Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde, 12.125 Tid og sted: mandag d. 7. november 2012, klokken 19.00 i ”Den gamle Præstebolig”

Århus, 16.01.2012

 

Referat af bestyrelsesmøde, 11.125

Tid og sted: mandag d. 7. november 2011, klokken 19.00 i ”Den gamle præstebolig”

 

Deltagere:Ole, Klaus, Flemming, Bent

Afbud/fraværende: Jesper, Arne, Leif, Birger, Jørgen

 

Orientering om forskellige emner før afholdelse af bestyrelsesmødet

Tommy Falck fra Aarhus Arkitekterne fortalte om udviklingstankerne for en ny by omkring Marienlystvej. Sagen har fyldt en del i dagspressen, da bygherren har gjort realiseringen af projektet betinget af at bebyggelsen placeres i en af de grønne kiler i vort lokalområde (imellem Tilst og Universitetshospitalet i Skejby). Tommy Falk orienterede om det interessante projekt og afleverede en data pakke til fællesrådet. Fællesrådets holdning til projektet blev ikke diskuteret.

 

Mogens Lyne fra Grundejerforeningen Kalenderkvarteret, argumentere for en ændret linjeføring af busrute 16. Mogens Lyne forventer at det vil blive vanskeligt at få ruten lagt om, og kontakter evt. selv de ansvarlige.

 

Poul Henning Olesen og Preben Sørensen fra Åbyhøj Grundejerforening fortalte om planer mht. det gamle elværk´s bygninger I Åbyhøj. Vil Hasle Fællesråd støtte op om, at disse bygninger renoveres, for at danne et fælles Hasle-Aabyhøj medborgerhus. Repræsentanterne fra Åbyhøj Fællesråd fik moralsk opbakning fra fællesrådet til at fortsætte med projektet.

 

Referat fra møde af d. 07.11.2011

 

1. Revision af dagsorden

 

2. Valg af referent Bent Nielsen

 

3. Kommentarer til sidste mødereferat Da mødereferatet ikke foreligger flyttes punktet til næste møde.

 

4. Meddelelser fra formanden

Ole orienterede omkring det beklagelige i at natteravnene i Bispehaven er lukket ned af Natteravnenes lokalafdeling i Aarhus. Problemet skyldes at Natteravnene i Bispehaven, har startet en underafdeling, som de kalder ”Dagkragerne”. Dagkragerne fungerer i dagtimerne og består hovedsagelig af kvinder med indvandrer baggrund. Kvinderne har selv valgt betegnelsen ”Dagkrager”, da de ser det som værende problematisk, at deltage i noget med betegnelsen nat. Natteravne hovedorganisationen forstår ikke denne problematik og kræver at kvindegruppen skal kalde sig Natteravne, alternativt lukke underafdelingen. Formand for Natteravnene i Bispehaven Gitte Bulow, har på dette grundlag, og efter flere forgæves forsøg på at tale Natteravnenes lokalafdeling til fornuft, valgt at lukke afdelingen i Bispehaven. En beslutning som beboere i Bispehaven og Hasle lokalområde må beklage.

 

5. Udvalg

 

5.01 Økonomisk udvalg, Flemming

 • Medlemssituationen er uændret

 • Økonomi, er uændret. Foreningen fremstår som havende en god og solid økonomi.

 • Ansøgning om økonomisk støtte for 2012, indsendes senest 15. december. Ole og Flemming laver ansøgning.

 

5.02 PR

 • Hjemmesiden. Ift. Til hjemmesiden fremgår der ikke noget nyt

 

5.03 Udvalg for byplanlægning,

 • Grønt område ved Viborgvej, udenfor ringvejen, hørende til Kommunens ejendomsforvaltning,

Ole vil forfatte en skrivelse vedr. Fællesrådets synspunkter.

 • Klubben ved Rytoften, Flemming/Arne. Der var ikke noget nyt under dette punkt.

 • Forundersøgelse for Ungdomsboliger ved Bispehavevej, Ole ville forfatte et brev til Birgit Hinnerup vedr. Fællesrådets synspunkt, at det fortsat udelukkende skal være ungdomsboliger der bliver bygget og ikke anden form for bebyggelse iblandet.

 

5.04 Trafik

 • Trafiktællinger og vejledende hastighedsmålinger på:

Østrevej, Højkolvej, Staghøjvej/Fuglebakkevej, Klokkervej og Ryhavevej. Klaus, p.t. intet nyt.

 • Trafikgruppen i Herredsvang, angående ønske om lukning af Haslevangsvej ved Staghøjvej / Høgevej. Klaus, p.t. intet nyt.

 • Hasle Torv. Det blev besluttet at sende brev til Preben Pold fra Trafik og Veje om at høre, hvor langt sagsbehandlingen er kommet. Klaus.

 

5.05 Miljø,

 • Problemer med affald der flyder på gader og i parker. Det blev aftalt at Bent og Flemming laver billeddokumentation, som skal sendes til relevante parter.

 • Legeplads i Ryhaven, ansøgning til Real Danica. Der er tre grundejer foreninger der grænser op til Ryhaven, Åbyhøj, Ryhøjen og Solbakken. Fællesrådet repræsenterer de to sidstnævnte, og da en af disse grundejerforeninger er imod projektet og den anden for, er det blevet vurderet at fællesrådet må være neutral partner i sagen.

 

5.06 Kultur,

Ingen sager under dette punkt.

 

6. Punkter på bestyrelsesplan

Det blev aftalt at bestyrelsen ville holde julefrokost den 13. januar Tidspunkt og sted blev ikke nærmere aftalt.

 

7. Eventuelt

Ej noget under dette punkt.
Restore Default Settings

Login Form