Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat fra repræsentantskabsmøde Tid og sted: mandag d. 11. marts 2013, Hasle Lokalcenter

Referat fra repræsentantskabsmøde

Tid og sted: mandag d. 11. marts 2013, Hasle Lokalcenter

1. Valg af dirigent og referent.

Jens Vinter valgt som dirigent

Arne Svendsen, Jesper Bomholt valgt som referent

 

Dirigent konstaterede at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt.

 

2. Bestyrelsens beretning

 

Ena Jarland fremførte, at kommunens afdeling ”Sundhed og omsorg” overvejer at indførelse en slags overbestyrelse over lokalcentrene. Ena foreslog fællesrådet at tage emnet op på førstkommende fællesmøde for fællesrådene, med henblik på om disse kan tage rollen som en sådan bestyrelse.

 

PR-udvalget: Flere medlemmer udtrykte tilfredshed med hjemmesiden og dens indhold.

 

Byplan-udvalget: Ungdomsboliger ved Bispehavevej. Lokalplan 922. Jørgen beretter: Det område, hvor der tidligere var placeret institutioner er nu ryddet for bygninger. Her i foråret påbegyndes opførelsen af ungdomsboliger med det formål bl.a. at kunne huse yngre enlige mødre. Det socialpædagogiske formål er at støtte disse yngre enlige mødre gennem bofællesskabet og tilknyttede ressourcepersoner.

Ffritidscenter på 500 m2 i på Rytoften 16 til fritidsklubben og ungdomsklubben ved siden af den kommunale legeplads på Ryhavevej 40 er underetablering. Den skal erstatte et lejemål i en utidssvarende bygning på Bispehavevej 29. Personalet herfra flyttes med over. Det forlyder at det nuværende personale har god kontakt med de unge mennesker i området og vi håbet på, at det vil løse nogle af de problemer, som Klokker-kvarterets beboere oplever med de unge fra især Bispehaven.

Ny kommuneplan 2013 blev forleden præsenteret på Rådhuset, Jørgen deltog. Se nærmere på www.plansystem.dk

 

Trafik-udvalget: Klaus gennemgik bl.a. trafiktællinger i og omkring Haslevang og Herredsvejs området.

Børge Fedders fremførte, at når de nye målinger gennemføres, så er det væsentligt, at tælling også indikerer, hvilken del af trafikken der hidrører fra de beboere i området, som kører ind/ud hver dag.

Knud Erik Henriksen informerede om, at der, de sidste 1-2 år er sket en del uheld i vejkrydsene på Østrevej, samt ved Østrevej/Haslevangsvej krydset – og spurgte, hvorfor der ikke foretages nogen trafikregulering i området.

Klaus nævnte, at den gruppe i Haslevang, som arbejder med trafikforholdene, fortsat er aktiv. Morten Skott er et af gruppens medlemmer.

Knud Erik Henriksen nævnte behovet for at få bomme op ved cykelsti fra Fuglebakkevej over til Haslesvangsvej (ud for Østrevej).

 

Miljøudvalget: Ingen kommentarer udover det, som er anført i årsberetningen.

 

Kulturudvalget: Jørgen har sammen med Knud Wium fra Solbakken været inviteret til interview i Østjysk Bolig – Bispehaven (Tryghedsprojektet) for at redegøre for naboernes opfattelse af hvilke fordele og ulemper/problemer, der var ved naboskabet. Vi debatterede forskellige tryghedsskabende og positive initiativer i den nærmeste fremtid. Herom senere.

Jørgen har deltaget i møder med Børn og Unge – FU-området. Formål: At etablere gode og lærerige aktiviteter for unge i Området. Knud og Jørgen skal i den kommende tid have møde med FU-Hasle

 

Fokusområder 2012/13 blev gennemgået uden kommentarer. NB Fokusområder for 13/14 er ikke vedtaget endnu i bestyrelsen!!

 

3. Regnskab og budget

Idet budgettet for 2013 udviser et forventet underskud på ca. 20.000 kr., fremførte Mogens Lyhne at det på lang sigt er hensigtsmæssigt at der er balance i regnskabet.

 

Regnskab for året 2012, samt budget for året 2013 blev godkendt.

 

4. Kontingentfastsættelse for 2013

Hasle Fællesråd har uændret 36 gruppemedlemmer og uændret 25 husstandsmedlemmer

Kontingent besluttet uændret.

 

5. Indkomne forslag

Det indkomne forslag om at ændre ordlyden  fra ”Repræsentantskab” til ”Generalforsamling” blev vedtaget med stort flertal.

 

6. Valg til bestyrelsen

Knud Wium blev valgt som nyt medlem.

Mogens Lyhne blev valgt som suppleant.

Kjeld Nørgaard og Søren Lillemose var på valg som revisorer, genopstillede og blev genvalgt.

1. og 2. suppleant: Erik Trond og Carsten Clemmensen blev genvalgt.

 

7. Eventuelt

Kaj Liendgaard fremførte problem med lugtgener i området ved krydset Ryhavevej/Bispehavevej, formentlig fra en restaurant i området.

Restore Default Settings

Login Form