Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat bestyrelsesmøde 28.04.2014

Hasle Fællesråd

Bestyrelsesmøde mandag den 28.04.2014

Til stede:

Klaus Bendixen (formand)

Knud Wium Rasmussen (næstformand)

Jørgen Vesterager (kasserer)

Jesper Bomholt

Rasmus Milling

Leif Scherrebeck

Steen C. Saabye

 

Fraværende:

Birger Olesen

 

Indledning.

Klaus nævnte, at denne gang var Jesper med, og at der var kommet nye medlemmer sidste gang,som han ikke havde mødt, nemlig Rasmus og Steen.

Klaus foreslog, at Steen blev sekretær for nærværende møde, hvilket resten af bestyrelsensekunderede.

 

Revision af dagsorden.

Knud nævnte, at der var nogle datoer, hvor han havde meldt forfald. Klaus replicerede, at datoerne tog vi under et senere dagsordenspunkt.

 

Referent.

Dette punkt udgik principielt, da Steen allerede indledningsvist havde fået dette hverv.

 

Kommentarer til sidste mødereferat, fra mandag den 07.04.2014.

De til referenten fra sidste møde fremsendte ændringsforslag er inkorporeret.

De to nye medlemmer, Rasmus og Steen, bedes sende deres respektive billeder til Jesper med henblik på videre brug.

Jesper indlægger udestående relevant materiale på hjemmesiden

 

Meddelelser fra formanden.

Formanden havde været til møde på rådhuset torsdag den 10.04.2014. Mødet havde givet udmærket lejlighed til at vedligeholde relationerne til de øvrige (relativt få) mødedeltagere, men det konkrete kortsigtede udbytte havde været begrænset.

Formanden havde modtaget et brev fra en privat beboer i nærheden af Thomasminde. Denne person repræsenterede en protestbevægelse mod placering af en kommende lufthavn i deres nærområde. Skrivelsen var stilet til en række fællesråd, og hensigten med den var at opfordre disse til at støtte op om protesten.

Formanden kunne supplere med, at der er lavet en Ph.d. afhandling, der inkluderer øvrigeplaceringer, og at der skulle være en byrådsdebat omkring placeringen onsdag den 30.04.2014.

Det besluttedes, at vi ikke som fællesråd ville støtte protesten, men at det naturligvis var op til det enkelte medlem at tage selvstændig stilling for eller imod.

 

Økonomiudvalget.

Jørgen er formand, og Jørgen foranlediger ved lejlighed en overdragelse af kassererhvervet til ham fra Flemming.

 

PR-udvalget.

Referat fra repræsentantskabsmødet blev omdelt af Jørgen. Jørgen og Jesper var ansvarlige for dette referat.

Da Jesper ikke havde haft lejlighed til at læse den seneste version fra Jørgen, blev det besluttet, atJesper nærlæser det efter mødet

Jesper blev valgt som formand for PR-udvalget.

Referater, der er udestående på hjemmesiden, skal godkendes af bestyrelsen, og efterfølgende lægger Jesper dem på hjemmesiden.

 

Byplanlægningsudvalget.

Er ikke et egentligt udvalg. Alle sagerne diskuteres af den samlede bestyrelse. Klaus blev valgt som formand.

 

Trafikudvalget.

Klaus blev valgt som formand. Birger bibeholder sin plads i udvalget.

 

Miljø- og kulturudvalget.

Leif blev valgt til formand, Knud blev valgt til næstformand.

 

Eventuelt.

Vedr. sagslisten redigerer Jørgen denne, så der dels kommer sagsnumre på, og så der bliver foretaget en mere markant opdeling følgende udvalgsområderne.

Jørgen rundsender denne liste på elektronisk form.

Fremadrettet opdaterer Rasmus denne sagsliste.

Angående kalenderen opdateres Jesper af Jørgen, og Jesper publicerer efterfølgende denne på hjemmesiden. Kalenderen kommer også til at indeholde datoer og overskrifter for eksterne møder, som medlemmerne måtte deltage i.

Før ordinære møder i Hasle Fællesråd fremsendes dagsorden, opdateret sagsliste og opdateret kalender til bestyrelsesmedlemmerne. Klaus er ansvarlig for dette.

Rettelser til datoer: 13.10.2014 => 06.10.2014, og 10.11.2014 => 03.11.2014.

Datoerne blev herefter disponeret således (Jørgen sætter dem i kalenderen):

26.05.2014: udvalgsmøder: 1. session Miljø og kultur, 2 session parallelle møder for Trafik og PR.
16.06.2014: fællesmøde, Jørgen er referent.
11.08.2014: udvalgsmøder, samme princip som 26.05.2014.
08.09.2014: fællesmøde, Rasmus er referent.
06.10.2014: fællesmøde, Jesper er referent.
03.11.2014: udvalgsmøder, samme princip som 26.05.2014.
08.12.2014. fællesmøde, Knud er referent.
12.01.2015. udvalgsmøder, samme princip som 26.05.2014.
16.02.2015: fællesmøde, Leif er referent.
16.03.2015: repræsentantskabsmøde, Jesper og Rasmus er referenter.

Rasmus var kommet med nogle ideer, som alle blev positivt modtaget af bestyrelsen:

”Torvedagen” bliver varetaget af Miljø- og kulturudvalget på næste møde.
”Affald i området” bliver varetaget af Miljø- og kulturudvalget. Jørgen foreslog, at man stilede mod at involvere ”celler” med geografisk afgrænsede ansvarsområder.
”Nye medlemmer” bliver varetaget af PR-udvalget.

 

Således refereret mandag den 28.04.2014, S. E. & O.

Tilrettet 29.04.2014 og 01.05.2014 på grundlag af input fra øvrige mødedeltagere.

 

 

 

Restore Default Settings

Login Form