Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde, 12.126 Tid og sted: mandag d. 2. januar 2012, klokken 19.00 i ”Den gamle Præstebolig”


Deltagere:         Klaus, Jesper, Arne, Flemming, Birger, Leif
Afbud/fraværende:     Bent, Jørgen

Referat fra bestyrelsesmødet

1.    Revision af dagsorden
Ingen kommentarer.


2.    Valg af referent
Klaus

3.    Kommentarer til sidste mødereferat
Mødereferatet fra november er endnu ikke sendt ud.

4.    Meddelelser fra formanden
5.marts er der fællesrådsmøde på Rådhuset, Ole og Klaus deltager andre er velkomne

5.    Udvalg

5.01    Økonomisk udvalg, Flemming
•    Medlemssituationen, uændret.
•    Økonomi, uændret
•    Ansøgning om økonomisk støtte for 2012, indsendt 14. december.
Har søgt kommunen om støtte; men budgetterer med et underskud, da vi rimeligt likvide.

5.02 PR
•    Hjemmesiden, Jesper
Flemming efterlyste en form for velkomst info til nye medlemmer, der tilmelder sig via hjemmesiden. Årsberetning og repræsentantskabsmødets Power Point med kommentarer bliver lagt ud på hjemmesiden, disse dokumenter bør kunne benyttes. Action Arne og Ole.
Sagen om ungdomsboliger lægges på hjemmesiden, action Jesper og Ole.

5.03 Udvalg for byplanlægning,
•    Grønt område ved Viborgvej, udenfor ringvejen, hørende til Kommunens ejendomsforvaltning. Ole
Vi tager denne sag med til mødet hos Natur og Miljø d. 5. januar.
•    Klubben ved Rytoften. Flemming/Arne
Intet nyt
•    Forundersøgelse for Ungdomsboliger ved Bispehavevej.
Leif redegjorde for planerne vedr. de kommende ungdomsboliger: De vil kun være for uddannelsessøgende og studerende. Der vil blive afsat 12 lejligheder til enlige mødre af nævnte kategori.
Ole, vi har meldt ud, at vi ikke ønsker mere socialt boligbyggeri i området.

5.04 Trafik
•    Trafiktællinger og vejledende hastighedsmålinger på:
Østrevej, Højkolvej, Staghøjvej/Fuglebakkevej, Klokkervej og Ryhavevej.
Klaus, iflg. Preben Pold Trafik og Veje vil der blive afholdt tællinger i løbet af foråret
•    Trafikgruppen i Herredsvang, angående ønske om lukning af Haslevangsvej ved Staghøjvej / Høgevej. Klaus, sagen endnu ikke afklaret, vi presser på for en afklaring.
•    Hasle Torv.
Klaus, der er sendt indstilling til kommunen om frigivelse af pengene afsat til renovering af ”bankhjørnet”. Torsdag uge 2 afholder Trafik og Veje møde med entreprenører for at få et overblik over hvor langt pengene rækker. Efterfølgende vil fællesrådet blive inviteret til møde om endelig udformning.


5.05 Miljø,
•    Problemer med affald der flyder på gader og i parker. Flemming, Ole
Flemming og Bent har været rundt i området og taget billeder af det affaldsproblem vi har. Et notat vil blive forelagt torsdag den 5. jan. for Natur og Miljø.
Ole har suppleret med en billedserie fotograferet 23. december.

Problemet med ujævne stier og kloakdæksler som ligger for højt vil blive nævnt på mødet.

En overdreven skiltning i Klokkerparken af en cykelrute skæmmer parken. Det påpeges af dagplejemødre, at man allerede har haft episoder hvor kørsel med store barnevogne kommer i konflikt med cyklister, der mener at de har forkørselsret på de smalle stier.

Vi er bekendt med at det er svært at finde ned til hvem der er sagsbehandler for oprydning i de forskellige situationer, forhåbentlig vil det planlagte møde afklare dette problem.
Leif nævner overfyldte skraldespande ved busholdepladserne på Rymarken.
Klaus nævner en aktuel situation, hvor en privat borger benytter fortovet som oplagsplads for haveaffald.

•    Legeplads i Ryhaven. Ansøgning til Real Danica.
Flemming, vi har deltaget i møde med de berørte grundejerforeninger uden at have taget stilling.


5.06 Kultur,
Intet    

6.    Punkter på bestyrelsesplan
Opgaver vedr. repræsentantskabsmødet blev fordelt.

7.    Eventuelt
IntetKlaus
Restore Default Settings

Login Form