Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af repræsentantskabsmødet 2015

Referat af repræsentantskabsmødet for Hasle Fællesråd mandag den 16. marts 2015.

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab og budget
 4. Kontingentfastsættelse for 2016.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg til bestyrelsen, herunder bestyrelsesmedlemmer og op til 3 suppleanter
 7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
 8. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent og referent

Jens Winther blev valgt som dirigent og konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet.

Jesper Bomholt og Steen C. Saabye blev valgt som referenter.

Ad 2. Bestyrelsens beretning

Miljø og kultur

Klaus Bendixen beskrev ”magistratsstrukturen” i fællesrådets bestyrelse.

Leif Scherrebeck supplerede den skriftlige beretning, herunder arbejdet med unges problemer i Bispehaven. Samarbejdet her med kommunen og politiet er godt. Der er partnerskabsaftale om gældsproblemer, bolig, beskæftigelse/uddannelse og mentorer. Omkring udearealerne fokuseres der på at skabe tryghed for beboerne og de forbipasserende, eksempelvis bliver beboere inddraget i belysningen i området.

Knud Wium Rasmussen berettede om forholdene i Klokkerparkens udformning. Det er et ambitiøst projekt støttet af kommunen. I projektet indgår bl.a., at den vestlige sti ”asfalteres” med granuleret grus (samme materiale som anvendes i Botanisk have), at bredden forøges fa 1,5 meter til 3 meter, at der etableres opstribning, og at belysningen bliver ”hærværkssikret”.

Klaus Bendixen fortalte om Hasle torv, at der var en forskønnelse på vej, idet kommunen havde lovet blomsterkummer og bænke på torvet. Der var også et håb om et juletræ dernede til næste jul.

Spørgsmål til  / kommentarer om miljø og kultur:

 • Connie Mathiassen spurgte til en legeplads, og Knud Wium Rasmussen svarede, at en sådans placering endnu var uafklaret.
 • Hartvig Møller spurgte, om alle stier i Klokkerparken skulle asfalteres som led i en langsigtet plan. Knud Wium Rasmussen svarede, at der p.t. ikke var planer herom, og belægningssten også kunne være et alternativ til fremtidige stiomlægninger.
 • Mogens Lyhne spurgte til bomme, og Knud Wium Rasmussen svarede, at sådanne nok ville blive placeret ved parkens indfaldsveje.
 • Iver Nedergaard spurgte til, i hvordan stiprojektet var funderet, og Knud Wium Rasmussen svarede, at dette var kommunen, der gjorde dette
 • Carsten Rasmussen fremførte, at en så bred asfalteret sti kunne medføre ulovlig motorkørsel, og Knud Wium Rasmussen svarede, at dette var et kompromis mellem risikoen for ulovlig kørsel og at undgå belastning af græsarealerne af de kommunale maskiner.

Trafik

Klaus Bendixen berettede omkring dette emne.

Der er rigtig stor trafikal belastning af Herredsvej mellem Ringvejen og Hasle torv, og dette medfører risici for eleverne fra Hasle skole.

Der er nedsat en ad hoc gruppe omkring Østrevej med henblik på at minimere hastigheden på denne vej. Kommunen bearbejdes løbende.

Omkring Fuglebakkevej kan der komme en regulering med henblik på at undgå gennemkørsel.

Holmstruphøjvej, som jo ikke er omfattet af Hasle Fællesråd, har problemer med udkørsel til venstre på Viborgvej. Der er fremsendt forslag til kommunen om regulering.

Krydset Herredsvej/Ringvejen er p.t. et af de farligste vejkryds i Aarhus.

Om Ryhavevej er der et uløst problem. Der er mulighed for parkering, men når bilisterne (lovligt) gør dette, animerer det cyklister til at køre på fortovet. Dette har givet farlige situationer, når personer går ud på fortovet fra en opgang på vejen, og der så uventet kommer en cyklist på fortovet.

Letbanen vil ifølge den nuværende plan komme til at gå ad Viborgvej til Hasle torv, og herfra ad Ryhavevej til Gellerup. Der er fremsendt et alternativt forslag fra fællesrådet gående på, at den fra Hasle torv går over Ryhavevej, Rymarken og Ringvejen til Gellerup.

Spørgsmål til / kommentarer om trafik:

 • Mogens Lyhne fortalte, at et beslægtet problem til den megen trafik ad Herredsvej omkring Hasle skole var at finde i kalenderkvarteret, hvor en løsning kunne være at lukke Januarvej og Februarvej mod Herredsvej. Der er p.t. en underskriftsindsamling i gang omkring dette forslag.
 • Børge Petersen efterspurgte et løsningsforslag om Herredsvej, og Klaus Bendixen svarede, at der p.t. ikke fandtes et sådant.
 • Iver Nedergaard fremhævede relevansen i en direkte vejforbindelse mellem Skejby Sygehus og Viborgvej, et forslag, der tidligere havde været til debat.
 • Knud Nørgaard opfordrede til at være åbne overfor den direkte linieføring af letbanen mellem Hasle torv og Gellerup.

PR

Jesper Bomholt fortalte om hjemmesiden, og at fællesrådet nu også var kommet på Facebook.

Steen C. Saabye nævnte fællesrådets vision om at brande Hasle som et mere attraktivt område, og fællesrådets ide om at udvikle en ”Hasle-app”.

Spørgsmål til / kommentarer om PR:

 • Janne Greve foreslog at involvere de lokale unge i udviklingen af og indholdet i en ”Hasle-app”. Steen C. Saabye, sagde, at det var en rigtig god ide, som fællesrådet ville tage til efterretning.
 • Ole Nørgaard Madsen efterspurgte opdatering af hjemmesidens nyheder, og sagde, at han meget gerne ville bistå hermed.

Lokalplan

Klaus Bendixen omtalte den af byrådet foreslåede placering af en moske ved Bautavej, og at en sådan efter fællesrådets opfattelse ville være i modstrid med helhedsplanen for Gellerup. Fællesrådet har fremsendt et høringssvar til byrådets medlemmer desangående og har fået stor ros for dette.

Ad 3. Regnskab og budget

Jørgen Vesterager gennemgik regnskab og budget, der blev godkendt af repræsentantskabet.

Under gennemgangen supplerede Klaus Bendixen med, at fællesrådet har fået et kommunalt tilskud på 15.000 kr. mod 10.000 kr. i tidligere år. I argumentationen for et højere tilskud indgik planerne om Hasle torv.

Ad 4. Kontingentfastsættelse for 2016

Kontingentet blev foreslået uændret, hvilket blev godkendt af repræsentantskabet.

Ole Nørgaard Madsen fremførte, at kontingentet måske var lidt lavt for organisationer og virksomheder.

Ad 5. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde foreslået en vedtægtsændring gående på, at ordet repræsentantskab skulle erstattes af generalforsamling. Dette krævede et flertal på mindst 2/3, og blev vedtaget.

Ad 6. Valg til bestyrelsen, herunder bestyrelsesmedlemmer og op til 3 suppleanter

Idet to af de eksisterende medlemmer af bestyrelsen havde ønsket at afgå, nemlig Birger Wulff Olsen og Leif Scherrebeck, var der behov for nye kræfter. Som nye medlemmer blev følgende 3 opstillet og efterfølgende valgt:

 • Louise Nielsen, Bispehaven
 • Janne Greve, Solstien
 • Ole Nørgaard Madsen, Ryhaven

Ad 7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter

Revisorerne Keld Nørgaard og Carsten Clemmensen blev genvalgt.

Revisorsuppleanterne Erik Børglum og Erik Trond Hansen blev genvalgt.

Ad 8. Eventuelt

Ole Nørgaard Madsen fortalte om en gennemgribende udvidelse af Ryhaven, bl.a. med 50 ungdomsboliger og en renovering af 124 boliger af Østjysk Bolig.

Herefter var fællesrådet – som annonceret - vært lidt mad, og snakken gik lystigt…

Restore Default Settings

Login Form