Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Bestyrelsens årsberetning for 2013 - 2014

Repræsentantskabsmøde i

Hasle Fællesråd

Mandag 17. marts 2014, kl. 19 i Sognegården Hasle Kirke

 

Bestyrelsens årsberetning for 2013 - 2014

Fællesrådets formål fremgår af vedtægterne, i det forløbne fællesråds år (1. april 2013 – 31. marts 2014) har bestyrelsen bestået af 6 personer, heraf var 3 gruppe medlemmer og 3 husstands medlemmer.

Det er bestyrelsens ønske, hvis muligt, at blive suppleret med flere gruppemedlemmer i det kommende år.

Bestyrelsens konstituering fremgår af fællesrådets hjemmeside: www.haslefaellesraad.dk.

Fællesrådet valgte i det forløbne år at danne stående udvalg til behandling af følgende emner, Økonomi, PR, Byplanlægning, Trafik, kultur og Miljø. I det forløbne år har der ikke været behandlet ”tunge” sager, og der har således ikke været behov for at supplere bestyrelsen med ad-hoch grupper. De fleste sager er behandlet på bestyrelsesmøderne.

 

Mht. Fællesrådssamarbejdet, borgerinddragelse m.m.

Århus Kommune har i perioden 2013 - 14 indkaldt til fællesmøder, hvor generelle projekter er blevet gennemgået og hvor fællesrådene har haft lejlighed til at kommentere disse overfor de tilstedeværende byrådspolitikere og Kommunens embedsmænd.

Kommunens afdeling for Trafik og Veje har indbudt til dialog møder i forbindelse med gennemgang af ”Anlægsarbejder i Vejplan, samt ønsker om større og mindre vej- og stianlæg”. Hasle Fællesråd har deltaget i disse møder og fremført lokalområdets synspunkter. Mere herom senere.

 

Sagsbehandling i den forløbne periode. I 2013 - 2014 har et antal sager, små og større, været behandlet i fællesrådet.

Vi vil i det følgende og på repræsentantskabsmødet, give en kort gennemgang af de sager, der prioritetsmæssigt, har haft og vil have fællesrådets opmærksomhed.

 

Økonomi og medlemstal

Med hensyn til økonomi, se kopi af det vedlagte regnskab og budget.

Hasle Fællesråd har 36 gruppemedlemmer og 26 husstandsmedlemmer.

Det kommunale tilskud, som er afhængig af de enkelte fællesråds aktivitetsniveau etc., udgjorde

15 000 kr. i 2013 - 2014, Hasle Fællesråd har for 2014 - 15 søgt om 10.000 kr.

Regnskab for 2013 - 2014

Revideret regnskab vil blive udleveret og gennemgået på mødet.

Budget for 2014 - 2015

Hasle Fællesråd - Foreløbigt budget 2014

 

 

 

Indtægter

 

 

 

Medlemskontingent, virksomheder mv. 36x250

9.000,00

Medlemskontingent, husstande 26x150

3.900,00

Tilskud Aarhus Kommune

10.000,00

 

 

Indtægter i alt

22.300,00

 

 

Repræsentantskabsmøde

3.600,00

Bestyrelses- og udvalgsmøder

5.000,00

Borgermøder, trafik og parkplan

3.000,00

Projekter og møder

4.000,00

Hjemmeside

2.600,00

Udgifter til annoncering er indarbejdet i de enkelte events

 

Kontorhold, tryksager, kopiering

3.000,00

Porto

200,00

Gaver, præmier

1.000,00

Gebyrer bank

300,00

Diverse

1.000,00

 

 

Udgifter i alt

23.700,00

 

 

Årets resultat

1.100,00

 

 

Aarhus den 17. Februar 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr. Udvalget

Jesper Bomholt, Jørgen Vesterager.

Det er fællesrådets hensigt at informere løbende om de sager, der behandles og som må have fællesrådets medlemmers og generelt beboerne i lokalområdets interesse.

Fællesrådet benytter sin egen hjemmeside og vil benytte e-mail information til medlemmerne, eksempelvis når Kommunen sender sager i høring. Høringssvar skal ofte besvares så hurtigt, at brevinformation vil være for langsomt at benytte.

Fællesrådet vil desuden benytte Lokalavisen og i nogle tilfælde Stiften, i de situationer hvor dette findes hensigtsmæssigt.

 

Samarbejdet med Lokalavisen.

I 2013 - 2014 har vi haft et godt samarbejde med Lokalavisen, der dækker vores område. Vi benytter Lokalavisen til annoncering af arrangementer og til at formidle information.

 

Fællesrådets hjemmeside

Vi har lagt vægt på at hjemmesiden giver medlemmerne adgang til oplysninger om aktuelle sager, mødereferater, udvalgenes sammensætning og arbejdsområder, samt adresser på bestyrelses- medlemmerne. Hjemmesiden bliver opdateret jævnligt.

Byplan udvalget

Klaus Bendixen og Jørgen Vesterager.

Letbanens linjeføring i lokalområdet.

Fællesrådet er imod den påtænkte linjeføring på Ryhavevej, hvor linjeføringen vil skære igennem Ryhaven, over ringvejen og ud af Edvin Rahrsvej til Gellerup. Fællesrådet ønsker en linjeføring ad de 4 sporede veje, dvs. fra torvet ad Ryhavevej, videre op af Rymarken, og ned langs Åby Ringvej til Edwin Rahrs vej, på den nordlige eller sydlige side af Ringvejen. Denne problematik har snart spøget i flere år.

Ryhavevej 52.

Har været brugt af Irakisk Venskabsforening på trods af, at stedet ikke var godkendt til mødested. Det har været årsag til klager fra de omkringboende på grund af ret støjende adfærd. Den 7. januar har Bygningsinspektorater givet tilladelse til benyttelse indenfor virksomhedsklasse 1 forudsat at foreningen kan indpasses i området uden gener for beboerne.

 

Trafik udvalget

Klaus Bendixen, Birger Olesen

Forlægning af Herredsvej

Omlægning og udvidelse af Herredsvej, med tilslutning til motorvejstilkørslen i Skejby er på vej, og vil stå færdig i 2014.

Fællesrådet forventer, at den uønskede gennemkørende trafik, på den del af Herredsvej der ligger imellem torvet og ringvejen, uanset vejbump og lignende trafikdæmpende foranstaltninger, vil blive væsentligt forøget.

Trafik og Veje har gennemført en ”før” trafikmåling i området, men vil vente på en ”efter” måling, og herefter vurdere om der bør foretages yderligere tiltag for at dæmpe trafikken. Skal beboerne og skolebørnene vente så længe på en løsning?

Det er fællesrådets indstilling, at der bør tages mere hensyn til skolebørnene, som færdes i stort antal på Herredsvej, end til trafikanter, der intet ærinde har i området. Hvis skolevejen kan sikres og man derved opnår, at forældre stopper med at køre deres børn i skole, er det jo en fin sidegevinst.

På et møde med Trafik og Veje 14. jan. 2010, fremførte Hasle Fællesråd, at man burde overveje at gøre Paludan-Müllers vej til en 4-sporet vej, for at aflaste trafikken på den del af Herredsvej som går fra det nye kryds Herredsvej/Paludan Mullersvej over ringvejen og ned til Hasle torv. Dette ønske blev affærdiget af Trafik og Veje’s planlægningsafdeling, med begrundelse i, at man forventer, at Herredsvej alligevel vil blive

belastet med hovedparten af trafikken fra motorvejssystemet ind mod ringvejen.

 

Holmstruphøjvej.

Der er problemer med udkørsel fra Holmstruphøjvej til Viborgvej. Hasle Fællesråd støtter grundejerforeningen i deres arbejde med at få anlagt en højre svings bane.

 

Dr. Holstvej.

Krydset Dr. Holstvej /ringvejen er åbnet for gennemkørende trafik. Områdets beboere er meget nervøse for den stigende trafik, i sær når udbygningen af Gjellerup er færdig, så vil en af udfaldsvejene ramme dette kryds. Kommunen vil først se på problemet når helhedsplanen er færdig.

 

Østrevej.

En trafikgruppe arbejder fortsat på en trafikdæmpning af Østrevej, som er et stort ønske fra beboerne, desuden har et stort flertal af områdets beboere et ønske lukning ved Høgevej, Dette mener Trafik og Veje ikke er nødvendigt da trafikmængden er forholdsvis lav. Fællesrådet supporterer gruppen ved kontakt til Trafik og Veje, for at få foretaget vejledende hastighedsmålinger og trafiktællinger.

Udvalg for natur og miljø

Knud Wium Rasmussen, Leif Scherrebeck, Jørgen Vesterager

23.4.2013:     Frivillige projekter

- Møde vedrørende projektet: ”Samarbejde med Natur og Miljø om frivillige projekter i lokalområderne”. Der er mulighed for at søge tilskud og hjælp til tunge arbejdsopgaver. Udvalget har intentioner om at igangsætte grønne projekter i nogle af områdets gadekryds. Dette indebærer, at beboere ved relevante gadekryds vil blive kontaktet.  Vi har i denne sammenhæng tænkt os, at blomsterbeplantning skal være dominerende.

28. 5.2013:    Blomsterløg

- Udvalget ansøgte om at komme i betragtning ved tildeling fra ’blomsterløgspuljen 2013’. Hvis vi fik en andel tildelt, skulle blomsterløgene plantes/sættes i rabatterne ved Klokkerfaldet og Klokkerbakken. - Vi kom ikke i betragtning i denne omgang, da vi tidligere har fået tildelt andele.

12. 3.2013:    Affald

- Vi er fra Aarhus Kommune sammen med ’Grundejerforeningen Solbakken’ blevet kontaktet angående affaldsindsamling søndag d. 21.4.2013 - Vi har ikke kunnet afse tid og ressourcer til at kunne deltage og få organiseret de nødvendige tiltag.

9. 1.2013:      Affald omkring Klokkerparken og Ryhavevej + bilkørsel i området

- I forlængelse af et ’Walk and Talk’-møde har der været møder med de handlende her   vedrørende manglende oprydning og opsamling af affald uden for butikkerne – og om kommunens jordstykker.

11.11.2013:   Vælger- og borgermøde

- Problemet med affald og bilkørsel blev genoptaget ved ’Vælger- og Borgermøde’, hvor politikerne kommenterede problemerne, - men var flygtige omkring kommunens ansvar i denne henseende.

- I løbet af foråret 2014 vil udvalget tage kontakt til Natur og Miljø vedrørende de fortsatte problematikker.

- Vi er i kontinuerlig kontakt med Bispehaven gennem vores bestyrelsesmedlem Leif Scherrebeck, der repræsenterer Boligforeningen Præstehaven.

- Vedrørende Projekt Klokkerparken: Udvalget er blevet inviteret til at deltage i et møde d. 27.1.2014 vedrørende kommunens forslag til Klokkerparkens omlægning og renovering/vedligeholdelse.

- Vedrørende ’Waoo! Fibernet’: Udvalget har været en tur rundt i Haslevangs-kvarteret som følge af henvendelser vedrørende skæve og ødelagte fliser efter nedlægning af fibernet.  - Vi har kunnet konstatere, at der var tale om begrænsede klager.

Kulturudvalg

Knud Wium Rasmussen, Leif Scherrebeck, Jørgen Vesterager

6.2.2013:

- Møde vedrørende ”Tryghedsprojekt i Bispehaven”. Udvalget deltog i et ’Fokusgruppe-  interview’ afholdt af Anne Østergaard i ’Østjysk Bolig’s administration. - I forbindelse hermed      fik vi forelagt forskellige socialpædagogiske tiltag og tryghedsskabende ændringer af området, hvoraf nogle for øjeblikket er foretaget/gennemført.

26.6.2013:

- ’Møde med Fællesrådene i Område Viborgvej’: Udvalget deltog i mødet, hvor OmrådeUdviklings-Planen blev gennemgået, - herunder dens opbygning. Refereret af Fritids- og Ungdomsskoleleder Kristan Avnsbøl.             Mødet var på initiativ af områdechef Ole Ibsen.
En mulig opgave for Hasle Fællesråd kan være at skabe dialog mellem f. eks. Fritids- og Ungdomsskole-området ’Ung i Viborgvej’ og beboerne tæt på den nye institution ved siden af Bispehaven.

Der arbejdes intenst på at skabe flere fritidsjobs til unge, - med en henvendelse fra 3 F om at henvende sig her.

Herudover blev det også aftalt, at fællesrådene kan bruges ved opstart og afvikling af aktiviteter i lokalområderne. Lokalrådene vil være med til at fortælle ’den gode historie’.

 

Bestyrelsen

Hasle Fællesråd

10. februar 2014

 

Restore Default Settings

Login Form