aftaler om gennemførelse delprojekter:

- Hasles fortid som landsby

- Hasles udvikling til forstad som boligkvarter

- Hasle som boligområde med varierede boligformer og boligtyper

- Visioner for Hasle som moderne by.

Fortid som landsby

I publikationen ’Hasle Sogns Historie’ fra Hasle Lokalhistoriske Arkiv findes beretninger, som giver indtryk af Hasle som landsby og landbrugssamfund. Delprojektet kunne tænkes gennemført som et undervisningsprojekt på Hasle Skole med henblik på fremstilling af materialer til belysning af historier fra det gamle Hasle.

Eksempel på sådan historie kunne være tilblivelsen af ’Grisebrønden’, som har grise i Mikkel Rasmussens svinestald i Hasle som modeller. Som undervisningsprojekt kan historien inddrage kunstnerens arbejde med granitskulpturen og skulpturens senere flytning på grund af luftforurening fra Rådhuspladsen, hvor originalen nu er erstattet af en bronzekopi.

Et andet eksempel kan være tyskerne beslaglæggelse af Hasle Skoles bygninger under besættelsen og undervisningens flytning til Haslegården.

Materialer til flere historier kan findes på Hasle Lokalehistoriske Arkiv.

Delprojektet forudsættes at omhandle tiden til og med besættelsen.

Elevernes arbejder forudsættes gjort til genstand for udstilling på Hasle Skole og/eller anden egnet udstillingsmulighed i Hasle.

Udvikling til forstad med boligkvarter

Delprojektet kan have til formål at følge ’Hasle Sogns Historie’ op med publikation (elektronisk eller på papir) med belysning af udviklingen fra sognekommune til del af Aarhus Kommune i perioden fra besættelsen til nu.

Denne periode er afgørende for det Hasle, vi kender i dag. Med omfattende boligbyggeri i kamp for først selvstændighed og siden sikring af de bedste forudsætninger for bydelen i den nye storkommune.

Resultatet er blevet manifestering af mangfoldighed i boligbyggeri. Hasle består af villaveje, parcelhuskvarterer, etageboliger, ældreboliger, ungdomsboliger, mødrekollegium.  Og boligformen omfatter både ejerboliger, almene boliger og kommunale boliger. Alle boligtyper indebærer mulighed for udvikling af form for beboerdemokrati. Og Hasle Fællesråd tilstræber lokaldemokratisk indflydelse på fællesanlæg som veje og parker. Bæredygtighed spiller en rolle i forbindelse med renovering og fornyelse af boliger i Hasle.

Materialer til belysning af tiden før og efter kommunesamlægningen findes på Hasle Lokalhistoriske Arkiv.

Det forudsættes, at der kan findes interesserede borgere i Hasle til gennemførelse af delprojektet med research og fremstillingsarbejde.

Boligområde med varierede boligformer og boligtyper

Som nævnt ovenfor findes en rig repræsentation af boligtyper og boligformer i Hasle.

Delprojektet kunne tænkes gennemført som et undervisningsprojekt på Ellekærskolen med henblik på fremstilling af materialer til belysning af, hvordan boliger repræsenteret i Hasle adskiller sig fra hinanden med hensyn til boligformer og boligtyper. Som undervisning kan projektet giver elever indblik i, under hvilke former og vilkår bosætning kan finde sted. Og muligvis indtryk af bosætningsmønstre og bestræbelser for interaktion på tværs af boligområder.

Delprojekter forudsættes at beskrive den aktuelle situation med hensyn til boliger i Hasle.

Elevernes arbejder forudsættes gjort til genstand for udstilling på Ellekærskolen og/eller anden egnet udstillingsmulighed i Hasle.

Visioner for Hasle som moderne by

Der findes kommunale visioner for fortsat byudvikling af Hasle. Hasle Fællesråd har deltaget i seminar om bymæssig udvikling (Klaus og Jørgen).

 

Desuden er trafikplanlægning til sikring af både indfaldsveje og mindst mulig trafikbelastning over for lokale beboere af afgørende betydning for bydelen. Ligesom planlægning af og visioner for grønne områder har betydning for Hasles fremtid.

 

Kulturbyværdien forandring er i spil for Hasles vedkommende, men nye tanker og fremtidens by gør sig i stigende grad gældende for forstæder og byområder som Hasle.

 

Nøgleværdier for fremtidens by er kompleksitet, variation og sammenhængskraft. Hasle er ikke realisering af de nye tanker om den moderne by, men Hasle synes at have bedre forudsætninger end de fleste byområder  for videreudvikling i overensstemmelse med visioner for fremtidens by.

 

Delprojektet forudsættes at beskrive eksisterende bygningsmæssige og kulturelle forudsætninger i Hasle for kompleksitet, variation og sammenhængskraft. Samt at fremlægge en vision for udvikling af Hasle på grundlag af den moderne bys nøgleværdier.

 

Muligvis kan delprojektet realiseres som opgave for studerende på Arkitektskolen og/eller andre studerende fra aarhusianske uddannelsesinstitutioner, som har undervisning af relevans for projektet.

Det forudsættes, at der kan etableres samarbejde med kommunen, og at der eksempelvis kan hentes materialer og bidrag fra eksempelvis Det Boligsociale Fællessekretariat.

 

Planlægning af offentliggørelser

Skoleprojekterne kan tænkes at frembringe tegninger, modeller o.l. velegnet som udstillingsmaterialer.

En mulighed kan være udstilling på de pågældende skoler, men det vil måske kun være i en meget begrænset periode. Andre tænkelige muligheder kunne være i de nye ungdomsboligers atriumgård med åbningstider i weekender. Lokaler hos 3F. Hotel Scandic. Ledig bolig, forretnings- eller virksomhedslokale. Skattejagt (udstillinger spredt på flere lokationer med forskellige temaer som poster på en skattejagt). Sognegården forventes at være under ombygning.

Delprojekter kan give anledning til fællemøde og/eller spredte decentrale møder med hver sin dagsorden afhængigt af arrangør.

En mulighed kunne være særlig hjemmeside, der udvikler sig gennem 2017 i takt med begivenheder og resultater fra delprojekter.

Og som nævnt kunne tænkes en form for bind 2 til ’Hasle Sogns Historie’.

 

 

Restore Default Settings

Login Form