Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde, 11.120 Tid og sted: mandag d. 2. maj 2011, klokken 19.00 i ”Den gamle Præstebolig”

HASLE FÆLLESRÅD


Århus, den 3. april 2011

REFERAT af bestyrelsesmøde, 11.120
Tid og sted: mandag d. 2. maj 2011, klokken 19.00 i ”Den gamle Præstebolig”


Deltagere: Klaus, Jesper, Flemming, Birger, Jørgen, Leif, Bent, Ole
Afbud: Arne

1. Revision af dagsorden, ingen kommentarer
2. Valg af referent, Ole
3. Kommentarer til sidste mødereferat, afsnit 7.03 de to sager ønske om bebyggelse i Skjoldhøjkilen og
sagen om planer om bebyggelse i Hasle bakker området, var ved en misforståelse blandet sammen. Når
Arne har foretaget rettelserne vil en kopi blive rundsendt.
4. Meddelelser fra formanden, information om møde vedrørende Planstrategi 2011 og vedrørende
henvendelse fra grundejerforeningen Hasle-Nyvang.
5. Udvalg
5.01 Økonomisk udvalg, Flemming
.
Medlemssituationen, ingen ændringer
.
Økonomi, ingen ændringer
5.02 PR
.
Hjemmesiden, Jesper.
Opdatering af hjemmesiden er blevet forsinket, men Jesper forventer at nogle tekniske problemer
snart vil være afklaret, og hjemmesiden ført ajour.

5.03 Udvalg for byplanlægning,
.
Grønt område ved Viborgvej, udenfor ringvejen, hørende til Kommunens ejendomsforvaltning.
Henvendelse fra grundejerforeningen Hasle-Nyvang er modtaget, Jørgen kontakter
grundejerforeningen og følger sagen op med Ejendomsforvaltningen.

.
Bebyggelse i den grønne Skjoldhøjkile.
Kontakt til Tilst fællesråd. Hvis de vil protestere mod bebyggelsen, vil Hasle fællesråd støtte op om
dette. Hvis Tilst fællesråd ikke har i sinde at protestere, vil Hasle fællesråd ikke følge sagen op.
Action Ole.

.
Klubben ved Rytoften.
En ny sagsbehandler Chr. Avnsbøl (områdeleder) fra Børn og Unge er udnævnt. Der er åbenbart
ikke skrevet noget referat fra første møde, men Leif sender Bispehavens deltageres notat til
Flemming/Arne. Fællesrådet ved Flemming og Arne følger sagen op og sørger for at mødes med
Chr. Avnsbøl, så vi stadig har mulighed for at deltage i fremtidige beslutningsprocesser.

.
Letbanens linjeføring i Hasle området. Aktører Letbanesekretariatet og Teknisk Udvalg.
Ole skriver et oplæg til brev til de ovennævnte instanser, hvor fællesrådet anbefaler en linjeføring på
de 4 sporede veje, i stedet for igennem Ryhaven.

.
Gellerup ”Helhedsplan” snitter i naturområdet Hasle Bakker.
Sagsbehandling afventer et oplæg til lokalplan. Sagen bliver nu henlagt, men ikke afsluttet.


.
Forundersøgelse for lokalplanlægning for benzintank ved LIDL på Viborgvej.
Fællesrådet er ikke imod projektet, men vil indstille til at et skilt ved Viborgvej holdes i en størrelse så
man tager hensyn til de historiske bygninger. Jørgen skriver oplæg til et sådant brev og afstemmer
med Klaus.


5.04 Trafik
.
Trafiktællinger og vejledende hastighedsmålinger i Herredsvang, Østrevej, Højkolvej,
Staghøjvej/Fuglebakkevej er diskuteret med Trafik og Veje, tidsplan?, Klaus
.
Trafiktællinger og vejledende hastighedsmålinger på Østrevej, Klokkervej og Ryhavevej er foreslået
Trafik og Veje, tidsplan?, Klaus.
.
Trafikmålinger er foretaget på Klokkervej, kan vi få disse data? Klaus.

Klaus har bedt om et møde hos Trafik og Veje, hvor ovennævnte spørgsmål søges afklaret. Trafik
og Vejes sagsbehandler Preben Pold, har oplyst at han allerede har bestilt de ønskede
trafikmålinger.

.
Trafikgruppen i Herredsvang. Henvendelse fra Jørgen Haugaard!
Klaus har ikke fået respons på denne henvendelse, men vil kontakte trafikgruppen umiddelbart før
ovennævnte møde med Trafik og Veje.

.
Hasle Torv, Aktører: Kate Runge, Laura Hay, Arkitektskolen, FO, Klaus/Ole
Bent fortæller at vore lokale byrådspolitikere Hanne Winther (S) og Kate Runge (V) har ønske om at
holde møde med fællesrådet. Vi ser frem til deres henvendelse.
Det nævnes at vi ikke skal glemme vore tidligere gode støtter Ango (S), Brøchner (C)
Vi vil naturligvis inddrage alle gode støtter, i vort forsøg på at genoplive projektet.
Ole skriver oplæg til en henvendelse til Arkitektskolen og kontakter Torben Dreier fra FO.

5.05 Miljø,
.
Stiregistrering.
Flemming følger op på denne sag og Jesper lægger sagen på hjemmesiden.


.
Overløbsbassin på Klokkerfaldet, 2. stikvej, Flemming
Tina fra Vand og Spildevand fortæller at projektet på ingen måde er afsluttet, arbejdet med tunge
maskiner er blot på stand-by på grund af den fugtige bund. Planen er at fjerne alle trærødder,
planere arealet og så græs. Der anlægges desuden en bæk diagonalt i bunden af hullet. Jesper
skriver om dette på hjemmesiden. Ole skriver oplæg til Jesper.

.
Samarbejde med ”Hasle Bakker”
Flemming har været til møde med ”Hasle Bakker” Bent Hvid og flere muligheder blev foreslået,
eksempelvis løbeskole, vandreture, cykelture og zumba. Disse muligheder blev drøftet og
fællesrådet foreslår at gå videre med følgende to forslag:

1.
Vandreture med naturvejleder, udgangspunkt Klokkerparken, tidspunkt fredag formiddag.
2. Cykelture med tema, udgangspunkt Klokkerparken.
Flemming kontakter Bent Hvid.
.
Ansøgning om forårsblomstrende løg.
Ja tak, fællesrådet foreslår to positioner


1. Skrænterne ved Rymarken, dette vil pynte på de store skrænter og bidrage til noget kønt at se
på, både fra bispehavens lejligheder og fra plejeboligerne.
2. Midterrabatten på Ringvejen fra Edvin Rahrs vej til Jernaldervej.
Action Flemming.
.
Problemer med papir og andet affald der flyder på veje og i parker.
Bestyrelsen opfordres til at dokumentere dette vha. fotos som kan samles i en note som
videresendes til de ansvarlige myndigheder. Et hurtigt arbejdende udvalg bestående af Flemming,
Leif og Bent, tager sig af dette. Ansvarlige myndigheder er:

1. Levnedsmiddelstyrelsen, når der er tale om rotteplage
2. Trafik og Veje, når der er tale om affald og lign. ved veje og torve
3. Natur og Miljø, når der er tale om parker og grønne områder
Hvis nødvendigt, kan pressen kontaktes.
.
Udsmykning af Hasle Torv
Der er flere steder i byen opsat kummer og lignende pyntet med blomster, kan vi få sådanne opsat
på Hasle Torv, Flemming spørger hos Natur og Miljø.


5.06 Kultur,
.
Danmarks Radios uddeling af 3*1,5 Mkr til kunstværker på offentlige steder, Klaus, Arne
Vi havde et oplæg klart, men på grund af påskeferien og vores manglende information om slutdato,
kom vi desværre for sent.

6. Punkter på bestyrelsesplan
.
Praktiske og etiske regler for referatskrivning.
Flemming arbejder på et oplæg.


.
Henvendelse angående unges ophold og handel med ? på Hasle torv.
Information til klageren om selv at tage kontakt med Politiets forebyggelsessektion.


7. Eventuelt
.
Skal vi foreslå at der opsættes ”mål” til brug for en frisbee bane i Klokkerparken.
Fællesrådet støtter ideen, action Flemming og Ole


Restore Default Settings

Login Form