Lørdag, maj 08, 2021
   
Text Size
Log på

Referat af bestyrelsesmøde, 11.121 Tid og sted: mandag d. 6. juni 2011, klokken 19.00 i på Klokkerfa

HASLE FÆLLESRÅD


Århus, den 25. juli 2011

REFERAT af bestyrelsesmøde, 11.121
Tid og sted: mandag d. 6. juni 2011, klokken 19.00 i på Klokkerfaldet 114


Deltagere: Arne, Jesper, Flemming, Jørgen, Leif, Bent, Ole
Afbud: Klaus, Birger

1. Revision af dagsorden
Dagsorden revideret.

2. Valg af referent
Referent valgt: Bent Nielsen

3. Kommentarer til sidste mødereferat
Ingen at bemærke

4. Meddelelser fra formanden
Ole orienterer omkring, at højhusprojektet, som er blevet godkendt. Endvidere er der afholdt borgermøde d.

24. maj i Skejby, hvor Claus og Ole deltog. Der var mødt 14 personer frem. Det blev drøftet på mødet, at
Paludan Møllers vej skulle udvides til en 4 sporet vej, samtidig med at Agropark udbygger. (Ole tilføjer)
Info fra Birger om at reklameskiltet ved krydset Viborgvej/Ringvejen er lovligt.

5. Udvalg
5.01 Økonomisk udvalg,
.
Medlemssituationen
Flemming orienterer ift. medlemssituationen. Der er p.t. 59 medlemmer i Hasle fællesråd. Der er p.t.
et husstandsmedlem, der har meldt sig ud. Der er et nyt medlem, der har meldt sig ind,
medlemssituationen må ses som stabil.
Fordeling af medlemmer ser således ud: 6 institutioner, 23 husstande, 30 gruppemedlemmer, i alt 59

.
Økonomi.
Økonomien er fortsat stabil. Der foreligger en kassebeholdning 66.000kr. Der er i bestyrelsen
endvidere åbenhed omkring relevante ansøgninger til gode projekter eller lign

5.02 PR
.
Hjemmesiden.
Hjemmesiden vil blive opdateret med bl.a. billeder fra cykeltur i Skjoldhøjkilen. Der var ca. 14
deltagere på turen og det blev oplevet som en succes med en dygtig vejviser. Jesper oplyste
endvidere at kalenderen er blevet opdateret med relevante oplysninger omkring møder og lign.

5.03 Udvalg for byplanlægning,
.
Grønt område ved Viborgvej, udenfor ringvejen, hørende til Kommunens ejendomsforvaltning,
Jørgen orienterede omkring dette punkt og forfatter et brev til forvaltningen.
.
Bebyggelse i den grønne Skjoldhøjkile, Ole har været i dialog med Tilst fællesråd, vi vil bakke en evt.
protest fra Tilst fællesråd op. Hvis Tilst forholder sig passivt, vil Hasle ikke forfølge sagen.

.
Klubben ved Rytoften, Flemming/Arne
Møde med Christian Raunsbøl som er ny leder af området er afholdt, afventer referat.
Klubben forventes færdig i november 2012.


.
Letbanens linjeføring i Hasle område.
Ole oplyser at en indsigelse mod linjeføring i Hasle området er sendt til Letbanesekretariatet, med
kopi til formanden for teknisk udvalg.

.
Forundersøgelse for lokalplanlægning for benzintank ved LIDL på Viborgvej, Klaus (Jørgen)
Det besluttes at der skal forfattes en skrivelse ift. til lokalplanen, der redegør for at skiltning ved
tanken ikke bliver for massiv, samt at denne tager hensyn til de historiske bygninger, der forefindes i
området. Jørgen er ansvarlig for, at denne skrivelse bliver forfattet.

Bestyrelsesmøde, referat


HASLE FÆLLESRÅD


5.04 Trafik
.
Trafiktællinger og vejledende hastighedsmålinger i Herredsvang, Østrevej, Højkolvej,
Staghøjvej/Fuglebakkevej, kort diskussion omkring dette punkt


.
Trafiktællinger og vejledende hastighedsmålinger på Østrevej, Klokkervej og Ryhavevej, kort
diskussion omkring dette punkt, trafikmålinger er bestilt.
Se endvidere notat rundsendt til bestyrelsen 28. juni om allerede foretagne trafikmålinger.

.
Trafikgruppen i Herredsvang. Se notatet fra 28. juni efter møde hos Trafik og Veje

.
Hasle Torv. Klaus og Ole deltog i et konstruktivt møde med Preben Pold og Arkitekt Alice Rosborg.
Hvor det blev drøftet, at der skulle laves 3 skitser for torvet som skulle drøftes på et kommende
møde. Det blev aftalt i bestyrelsen, at der skulle laves et møde der involverede de relevante parter,
bestyrelsen og de borgere, der bruger torvet i det daglige. Denne involvering skulle bestå i
afholdelse af et borgermøde længere henne i forløbet.
Den følgende køreplan blev aftalt. Claus og Ole deltager i et nyt møde med Preben Pold. Derefter
afholdes et bestyrelsesmøde, hvor Ole og Claus orienterer omkring de 3 skitser. Herefter skal der
holdes et bestyrelsesmøde, hvor relevante lokalpolitikere inviteres (Kate Runge, Laura Hay og
Hanne Vinter) og drøftelse med dem skulle munde ud i et borgermøde, hvor en eventuel plan fra
Halse lokalråd kan præsenteres med mulighed for inddragelse af relevante input fra borgere i
lokalsamfundet.

5.05 Miljø,
.
Stiregistrering. Det anmodes fra kommunen om at komme med input til tilføjelser/rettelser. Sagen er
nævnt på hjemmesiden, men der er ikke modtaget kommentarer.

.
Overløbsbassin på Klokkerfaldet, 2. stikvej. Det blev oplyst af Vand og Spildevand at
overløbsbassinet p.t. ser ud som der gør, da man ikke kan arbejde med store maskiner i hullet, før
jorden bliver mere tør. Der er planlagt en total oprydning med et åbent vandløb i et snoet forløb,
tværs igennem vandhullet. Fællesrådet følger sagen.

.
Samarbejde med ”Hasle Bakker”

Der var afholdt vandre og cykeltur. Hvor cykelturen havde været en succes, men hvor en fælles
gåtur havde været en mindre succes, formodentlig grundet regnvejr.
.
Ansøgning om forårsblomstrende løg. Ansøgning er fremsendt og det blev oplyst at vi får svar
senere.

.
Problemer med affald der flyder på gader og i parker. Der var en drøftelse i bestyrelsen omkring
problemet. Der ligger meget affald både på områder, der hører til kommunen, men også foran
private erhvervsdrivende, hvor affald var til gene, men også kunne være til potentiel skade for
legende børn. Det blev aftalt, at det var vigtigt at dokumentere eventuel ”forurening” af det fælles
offentlige rum med fotodokumentation, og så gøre relevant myndighed opmærksom på steder, hvor
der kunne være problemer.

.
Blomsterkummer på Hasle Torv. Flemming tager kontakt til Natur og Miljø.
.
Forslag om frisbee bane i Klokkerparken. Ole oplyste, at forslaget droppes da konceptet ikke passer
til parkens layout, med flere tværgående stier.

5.06 Kultur,
6. Punkter på bestyrelsesplan
Praktiske og etiske regler for referatskrivning, Flemming kommer med et oplæg.

7. Eventuelt
Intet nyt under dette punkt

Bent

Bestyrelsesmøde, referat
Restore Default Settings

Login Form