Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af repræsentantskabsmødet 12. mart 2012 i Caféen på Hasle Lokalcenter, Rymarken 118

REPRÆSENTANTSKABSMØDE, REFERAT

Mandag 12. marts 2012, kl. 19 i Caféen på Hasle Lokalcenter, Rymarken 118

 

1.     Valg af dirigent og referent

Kjeld Nørgaard blev valgt til dirigent.

Dirigent konstaterede at der havde været rettidig indkaldelse.

2.     Bestyrelsens beretning

Formanden redegjorde for, hvorledes det praktiske arbejde foregår i dialogen med kommunens embedsmænd, samt politikere. Det foreløbigt positive forløb omkring Hasle Torv blev brugt som eksempel, idet dette er vores vigtigste projekt.

3.     Regnskab 2011, budget 2012 og medlemstal

Regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger.

Hasle Fællesråd har 36 gruppemedlemmer og 27 husstandsmedlemmer, hvilket er stort set er uændret i forhold til sidste år.

Kontingentfastsættelse for året 2013. Bestyrelsen havde fremsat forslag om uændret kontingent. Jørgen Vestergaard og Ivar Nedergaard foreslog nedsættelse af kontingent. Efter mundtlig afstemning blev bestyrelsens kontingentforslag vedtaget.

4.     PR-udvalget

Jesper Bomholt gjorde kort rede for vores hjemmeside, og opfordrede bl.a. den øvrige bestyrelse til at bringe indlæg og opdateringer. Det blev foreslået fra Jesper, at medlemmer og andre kunne tilmelde sig elektroniske nyheder via hjemmesiden.  Ena Jarland foreslog, at bestyrelsen sender brev ud til medlemmer for at få disse til at returnere mail adresser, således at nyheder kan udsendes elektronisk. Elna Hejgaard foreslog at der f.eks. indrykkes annonce/udarbejdes artikel til lokalaviser for at synliggøre fællesrådets indsats omkring til eksempel Hasle Torv. Ole Nørgaard forespurgte om det var intentionen at HF´s hjemmeside skulle være en ”portal” for lokalområdet. Dette blev venligt tilbagevist af Jesper, grundet manglende ressourcer i fællesrådets bestyrelse.

5.     Byplanudvalget

Ungdomsklub ved Rytoften. Ena gav udtryk for at rådet skulle fortsætte modstanden imod klubben, ud fra en betragtning om, at de unge i Bispehaven ville foretrække at være i Trivselshuset i stedet for en ny klub ved Rytoften. Det vides ikke, om byggeriet af klubben ved Rytoften er godkendt (havde oprindeligt været planlagt til byggestart nov. 2011 og ibrugtagning efteråret 2012).

Ungdomsboliger ved Bispehavevej. Leif Scherrebeck redegjorde for formålet med boligerne, at det er forbeholdt ungdomsboliger, heraf en etage reserveret enlige mødre under uddannelse. Ena gav udtryk for forundring over, at man ikke benyttede chancen til at blande ungdoms og ældreboliger (IKKE plejeboliger), og var i øvrigt fortaler for at området bebygges. Leif gav udtryk for at kommunens ønske var netop ungdomsboliger. Birger gav medhold i, at der er et behov for ældreboliger i området, nu hvor Toftegården rives ned.

6.     Trafikudvalget

Haslevangen. En gruppe borgere i den nordlige del af Haslevang har arbejdet med underskriftsindsamlinger, for at få løst problemet med utilsigtet gennemkørende trafik, ved lukning af vejen over mod Frydenlund. Underskriftsindsamlingen er afleveret til Trafik og Veje. Henrik Mortensen, som repræsenterer Haslevangsvej Syd og Haslevænget, gav udtryk for foreningens klare modstand imod at lukke forbindelsen mellem Høgevej og Staghøjvej, samt at man som medlem af HF forventede rådets opbakning. HF kommentar hertil var at fællesrådet forholder sig neutralt til modeller for løsning af problemet og forventer at beboerne i området selv vælger en acceptabel løsning. Fællesrådet hjælper gerne med til at arrangere møder med Kommunens sagsbehandlere mv. En underskriftsindsamling er langt fra nok til at gennemføre en lukning af en vej. Proceduren er at Kommunen efter at have modtaget en underskriftsindsamling, foretager en skriftlig høring hos beboere i området, hvorefter sagen går i Teknisk Udvalg. Formodentlig skal politi og brandmyndigheder ligeledes høres.

Hasle Torv. Det er håbet, at de næste 2 hjørner af Hasle Torv kan færdiggøres. Projektets fase 2, renovering af ”Bankhjørnet” og hjørnet overfor forventes påbegyndt i 2012, men færdiggjort senere pga. at det bevilgede beløb formodentlig ikke rækker til en færdiggørelse.  Kirsten Pedersen, Hasle Seniorforening, spurgte til, om der allerede nu kunne eller skulle tages hensyn til den i fremtiden kommende letbane, som forventes over Hasle Torv og ad Ryhavevej. HF har henvendt sig til Letbanesekretariatet og bedt om at Letbanen bør følge de firesporede strækninger på Ryhavevej og op af Rymarken. Fællesrådet har ønsker til vejene og ønsker en cykelsti på Ryhavevej, men sagsbehandlerne arbejder i øjeblikket udelukkende på projektets fase 1, så der er p.t. ingen mulighed for at råbe sagsbehandlerne op.

Herredsvej. HF har meget fokus på trafikbelastningen på det nederste stykke af Herredsvej (mellem ringvejen og Viborgvej), hvor der i dag passerer 3900 biler i døgnet, og hvor der efter forlægningen omkring det ny sygehus, forventes yderligere væsentlig flere biler. Der er foretaget ”før” trafik målinger og Kommunen vil ikke diskutere en løsning før der forefindes ”efter” målinger.

7.     Miljøudvalget

Et stort antal afsluttede sager – f.eks. udbygningen af legepladsen nederst i Klokkerparken. Blandt igangværende sager, blev der fokuseret på affaldsproblemer omkring Kærtoften og på og ved Ryhavevej generelt. Natur og Miljø arbejder på en liste der fortæller om de enkelte matriklers tilhørsforhold, så det bliver lettere at udpege de personer, firmaer og kommunale instanser som er ansvarlige.

Lilian Rasmussen,  spurgte til vandhullet på 2.vej på Klokkerfaldet. Kommunen mangler at så græs, når der bliver tørt nok hertil. HF følger sagen op fortsat.

Ulovlig trafik i området. Der er nu opsat afspærringer for enden af Ryhavevej ud mod Ringvejen. Der er desværre fortsat personer som ødelægger afspærringen, hvilket gør det muligt for såkaldte ”utilpassede” unge at køre fra Ryhavevej ud på Ringvejen.

8.     Fokusområder 2012-13

Der arbejdes videre med ovenfor nævnte områder.

Bestyrelsens beretning blev godkendt med applaus.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Jesper og Leif blev genvalgt. Flemming genopstiller ikke.

HF siger tak til Flemming for 5 års tjeneste i rådet.

 

7. Valg af revisorer.

Revisorer og revisor-suppleanter blev genvalgt.

  1. 8. Eventuelt

Affaldsindsamling søndag den 22. april. Det blev drøftet, hvorledes man kunne inddrage områdets beboere i dette arbejde, måske koordineret via grundejerforeninger.

Det blev aftalt at Leif og Jørgen tager initiativ til eventuelt at kunne inddrage områdets unge til en mere generel løsning.

 

 

Hasle marts 2012

Arne/Flemming
Restore Default Settings

Login Form