Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af betyrelsemøde 08.12.2014

Udvalgs- og bestyrelsesmøde i Hasle fællesråd

Tid og sted: mandag d. 8. december 2014, klokken 19.00 i ”Den gamle Præstebolig”

Referat fra bestyrelsesmødet:

 

Til stede:           Steen, Jesper, Rasmus, Leif, Klaus, Knud

Afbud:               Jørgen, Birger

1. Revision af dagsorden

- Intet at tilføje.

2. Referent: Knud

3. Kommentarer til sidste mødereferat

- Rasmus rundsendte referat fra møde d. 06.10.2014 på mødet. Referatet skal efterfølgende godkendes

af bestyrelsen.

4. Meddelelser fra formanden

- Klaus orienterede om fremsendt ’Politik for Borgerservice og Biblioteker’ fra Viby Fællesråd. - Vi støtter

op om høringssvar herfra.

- Moské-placering: Høringssvar hertil skal afgives. Derfor debat herom med forskellige meningstilkende-

givelser. Klaus indsender et høringssvar på Hasle Fællesråds vegne. Steen laver et udkast til høringssvar,

som fremsendes - efter bestyrelsens godkendelse. – Leif tilkendegiver dog uenighed i Hasle Fællesråds

holdning til en alternativ placering.

- Orientering om Ansøgning til Kommunen om tilskud på kr. 15.000 til Hasle fællesråd. Klaus indsender

ansøgning med bilag til kommunen.

- Klaus efterlyser en opdateret aktivitetsliste. Rasmus udsender snarest en sådan. (ER sket/red.).

5. Udvalg

5.01 Økonomisk udvalg (Jørgen)

- Intet.

5.02 PR

- Fremover skal det sidst godkendte referat ligge på vores hjemmeside.

- Forslag om etablering af en FB-gruppe, - fremført af Rasmus og Jesper, der begge arbejder videre

hermed.

5.03 Udvalg for byplanlægning

- Intet at bemærke.

5.04 Trafik

- Intet at bemærke.

5.05 Miljø/kultur

- Knud orienterede om Fællesmøde for Fællesrådene i Område Viborgvej d. 26/11 – 2014. Referat

herfra fremsendes til Hasle Fællesråd gennem rådmanden, Ole Ibsen.

6. Eventuelt

- Steen orienterede om sit kommende arrangement Medborgerskabsmiddag hjemme hos sig selv i

privaten. Mere herom til næste møde.

- Næste møde: Mandag d. 12.01.2015 kl. 19.00.

Restore Default Settings

Login Form