Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014

Referat af repræsentantskabsmødet for Hasle Fællesråd mandag den 17. marts 2014.

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab og budget
  4. Kontingentfastsættelse for 2015.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelsen
  7. valg af revisorer
  8. Eventuelt

 

Ad 1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Jens Winter, Referenter: Jørgen Vesterager og Jesper Bomholt

Ad 2. Bestyrelsens beretning:

Miljø ved Knud Wium Rasmussen.

Mogens Lyhne – spørgsmål til affaldsindsamling, som finder sted hvert år i april - i år den 27. april - og om hvad HF’s holdning til dette arrangement er - Jørgen Vesteragers svar: HF står ikke for dette, det må være de enkelte boligområder / enkelte grundejere der står for eget område.

Hardy Møller – kan nyttejobbere koordineres via kommunen? Jørgen Vesterager – private kan og skal ifølge loven selv stå for renholdelse af deres parcel - også bagsiden, selv om den støder op til off. vej. Vi vil forespørge kommunen om mulighed for støttejobs til for større indsats mod affald i området.

Flemming Olesen – Det er fint at skrænter og bede mod Netto ned mod Rymarken er ryddet da det letter affaldsoprydningen generelt.

Fællesrådet/ Miljøudvalget arbejder videre med Natur og Miljø

 

De grønne parker ved Flemming Olsen.

Kommunen ønsker en øgning af brugen af parkerne på 70% i Aarhus. Der er nedsat en adhoc gruppe på pt. 4 mand som sammen med kommunen ser på en parkudviklingsplan for Klokkerparken. Der, vil når tid, er blive afholdt et borgermøde.

 

Bispehaven ved Leif Scherrebeck:

Tryghedsrenovering

For at genskabe/forbedre trygheden i området, - er der lavet en plan for mere åbne områder, stier, veje, belysning mv. som er ved at blive implementeret. Der søges også om økonomiske midler så bl.a. parkeringskældrene kan blive gjort mere trygge at færdes i.

Social indsats:

Der arbejdes med Helhedsplaner, interviews og tidlig indsats for de unge m.fl. i området. Bl.a. Hotspot-indsats for mere beskæftigelse og flere fritidstilbud i udsatte boligområder i Aarhus.

 

 

Generelt om Hasle

Mødrekollegiet – boligsocial indsats for unge, enlige mødre - er underopførelse vest for Bispehavevej.

Fritidshuset Ellekær - fredag 14/3 blev det indviet. Fritidstilbuddene er for alle i området.

Letbane: Vedr. linjeføring - intet er fastlagt, ligger ca. 15 år ude i fremtiden. Hasle Fællesråd går ind for en linjeføring ad Rymarken til Gellerup.

 

Trafik ved Klaus Bendixen.

Generelt langsigtede projekter.

Herredsvejforlægning og evt. stigning af trafikkeintensiteten følges tæt.

Dr. Holsts vej (ikke Doktor men Direktør J). Der arbejdes på en trafikløsning for at undgå for megen gennemgående trafik til og fra Gellerup.

Østrevej – en trafikgruppe arbejder på mulighed for trafikchikane på Østrevej og på en evt. lukning ved Høgevej.

Anmodning om venstre svingbane ved Holmstruphøjsvejs udmunding i Viborgvej.


Palle på Ryhavevej vil gerne have cykelsti ved Mazda-grunden og cykelchikane på fortorvet. Hardy talte for evt. parkeringsforbud foran bygningen.

Mogen Lyhne fortæller at der afholdes møde i kalenderkvarteret ift. Herredsvej.

 

Ad. 3 Regnskab og budget
Regnskab og budget godkendt

 

Ad. 4 Kontingentfastsættelse for 2015
Kontingent foreslås uændret – godkendt.

 

Ad. 5 Indkomne forslag

Ingen

Ad. 6 Valg til bestyrelsen

Rasmus Milling, Real Mæglerne valgt.

Steen Saabye, Grundejerforeningen Kornmodsbakken valgt.

Ad. 7 Valg af revisorer

Revisorer genvalgt.

 

Ad. 8. Eventuelt.

Hasle Torv – forslag om blomsterkummer på Halse Torv. HF / Klaus undersøger.
Erik Viksø: Ønskede bedre oversigtsforhold Bispehavevej-Klokkevej/Ryhavevej
Hardy Møller – ros for renholdelsen generelt er blevet lidt bedre. Referat 14/1 & 4/2 nævner ikke nyt i sagen om Ryhavevej 52.

Herefter var HF vært lidt mad og snakken gik lystigt J

Restore Default Settings

Login Form