Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat fra bestyrelsesmøde, 12.130 Tid og sted: mandag d. 7. maj 2012, klokken 19.00 i ”Den gamle Præstebolig”

 

Referat fra bestyrelsesmøde, 12.130

Tid og sted: mandag d. 7. maj 2012, klokken 19.00 i ”Den gamle Præstebolig”

Deltagere: Klaus, Birger, Jørgen, Bent, Ole

Fraværende: Leif, Jesper og Arne

1. Revision af dagsorden

Ingen kommentarer

 

2. Valg af referent

Klaus blev valgt enstemmigt

 

3. Kommentarer til sidste mødereferat

Ingen kommentarer

 

4. Meddelelser fra formanden, herunder gennemgang af det tidligere tilsendte dokument der omhandler sammensætning af udvalg og mødekalender.

Næste møde flyttes fra 4. juni til 11. juni.

5. Udvalg

 

5.01 økonomiske udvalg,

 • Flemming har lovet at fortsætte som tilknyttet til bestyrelsen og med ansvar for kasserer jobbet. Flemming fortsætter som ad hoc kasserer, hvis ingen regler strider mod det, Ole undersøger.

 

5.02 PR

 • Hjemmesiden, ingen kommentarer
 • Skrift om fællesrådet til brug for uddeling, det forventes at Arne færdiggør det.

 

5.03 Udvalg for byplanlægning,

 • Klubben ved Rytoften. Intet nyt
 • Forundersøgelse for ungdomsboliger ved Bispehavevej. Intet nyt
 • Hasle Skole, sammenlægning med anden skole/lukning.

Der blev afholdt møde på Hasle skole. Jørgen deltog sammen med 12 – 14 andre. En gruppe af deltagerne havde udarbejdet et høringssvar, som Fællesrådet godkendte. Det dokument vil blive sat på hjemmesiden.

 • Jørgen deltager i møde om ”børn og unge” på Grøndalsvej 15. maj kl. 1600.

 

5.04 Trafik

 • Trafiktællinger og vejledende hastighedsmålinger på:

Østrevej, Højkolvej, Staghøjvej/Fuglebakkevej, Klokkervej og Ryhavevej. Forventes foretaget i løbet af sommeren.

 • Trafikgruppen i Herredsvang, angående ønske om lukning af Haslevangsvej ved Staghøjvej / Høgevej. Venter på ovennævnte trafiktælling.
 • Sv.E. Jacobsen, ang. asfalt belægning i Haslevang. Dårlig belægning gælder overalt i området; men Haslevangsvej er ringe. Info til Trafik og Veje.
 • Hasle Torv. Renovering af bankhjørnet starter medio august 2012 og forventes afsluttet i november. Den nye tegning lægges på hjemmesiden. Fællesrådet ønsker at den nederste part af Herredsvang, ned mod torvet, bliver asfalteret over så kort en strækning som muligt. Asfalt belægningen er krævet af trafiksikkerheds hensyn.
 • Søren Stokholm, trafik og parkering ved Kærtoften. Klaus har talt med Søren og henvist til Anette, inspektør på Århus Købmandsskole, Viborgvej. Der er tidligere blevet påpeget overfor eleverne, at parkering på private områder er forbudt.
 • Sv.E. Jacobsen, overordnet trafik- og vejplanlægning i Haslevang. Afventer trafiktællingen i området, se overfor.
 • Orientering om skolevejsanalysen 2010. Blev fremlagt på mødet.
 • Ulovlig og farlig bilkørsel på stier i Hasle. Sagen diskuteret med Trafik og Veje mht. stien imellem Ryhavevej og Ringvejen, stien imellem Rytoften og Hasle Centervej og cykelstien ved krydset RYhavevej og Rymarken.

 

 

5.05 Miljø,

 • Problemer med affald der flyder på gader, fortove, torvet, og i parker.
 • Overdreven skiltning om cykelrute i Klokkerparken.
 • Brønddæksler som efterhånden ligger alt for højt i forhold til stiernes niveau, i Hasle Vest villakvarteret.
 • Graffiti i Klokkerparken, transformatorstation.
 • Grønt område ved Viborgvej, udenfor ringvejen, hørende til Kommunens ejendomsforvaltning.
 • Klokkerparken, plan for opgradering i 2012

 

De ovennævnte punkter hører under Natur og Miljø, Ole tager en snak med Natur og Miljø om disse punkter under det kommende møde.

Evt. bør Natur og Miljø inviteres med til et evt. borgermøde i efteråret.

 

 • Blomsterløgspuljen 2012. Vedr. blomsterløg søger grundejerforeningen Holmstrup bakker om tildeling af løg – Ole søger og kontakter ansøger.
 • Affaldsindsamlingen 22. april 2012. Affaldsindsamlingen 22. april deltog vi ikke i. Det bør principielt være grundejerforeningerne, der engagerer sig i det. Grundejerforeningen Solbakken nåede ikke at deltage i år; men har planer om en større event næste år.
 • Bilkørsel i Klokkerparken. Natur og Miljø er informeret, vi har bedt om møde for at drøfte hvorledes vi kommer dette problem til livs.

 

5.06 Kultur,

Intet

 

6. Punkter på bestyrelsesplan

Intet

 

7. Eventuelt

Intet

 

Klaus, 2012.05.14

Restore Default Settings

Login Form