Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat fra bestyrelsesmøde, 13.134 Tid og sted: mandag d. 14. januar 2013, klokken 19.00 i ”Den gamle Præstebolig”

Århus, d. 23. januar 2013

Referat fra bestyrelsesmøde, 13.134

Tid og sted: mandag d. 14. januar 2013, klokken 19.00 i ”Den gamle Præstebolig”

 

 

1. Revision af dagsorden.

 

2. Valg af referent.

Arne Svendsen

3. Kommentarer til sidste mødereferat.

Ikke klar endnu

 

4. Meddelelser fra formanden.

Ingen

 

5. Udvalg.

 

5.01 Økonomisk udvalg.

 • Medlemsstatus. Ole redegjorde for at medlemstallet er status quo.
 • Ansøgning om støtte fra Kommunen for 2013. Vi ansøgte om 10.00 kr., og dette er bevilget af kommunen.
 • Regnskab for 2012 er klar til næste bestyrelsesmøde. Budget 2013 er klar.

 

5.02 PR.

 • Hjemmesiden. Problemer med affald der flyder på gader og i parker i Ryhavevej området nævnes på hjemmesiden. Breve vedr. opfølgning på affald lægges på hjemmesiden.
 • Skrift om fællesrådet til brug for uddeling. Kan dette skrift lægges på hjemmesiden, ja.
 • Vores software på hjemmesiden skal opgraderes for at undgå sikkerhedsbrist.

 

5.03 Udvalg for byplanlægning.

 • Ryhavevej 52, intet nyt, sagen afsluttes.
 • Klubben ved Rytoften 15, intet nyt.

 

5.04 Trafik.

 • Trafikgruppen i Herredsvang, angående ønske om lukning af Haslevangsvej ved Staghøjvej / Høgevej. Klaus tager sagen op med trafik og Veje. Der er endnu ikke foretaget nabohøring?
 • Politikere vil gerne inviteres til møde for drøftelse af trafikken på Herredsvej og i Haslevang.  Vi afventer kommunens eftertællinger.
 • Hasle Torv. Formanden roste bestyrelsen for deres indsats for at markere åbningen af 2. fase på en festlig måde.
 • Et muligt borgermøde i efteråret 2013 bør have trafikforhold, samt anvendelsen af Hasle Torv som emne.
 • Ulovlig og farlig bilkørsel på stier i Hasle.
  • Trafik og Veje ang. hjørnet ved Ryhavevel/Rymarken, Klaus følger op på denne sag..
  • Natur og Miljø ang. bilkørsel i Klokkerparken, Ole følger op på dette problem.

 

5.05 Miljø.

 • Problemer med affald der flyder på gader, fortove, torvet, og i parker. Ref. udsendt note om ”walk around” møde i Klokkerparken og ved Ryhavevej. Der er planlagt møde med ejeren af Netto bygningen i marts og møde med Natur og Miljø senere i januar.
 • Grønt område ved Viborgvej, udenfor ringvejen, hørende til Kommunens ejendomsforvaltning. Vi har lovet at støtte indkøb af træer med et beløb op til 5.000kr, men pt. ligger sagen hos grundejerforeningen.
 • Skøjtebanen. Vi skal selv kontakte kommunen for at få tændt lys, når isen er klar. Problemet med at nogen lukker vandet ud af bassinet vil blive løst ved at påsætte låse, action Vand og Spildevand.
 • Klokkerparken, der er fortsat et beløb afsat til renovering. Natur og Miljø har endnu ikke startet projektet.

 


5.06 Kultur.

 • Møde med fællesråd i området Viborgvej 30.nov., arrangeret af kommunens afdeling for Børn og Unge, områdechef Ole Ibsen. Jørgen deltog i mødet som var et kort introduktionsmøde. Flere møder følger.
 • Jørgen og Jesper (evt. sammen med Ida) vil deltager i et interview i Bispehaven, sammen med en repræsentant fra Grundejerforeningen Solbakken. Emne, tryghed i området.

Der har været en del episoder med overfald, eksempelvis ved Ringvejen, Rymarken og Ryhavevej.

Bispehavens sanktionsmuligheder overfor kriminelle der bor i Bispehaven og er aktive i lokalområdet ophører ifølge Leif ved Bispehavens matrikel grænsen, hvorfor ikke ved en grænse på 500 meter fra Bispehaven, har Bispehavens bestyrelse berøringsangst?

Vi husker vel alle vort tidligere bestyrelsesmedlem Jonna, der blev plages så meget af unge bøller, at hun valgte at flytte fra Bispehaven.

Alle i fællesrådet bedes give input som kan medbringes til mødet.

 

6. Punkter på bestyrelsesplan.

 • Repræsentantskabsmødet 11. marts, gennemgang af to-do liste, husk indbydelse med bilag skal sendes senest 14. februar!! Ref. vedtægterne.
 • Det bør tilstræbes at der er flere grundejerforeninger der er repræsenteret i fællesrådets bestyrelse. Vi ringer rundt og spørger relevante personer. Der er tre personer der i år trækker sig fra bestyrelsen, så der er plads til nye medlemmer som vil gøre en aktiv indsats for lokalområdet.

7. Eventuelt.

2013.01.23 Arne/Ole

Restore Default Settings

Login Form