Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde, 12.127 Tid og sted: mandag d. 6. februar 2012, klokken 19.00 i ”Den gamle Præstebolig”


Deltagere:                                    Klaus, Jesper, Flemming, Ole, Jørgen, Bent

Fraværende/afbud:                      Birger, Leif, Arne

1. Revision af dagsorden

Punktet Ryhavevej 52 blev ændret til eventuelt.

 

2. Valg af referent

Klaus Bendixen

3. Kommentarer til sidste mødereferat

Ingen kommentarer

4. Meddelelser fra formanden

Fællesrådsseminar i Rådhushallen mandag den 5. marts. Ole og Klaus deltager andre er velkomne.

Tovshøj skolen er i farezonen grunden faldende elevtal.

Der er generel affaldsindsamling den 22. april, Jørgen mente, at det bør være grundejerforeningen, der

bør være primusmotor i vores område.

 

5. Udvalg

 

5.01 Økonomisk udvalg, Flemming

 • Medlemssituationen, hvis ændret

Uændret.

 • Økonomi, hvis ændret

Uændret

 

5.02 PR

 • Hjemmesiden, bør være helt opdateret senest umiddelbart inden udsendelsen af indbydelse til rep. mødet. Jesper

Flemming sender opdateret medlemsliste til Jesper, den lægges på hjemmesiden.

Jesper lægger indkaldelse til repræsentantskabsmødet på hjemmesiden.

 

5.03 Udvalg for byplanlægning,

 • Grønt område ved Viborgvej, udenfor ringvejen, hørende til Kommunens ejendomsforvaltning. Ole, Flemming

Kim Guldvad leder af Natur og Miljø vil gerne ”styre” det grønne område; men det kræver et mageskifte med Byggestyrelsen.

 • Klubben ved Rytoften. Flemming/Arne

Intet nyt

 • Forundersøgelse for Ungdomsboliger ved Bispehavevej. Ole

Intet nyt

 • Dispensationsansøgning fra Byplanvedtægt for Bredskiftevej 20. Ole

Der ønskes lavet et motionscenter, vi har ingen indsigelser.

 • Ryhavevej 52, uretmæssig ændring af Byplansvedtægtens virksomheds klassifikation? Ole

Flyttet til eventuelt.

 

5.04 Trafik

 • Trafiktællinger og vejledende hastighedsmålinger på:

Østrevej, Højkolvej, Staghøjvej/Fuglebakkevej, Klokkervej og Ryhavevej, Klaus

Er lovet i løbet af foråret.

 • Trafikgruppen i Herredsvang, angående ønske om lukning af Haslevangsvej ved Staghøjvej / Høgevej. Klaus.

Klaus har skrevet til Preben Pold og rykket for en afgørelse. Preben har lovet at dykke ned i det; men det kræver en høring i området og i Frydenlund.

Planlægningsafdelingen er tilsyneladende ikke glad for lukningen, vi håber på et møde for evt. afklaring.

 

 • Henvendelse angående ønske om renovering af asphalt belægning på vejene i Haslevang.

Det er et generelt problem overalt. Vi kan ikke fokusere på et enkelt område; men er bevidste om det generelle problem. Det er livsfarligt for cyklister, som vi har mange af i området. Håber kommunen finder en varig løsning.

 • Hasle Torv. Klaus

Der afholdes et indledende møde iflg. Preben Pold den 21. feb. Vi forventer at modtage en invitation, mindst Ole og Klaus deltager. Arbejdet forventes påbegyndt efter sommerferien.

Vigtigt at vores ønskeliste til indretning af torvet inddrages i den videre planlægning.

 

5.05 Miljø,

 • Problemer med affald der flyder på gader og i parker. Flemming

6. jan. Blev der afholdt et møde med Natur og Miljø om problemet. Mange har sikkert set artiklerne om griseriet i vores område. Problemet er i høj grad, at afgøre hvem har ansvaret? Bispehaven har erkendt, at skråningen mod Rymarken er deres. Affald og Varme har talt med forretningerne om oprydning. Trafik og Veje har ansvaret for P-pladser og veje – ja ansvaret er noget fordelt.

Hasle Fællesråd har besluttet, at lave et skema over hvem de ansvarlige for oprydning er og hvor finder vi dem.

 • Overdreven skiltning om cykelrute i Klokkerparken. Flemming

Cykelhandlingsplanen medfører en cykelsti gennem Klokkerparken, desværre uden at skilte, at det også er for gående og at knallertkørsel er forbudt. Iben Jacobsen, Natur og Miljø vil kikke på skilteskoven for at opnå optimal skiltning.

 • Brønddæksler som efterhånden ligger alt for højt i forhold til stiernes niveau, i Hasle Vest villakvarteret. Flemming

Har været påpeget længe overfor kommunen – svært at trænge igennem.

 • Ulovlig og farlig bilkørsel på stier i Hasle. Flemming

Der er et problem med alternative kørselsstile i Hasle området, i sær Ryhavevej/Ringvejen, Rytoften og Ryhavevej/Rymarken. Vi erkender problemet og kan kun håbe på opsætning af fysiske spærring og en intensiveret politiovervågning.

 

Ekstra:

Natur og Miljø vil i forbindelse med projekt ren by overveje, at give en belønning til unge, der vil hjælpe med affaldsindsamling, dette projekt hænger ikke sammen med den 22. april.

 

Vi har fået information om yderligere midler (275.000 kr.) til renovering af Klokkerparken.

 

 

5.06 Kultur,

Ingen sager under dette punkt.

 

 

6. Punkter på bestyrelsesplan

 • Plan for repræsentantskabsmødet i marts, bemærk at dette er sidste ordinære bestyrelsesmøde inden rep. mødet.

Blev gennemgået og de sidste ting faldt på plads.

 • Affaldsindsamling 2012, planlagt til at finde sted 22. april.

Se under pkt. 4.

 • Forlængelse af ”kombineret udlejning” i Herredsvang og Bispehaven. Leif

Det betyder at ordningen ”nej til kontanthjælpsmodtagere” forlænges med 1 år. En vurdering af effekten af ordningen er under udarbejdelse.

7. Eventuelt

Vi undrede os over at parcellen Ryhavevej 52 er blevet opgraderet til virksomhedskategori 1 fra

kategori 2- 4, det mener vi kræver en ændring i lokalplanen eller mindst en nabohøring. Grund-

ejerforeningen undersøger sagen.

 

 

Restore Default Settings

Login Form