Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat fra bestyrelsesmøde, 12.133 Tid og sted: mandag d. 5. november 2012, klokken 19.00 i ”Den gamle Præstebolig”

 

 

Århus, d. 15. januar 2013

Referat fra bestyrelsesmøde, 12.133

Tid og sted: mandag d. 5. november 2012, klokken 19.00 i ”Den gamle Præstebolig”

 

1. Revision af dagsorden.

 

2. Valg af referent.

Bent Nielsen

3. Kommentarer til sidste mødereferat. Ingen kommentarer.

4. Meddelelser fra formanden.

Info fra ”Børn og Unge Magistraten”, skal vi have et udvalg der tager sig af dette område?

Der blev ikke truffet beslutning om, at oprette et nyt udvalg desangående. Punktet ligges ind under kultur.

Repræsentantskab i beboerportalen ”Aarhus V”, fravalgt vi har ikke ressourcer til at deltage.

Øvrige sager under udvalgsinfo.

5. Udvalg.

 

5.01 Økonomisk udvalg.

Der er 82.000 kr på kontoen. Ifølge Flemming er der 9 medlemmer, der mangler at betale. Det besluttes at fremsende rykker.

 

5.02 PR.

 • Hjemmesiden vil blive opdateret i forbindelse med åbningen af Hasle Torv.
 • Skrift om fællesrådet til brug for uddeling. Skal helst være klar til åbning af Hasle Torv, action Arne.

 

5.03 Udvalg for byplanlægning.

 • Ryhavevej 52, sag om dispensation fra lokalplan.
 • Klubben ved Rytoften 15. Ingen info.

 

5.04 Trafik.

 • Anlægsarbejder i anlægsprogram 2013

Ønsker fra Hasle fællesråd Orientering ved Ole

Trafikdæmpning af Østrevej og Højkolvej, samt lukning ved Høgevej.

Cykelsti på Ryhavevej. P Forbud på venstre side set fra Viborgvej (ud for Mazda Grunden), er det muligt?,

eller er der andre muligheder?

Ny belægning på Haslevangsvej.

Chikane der umuliggør højre sving via fortovet Ryhavevej/Rymarken, Trafik og Veje er bedt om at løse dette

problem.

 • Trafiktællinger og vejledende hastighedsmålinger, ej noget nyt.
 • Trafikgruppen i Herredsvang, angående ønske om lukning af Haslevangsvej ved Staghøjvej / Høgevej, ej noget nyt.
 • Hasle Torv.

Indvielse af torvet, en hurtigarbejdende gruppe skal tage sig af dette, Hele bestyrelsen har ansvaret for dette punkt.  Jørgen sørger for kogeplader og der skal lejes telt, samt inviteres relevante politikere. Det besluttes at invitere Ango Vinter fra socialdemokraterne og Kate Runge fra Venstre. Der afholdes et koordinerende møde den 26. november og Ole har sendt en to do liste rundt til hele bestyrelsen, hvor man kan byde ind på relevante opgaver. Åbningen ligges den 08. dec.2012 i tidsrummet imellem 14 og 16.00. Det undersøges endvidere om der er mulighed for at få blomsterkummer til torvet eller alternativt en skulptur eventuelt ved billedhugger Bent Kjærgaard. Dette undersøges nærmere.

 • Ulovlig og farlig bilkørsel på stier i Hasle.
  • Trafik og Veje ang. hjørnet ved Ryhavevel/Rymarken, ej noget nyt.
  • Natur og Miljø ang. bilkørsel i Klokkerparken, ej noget nyt.

 


5.05 Miljø.

 • Problemer med affald der flyder på gader, fortove, torvet, og i parker.

Rytoften blev igen benyttet som losseplads. Problemet er fortsat til stede og der skal tages kontakt med relevante parter.

 • Opfølgning på udestående sager med Natur og Miljø.
 • Grønt område ved Viborgvej, udenfor ringvejen, hørende til Kommunens ejendomsforvaltning.
 • Klokkerparken, plan for opgradering i 2012

 

5.06 Kultur.

 

6. Punkter på bestyrelsesplan.

7. Eventuelt.

Jan. 2013 Bent

Restore Default Settings

Login Form